Vplyv edukačných a sociokultúrnych faktorov na utváranie národnostnej identity

Informácie o projekte

Projekt je riešený od roku 2015, pričom v každom roku riešenia je akcent kladený na inú oblasť. V roku 2017 sa realizovali nasledovne aktivity: Sumarizácia podkladov a pripomienok k metodicko-didaktickému materiálu „Hráme a o Slovensku po slovensky“, ktorý je určený ako podporný materiál pre deti vzdelávajúce sa v slovenskom jazyku v zahraničí; Spracovanie výsledkov dotazníka pre rodičov detí slovenského pôvodu žijúcich v Srbsku; Rozhovory s učiteľmi vzdelávacích centier v New Yorku, Londýne, Birminghame, Dubline a v Mníchove.

Číslo projektu:ŠO – MŠVVaŠ SR 2015 8774/13472:1-200A
Doba riešenia:2015 - 2018
Koordinátor projektu:prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
Spoluriešitelia:prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
Zahraničný projekt:nie