Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky

Hľadáme a otvárame nové cesty výchovy spokojných a múdrych ľudí.

Kde nás nájdete

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra ponúka bohaté študijné programy, ktorými pripravuje do praxe učiteľky materských škôl, vychovávateľov v školskom klube, asistentov učiteľa a učiteľov primárneho vzdelávania. Vedenie študentov je založené na princípoch humanisticky orientovanej pedagogiky. Katedra je špecifická svojím variabilným zložením. Spája v sebe vedeckých pracovníkov a učiteľov, ktorí sa venujú nielen otázkam pedagogiky a jej disciplín, ale aj matematiky, slovenského jazyka a literatúry a odborových didaktík. Prítomný duch ľudskosti, súdržnosti a tímovej práce vedie pracovisko k spoločným cieľom, výzvam a výsledkom, ktorých pridanou hodnotou je práve vítaná interdisciplinarita.

Katedra preukazuje nepretržitú medzinárodne akceptovanú vedecko-výskumnú činnosť. Aktívne rieši vedecké, ale i rozvojové projekty s dôrazom na medzinárodnú spoluprácu. Najintenzívnejšie pracovné kontakty udržuje s Univerzitou v Opole (PL), s Univerzitou Kazimíra Veľkého v Bydgoszczi (PL), s Karlovou univerzitou v Prahe (ČR), Masarykovou univerzitou v Brne (ČR), Ostravskou univerzitou v Ostrave (ČR) a tiež s Windesheim University v Zwolle (NL). Aktuálne rozvíja spoluprácu s univerzitami v Bosne a Hercegovine v rámci projektu ERAZMUS +, do ktorého katedra prináša svoje skúsenosti v tvorbe študijného programu predškolská pedagogika a v oblasti modernizácie výučbových stratégií v príprave učiteľov.

Katedra spolupracuje so sekciou pre medzinárodnú spoluprácu pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aktívne sa podieľa na príprave a realizácii vzdelávacích aktivít pre krajanských učiteľov a deti zahraničných Slovákov. Prioritou katedry je i odborná angažovanosť v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov v praxi a aktívna spolupráca so širokou sieťou cvičných učiteľov materských a základných škôl.

Hlavné oblasti výskumu:   

  • Inovácia a modernizácia študijných programov
  • Výskum učiteľa, jeho profesiografia a spôsobilosti
  • Výskum kurikula, kurikulárnych reforiem a školskej reality

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Rozširujúce štúdium

Rigorózne konanie


Členovia a členky katedry

Vedúca katedry

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4851
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 206

Profesori

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry, Garantka ŠP Predškolská a elementárna pedagogika Bc.

Telefón:
048 446 4859
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 228/1
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, garantka študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr.

Telefón:
048 446 4863
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 223
Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, garantka programu predškolská pedagogika, prodekanka pre vedu, výskum a umenie

Telefón:
048 446 4853
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 217
prof. PhDr. Brigita Šimonova, CSc.

prof. PhDr. Brigita Šimonova, CSc.

Vysokoškolská učiteľka, Emeritná profesorka

Telefón:
048 446 4811
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C 202

Docenti

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4851
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 206
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4862
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 222
doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.

doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrová koordinátorka pre AIS - štud. programy PrPgMgr a PEPgPhD

Telefón:
048 446 4856
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 225

Odborní asistenti

PaedDr. Monika Brozmanová,PhD.

PaedDr. Monika Brozmanová,PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4858
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C227
Mgr.Mariana Cabanová, PhD.

Mgr.Mariana Cabanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, tajomník katedry, kat. koordinátor programu E+, člen komisie pre medz. spol. a vzť. s verejnosťou, členka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4863
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 223
Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.

Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, t. č. na materskej dovolenke

Telefón:
048 446 4860
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 201
Mgr. Miriam Dubovská, PhD.

Mgr. Miriam Dubovská, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4864
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 228/2
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Predsedníčka FV OZ PF UMB

Telefón:
048 446 4861
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 214
Guffová Daniela, Mgr., PhD.

Guffová Daniela, Mgr., PhD.

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre AIS - študijný program UPVVMgr

Telefón:
048 446 4854
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 216
doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4860
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 201
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.

Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Katedrový koordinátor pre ŠVOUČ

Telefón:
048 446 4811
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 202
Mgr. Zuzana Lynch, PhD.

Mgr. Zuzana Lynch, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4858
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 227
Mgr. Robert Sabo, PhD.

Mgr. Robert Sabo, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4857
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C 226
Mgr. Lýdia Simanová, PhD.

Mgr. Lýdia Simanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4811
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 202
PaedDr. Marián Trnka, PhD.

PaedDr. Marián Trnka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor pre AIS - štud. programy PEPgBc a UPVVMgr

Telefón:
048 446 4855
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C 215

Ďalší

Mgr. Zuzana Zvarová

Mgr. Zuzana Zvarová

Asistentka, katedrová koordinátorka pre webstránku, vedenie katedrovej knižnice, tajomníčka AS PF UMB

Telefón:
048 446 4852
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C 207

Doktorandi