Dieťa na prahu vzdelávania a jeho svet

Informácie o projekte

Potreba inovovať konštrukt sústavy súčasného poznania o deťoch mladšieho školského veku sa ukazuje ako aktuálna výzva aj v pedagogickom výskume, kde na profesionálnej úrovni pedagogických výskumov ale v záverečných prácach aj sa zväčša využívajú staré, na súčasné potreby modifikované, alebo účelovo, bez výskumného overenia konštruované poznatky, niekedy ide o zastarané klišé, alebo naopak, bez výskumnej bázy sa predpokladajú určité danosti, ktoré nemajú oporu v modernej a overenej teórii. Projekt sa preto zameriava na výskum dieťaťa pri vstupe do vzdelávacej reality pre učiteľov primárneho vzdelávania zameraných na tri základné oblasti a to: predstavy detí o svete, hodnotách vzdelávaní a o sebe a svojich rovesníkoch, jazykové a komunikačné spôsobilosti a ich potencialitách.

Číslo projektu:VEGA 1/0598/15
Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
Spoluriešitelia:Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
Mgr. Robert Sabo, PhD.
PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.
Zahraničný projekt:nie