Implementácia kurikulárnej reformy v základných školách v Slovenskej republike

Informácie o projekte

Skúmať postupy implementácie kurikulárnej reformy v procese projektovania a realizácie školského vzdelávacieho programu v základnej škole a interpretácie zmien, ktoré má táto reforma v škole navodiť z perspektívy kľúčových aktérov – manažment školy a učitelia. Identifikovať faktory determinujúce procesy implementácie kurikulárnej reformy v základných školách. Zistiť, ako vnímajú kľúčoví aktéri procesy súvisiace s kurikulárnou reformou. Vytvoriť konceptuálny model implementácie kurikulárnej reformy v základných školách na Slovensku a identifikovať v ňom špecifické národné a generické nadnárodné prvky. Vytvoriť teoretické východiská pre projektovanie stratégií štátnej vzdelávacej politiky v oblasti ďalšieho smerovania systémovej reformy slovenského vzdelávacieho a školského systému s dôrazom na problematiku kurikulárnej transformácie.

Číslo projektu:APVV-0713-12
Doba riešenia:1. okt. 2013 - 31. dec. 2016
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Spoluriešitelia:Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD. Mgr. Vladimír Poliach, PhD.
PaedDr. Marian Trnka, PhD.
Mgr. Robert Sabo, PhD.
PaedDr. Petra Fridrichová, PhD.
Mgr. Eva Adamcová, PhD.
Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
Mgr. Lýdia Simanová
Mgr. Radka Cachovanová
Zahraničný projekt:nie