Výskum a rozvoj čitateľstva žiakov mladšieho školského veku

Informácie o projekte

Pedagogická teória i prax považuje čítanie a čitateľskú gramotnosť za predpoklad rozvíjania kľúčových kompetencií. Ide predovšetkým o kompetencie k učeniu sa, ale čoraz častejšie sa v tejto súvislosti spomína aj rozvíjanie emocionálnej stránky žiaka a jeho vzťahu k čítaniu. Čítanie a čitateľstvo v akejkoľvek podobe je podmienkou nielen osobnostného rozvoja jedinca, ale aj predpokladom výchovy generácie tvorivých osobností pre budúcnosť. Projekt sa zameriava na skúmanie čitateľstva u žiakov mladšieho školského veku. Má ambície objaviť príčiny jeho znižovania s rastúcim vekom žiakov, zistiť možnosti stimulácie kognitívnej a receptívno-zážitkovej stránky čitateľstva na primárnom stupni školy a identifikovať indikátory použiteľné pre výskum a včasné diagnostikovanie raného čitateľstva.

Číslo projektu:VEGA 1/0455/18
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
Zahraničný projekt:nie