Informácie pre uchádzačov o štúdium

Termín podávania prihlášok na bakalárske a magisterské študijné programy bol predĺžený do 30. apríla 2018.
Info tu: https://www.pdf.umb.sk/studium/uchadzaci-o-denne-a-externe-studium-2018-2019/ - sekcia Dôležité termíny


Uchádzači o bakalárske štúdium v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika:
Informácie o možnostiach štúdia a prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019 nájdete tu: https://www.pdf.umb.sk/studium/uchadzaci-o-denne-a-externe-studium-2018-2019/

Tézy na prijímacie skúšky pre ak. rok 2018/2019

Milé uchádzačky, milí uchádzači o bakalárske štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky - denná forma,
ponúkame Vám prípravný kurz na prijímacie skúšky, ktorý sa bude konať 19. mája 2018 na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.
Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Pozvánka na prípravný kurz 2018

Návratka vo worde


Uchádzači o magisterské štúdium v študijných programoch učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a predškolská pedagogika:
Informácie o možnostiach štúdia a prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019 nájdete tu: https://www.pdf.umb.sk/studium/uchadzaci-o-denne-a-externe-studium-2018-2019/ 

 


Uchádzači o doktorandské štúdium v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika:
Informácie o možnostiach štúdia a prijímacom konaní na akademický rok 2018/2019 nájdete tu: https://www.pdf.umb.sk/studium/uchadzaci-o-denne-a-externe-studium-2018-2019/

Témy dizertačných prác vypísané pre akademický rok 2018/2019 v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika

Prihlášky na doktorandské štúdium sa podávajú do 31. 05. 2018.


Uchádzači o rozširujúce štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie a učiteľstva pre predprimárne vzdelávanie:
Informácie nájdete tu: https://www.pdf.umb.sk/uchadzaci/uchadzac-o-celozivotne-vzdelavanie/uchadzac-o-rozsirujuce-studium-ucitelstva/