Rigorózne konanie

V študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika je možné uskutočňovať rigorózne konanie v dvoch študijných programoch:

  • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (PaedDr.)
  • Predškolská pedagogika (PaedDr.)

Uchádzači o rigorózne konanie nájdu podrobné informácie o postupe pri rigoróznom konaní vrátane potrebných tlačív (protokol o zadaní rigoróznej práce, prihláška na vykonanie rigoróznej skúšky) v sekcii Štúdium - Rigorózne konanie (priamy link: http://www.pdf.umb.sk/uchadzaci/uchadzac-o-rigorozne-konanie.html).

Predmety rigoróznej skúšky v študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie:

  1. povinne: elementárna pedagogika
  2. povinne: psychológia - určí sa pedagogická, vývinová alebo sociálna psychológia
  3. povinne-výberovo: určí sa didaktika predmetu alebo iná pedagogická disciplína podľa zamerania rigoróznej práce

Tézy k rigoróznym skúškam pre štud. program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (PaedDr.)

Tézy z pedagogickej psychológie

Témy rigoróznych prác pre štud. program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (PaedDr.)

 

Predmety rigoróznej skúšky v študijnom programe Predškolská pedagogika:

  1. povinne: predškolská pedagogika
  2. povinne: psychológia - určí sa pedagogická, vývinová alebo sociálna psychológia
  3. povinne-výberovo: určí sa disciplína z vedného základu rigoróznej práce, t. j. niektorá z pedagogických disciplín podľa zamerania rigoróznej práce.

Tézy k rigoróznym skúškam pre štud. program Predškolská pedagogika (PaedDr.)

Tézy z pedagogickej psychológie

Témy rigoróznych prác pre štud. program Predškolská pedagogika (PaedDr.)