Katedra etickej a občianskej výchovy

Etika je činnosť smerujúca k vnútornej dokonalosti ľudskej osobnosti. - A. Schweitzer

Oznamy katedry

Kde nás nájdete

Katedra etickej a občianskej výchovy
PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra etickej a občianskej výchovy zabezpečuje výučbu teoretických základov vedných odborov, konkrétne základných disciplín etiky, filozofie, politológie, histórie, pričom ich vyučuje nielen v rámci garantovaných študijných programov, ale aj ako súčasť všeobecného základu pre všetkých študentov Pedagogickej fakulty UMB.

Členovia Katedry etickej a občianskej výchovy sa aktívne podieľali a podieľajú na viacerých grantových projektoch (vrátane medzinárodných) zameraných na rôzne aspekty občianstva, environmentálnej etiky, ľudských práv, kritického myslenia a ich možnej aplikácie do vyučovania etickej výchovy, ako aj komparáciu etickej výchovy vo vybraných krajinách Európy. Výstupy z uvedených projektov zahŕňajú okrem vedeckých publikácií určených pre užšiu odbornú verejnosť aj didaktické materiály pre základné a stredné školy. Pri riešení projektov členovia katedry spolupracujú najmä s partnermi z Českej republiky (Karlova univerzita v Prahe, Univerzita Hradec Králové...), Poľska (hlavne pracoviská v Lodži, Lubline, Varšave) a Holandska (Tilburg University). Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty UMB nadviazala a rozvíja spoluprácu v oblasti etickej výchovy s odborníkmi z Dublin City University v Írsku. Doterajšia spolupráca sa pretavila do výmenných prednáškových pobytov vyučujúcich oboch pracovísk. V rámci projektových aktivít katedra organizovala viaceré medzinárodné vedecké konferencie a workshopy.

Hlavné oblasti výskumu:

  • Kurikulum etickej výchovy na Slovensku i v Európe
  • Rozvoj kritického myslenia vo vyučovaní
  • Atribúty európskej identity v oblasti výchovy

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Rozširujúce štúdium

Rigorózne konanie


Členovia a členky katedry

Vedúca katedry

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4311
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
113, A blok, 1. posch.

Profesori

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4350
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
A 108

Docenti

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

Vedúca katedry

Telefón:
048 446 4311
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
113, A blok, 1. posch.

Odborní asistenti

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

vedecko-výskumný pracovník

Telefón:
048 446 4524
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
č.dv. 213
Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Mgr. Barbora Baďurová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Od 01.02.2018 do 01.08.2018 na vedecko-výskumnej stáži na Karl Franzens Universität Graz.

Telefón:
048 446 4323
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 109
PaedDr. Katarína Čižmáriková, PhD.

PaedDr. Katarína Čižmáriková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, toho času na materskej dovolenke

Telefón:
048 446 4313
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
A 115
Mgr. Ján Kaliský, PhD.

Mgr. Ján Kaliský, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Člen Akademického senátu PF, člen Akademického senátu UMB, člen komisie pre štúdium, člen komisie pre hodnotenie kvality, kreditový koordinátor...

Telefón:
048 446 4317
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
A 110

Ďalší

Mgr. Vladimíra Zimová

Mgr. Vladimíra Zimová

Asistentka

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
KPs C 107 , KEaOV A 114

Doktorandi