Ponúkané študijné kombinácie s etickou výchovou pre nasledujúci školský rok

Milí študenti stredných škôl,
 
pozývame Vás na štúdium na Pedagogickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na štúdium Učiteľstva etickej výchovy. V školskom roku – 2019/2020 - budeme otvárať nasledovné študijné kombinácie:
 

Bakalárske štúdium:

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo hudobného umenia

Učiteľstvo etickej výchovy -  učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo výtvarného umenia

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo pedagogiky

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo psychológie

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

 

Magisterské štúdium:

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo psychológie

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo výtvarného umenia

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

Učiteľstvo etickej výchovy – učiteľstvo pedagogiky

 

Učiteľstvo etickej výchovy (Bc.) -  úspešné ukončenie stredoškolského štúdia s maturitou v kategórii A a B a vykonanie prijímacích skúšok formou vedomostného testu, počas ktorého musia uchádzači preukázať dostatočné vedomosti zo všeobecného prehľadu občiansko-náučného charakteru v rozsahu učiva strednej školy: zo základov etiky, základov politológie a dejín filozofie. Uchádzači by mali zároveň preukázať aj základný prehľad o aktuálnych otázkach spoločenského a kultúrneho života v Slovenskej republike. Bez prijímacích skúšok budú prijatí absolventi gymnázia so študijným priemerom maximálne 2,00 z koncoročného posledného  ročníka z predmetov: jeden cudzí jazyk, náuka o spoločnosti, slovenský jazyk a literatúra.

Učiteľstvo etickej výchovy (Mgr.) – ukončenie bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Učiteľstvo etickej výchovy štátnou skúškou. Prijímacie skúšky formou vedomostného testu. V prípade nekonania prijímacích skúšok prijatí budú najúspešnejší uchádzači v poradí podľa dosiahnutých študijných výsledkov vypočítaných na základe váženého študijného priemeru so zohľadnením výsledkov zo štátnej bakalárskej skúšky. Na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov  môže dekan fakulty rozhodnúť o odpustení prijímacích skúšok.

Absolventi stredných škôl budú na tieto programy prijímaní bez prijímacích skúšok v prípade, že o tom rozhodne dekan fakulty na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program.

 

Možnosti a podmienky prijatia na štúdium