Profil katedry

Katedra etickej a občianskej výchovy zabezpečuje výučbu teoretických základov vedných odborov, konkrétne základných disciplín etiky, filozofie, politológie, histórie, pričom ich vyučuje nielen v rámci garantovaných študijných programov, ale aj ako súčasť všeobecného základu pre všetkých študentov Pedagogickej fakulty UMB.

Členovia Katedry etickej a občianskej výchovy sa aktívne podieľali a podieľajú na viacerých grantových projektoch (vrátane medzinárodných) zameraných na rôzne aspekty občianstva, environmentálnej etiky, ľudských práv, kritického myslenia a ich možnej aplikácie do vyučovania etickej výchovy, ako aj komparáciu etickej výchovy vo vybraných krajinách Európy. Výstupy z uvedených projektov zahŕňajú okrem vedeckých publikácií určených pre užšiu odbornú verejnosť aj didaktické materiály pre základné a stredné školy. Pri riešení projektov členovia katedry spolupracujú najmä s partnermi z Českej republiky (Karlova univerzita v Prahe, Univerzita Hradec Králové...), Poľska (hlavne pracoviská v Lodži, Lubline, Varšave) a Holandska (Tilburg University). Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty UMB nadviazala a rozvíja spoluprácu v oblasti etickej výchovy s odborníkmi z Dublin City University v Írsku. Doterajšia spolupráca sa pretavila do výmenných prednáškových pobytov vyučujúcich oboch pracovísk. V rámci projektových aktivít katedra organizovala viaceré medzinárodné vedecké konferencie a workshopy.

Hlavné oblasti výskumu:

  • Kurikulum etickej výchovy na Slovensku i v Európe
  • Rozvoj kritického myslenia vo vyučovaní
  • Atribúty európskej identity v oblasti výchovy

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Rozširujúce štúdium

Rigorózne konanie