Atribúty európskej identity v kontexte výchovy mládeže

Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA 1/0464/16
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
Spoluriešitelia:Baďurová Barbora, Ligas Štefan, Čižmárová Katarína, Balážová Eva, Vančíková Katarína, Kaliský Ján
Zahraničný projekt:nie

Pri hľadaní teoretických východísk europeizácie je potrebné brať do úvahy historické zdroje európskej identity – teda vývoj národných identít a historickú spolupatričnosť k väčším politickým zoskupeniam a na strane druhej prognózovať vývoj identity, ktorá donedávna neexistovala. Európa je originálna svojou národnou, regionálnou, lingvistickou, kultúrnou a náboženskou rôznorodosťou, charakteristická jednotou v rôznosti. Spoločnú identitu treba preto budovať na základe kultúrnej rozmanitosti, ale súčasne podobných hodnotových systémov jednotlivých národných zoskupení. Hlavným cieľom projektu je na základe teoretickej analýzy odborných štúdií a vlastného multidisciplinárneho výskumu identifikovať, opísať a určiť význam relevantných atribútov európskej identity, skúmať ich dôležitosť vo výchove mládeže a zakomponovať ich do návrhu konceptu výchovy mládeže s dôrazom na posilňovanie európskej identity mládeže.