COMET - A Community of Ethics Teachers in Europe

Informácie o projekte

Cieľom projektu je analýza a komparácia prístupov k výučbe etiky na stredných školách vo vybraných krajinách (Holandsko, Nemecko, Chorvátsko, Slovinsko, Slovensko). Dôraz pri skúmaní kurikulárnych dokumentov a učebných materiálov sa kladie predovšetkým na filozofickú etiku a jej prezentáciu vo vyučovacom procese. Výstupom projektu bude okrem vedeckých publikácií a konferenčných výstupov aj online platforma pre učiteľov etiky na stredných školách v Európe.

Vyhlasovateľ:

Erasmus +

Číslo projektu:2017-NL01-KA201-035219
Doba riešenia:1. sep. 2017 - 31. aug. 2020
Koordinátor projektu:Mgr. Barbora Baďurová, PhD.
Zahraničný projekt:áno