Didaktické prostriedky uľahčujúce implementáciu vybraných prierezových tém do vyučovania etickej výchovy na druhom stupni ZŠ

Informácie o projekte

Projekt rieši problematiku nedostatku didaktických prostriedkov umožňujúcich efektívnu implementáciu prierezových tém do etickej výchovy vo vyučovaní žiakov staršieho školského veku.

Vyhlasovateľ:

APVV MŠ

Číslo projektu:APVV-14-0176
Doba riešenia:1. júl. 2015 - 31. dec. 2018
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
Spoluriešitelia:E. Balážová, K. Čižmárová, J. Kaliský, J. Kyseľová, S. Ligas, E. Niklová, E. Poláková, J. Stehlíková
Zahraničný projekt:nie

Didaktické prostriedky uľahčujúce implementáciu vybraných prierezových tém do vyučovania etickej výchovy na 2. stupni ZŠ

Projekt rieši problematiku nedostatku didaktických prostriedkov umožňujúcich efektívnu implementáciu prierezových tém do etickej výchovy vo vyučovaní žiakov staršieho školského veku. Jeho cieľom je na základe empirického výskumu aktuálneho stavu, analýzy odborných literárnych zdrojov a potrieb praxe vytvoriť také didaktické nástroje, ktoré pomôžu kontinuálne začleniť vybrané prierezové témy (mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti) do vyučovania etickej výchovy.

Doba riešenia: 1.7. 2015 – 31.12.2018

Zodpovedná vedúca: prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.

Administrátor projektu: PaedDr. Eva Balážová, PhD.

Riešitelia:

PaedDr. Eva  Balážová, PhD., 
doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc.,
Mgr. Ján Kaliský, PhD.,
doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.,
Mgr. Štefan Ligas, PhD.,
doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.,
prof. PeadDr. Eva Poláková, PhD.,
PaedDr. Jana Stehlíková, PhD.

Niektoré výstupy projektu:

 kolektív. Prierezové témy v etickej výchove : metodická príručka pre učiteľov základných škôl. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-1107-2. Stiahnuť plný text.

 Niklová, M. - Stehlíková, J. Prosociálny rozvoj žiakov v predmete etická výchova : multimediálny didaktický materiál pre učiteľov základnej školy. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. ISBN 978-80-557-1223-9. Stiahnuť plný text.

 Baďurová, B. Environmentálna výchova žiakov v predmete etická výchova : multimediálny didaktický materiál pre učiteľov základnej školy. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. ISBN 978-80-557-1219-2. Stiahnuť plný text.

 Čižmárová, K. - Poláková, E. Mediálna výchova žiakov v predmete etická výchova : Multimediálny didaktický materiál pre učiteľov základnej školy. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. ISBN 978-80-557-1225-3. Stiahnuť plný text.

 Kyseľová, J. - Ligas. Š. Multikultúrna výchova žiakov v predmete etická výchova : multimediálny didaktický materiál pre učiteľov základnej školy. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. ISBN 978-80-557-1221-5. Stiahnuť plný text.

Výstupy projektu, publikácie, učebnice a metodické materiály vytvorené v priebehu riešenia projektu nájdete aj na www.prierezovetemy.info