Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy

Informácie o projekte

Projekt vytvoril a verifikoval nový model výučby etickej výchovy zameraný na aktívne učenie sa žiakov.

Vyhlasovateľ:

APVV MŠ SR

Číslo projektu:Apvv-0690-10
Doba riešenia:2011 - 2014
Vedúci projektu:PaedDr. Miroslav Valica, PhD.
Koordinátor projektu:Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Spoluriešitelia:PaedDr. Eva Balážová, PhD.,
Mgr. Jozef Bugár, PhD.,
prof. Belo Felix, PhD.,
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.,
Mgr. Ľubica Hajnalová Buvalová, PhD.,
Mgr. Ján Kaliský, PhD.,
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.,
PhDr. Janka Kyseľová, PhD.,
Mgr. Štefan Ligas, PhD.,
PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD.,
Mgr. Terézia Rohn,
prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.,
PhDr. Miroslav Valica, PhD,
Zahraničný projekt:nie

Projekt na základe analýz medzinárodných trendov, stavu a možností ovplyvňovania kvality etickej výchovy na Slovensku vymedzil tieto svoje nasledujúce zámery: vytvoriť a verifikovať nový model výučby etickej výchovy zameraný na aktívne učenie sa žiakov; pripraviť kompetenčný profil učiteľa etickej výchovy - experta posilnením odborných, psychodidaktických, digitálnych a výskumných spôsobilostí; vytvoriť sieť pilotných škôl, v ktorých sa uskutoční príprava učiteľov a verifikácia modelov výučby a akčného výskumu; pripraviť a realizovať vzdelávací program pre učiteľov etickej výchovy na pilotných školách; pilotné školy následne profilovať ako regionálne partnerské pracoviská univerzity zamerané na prenos vedeckých informácií pre inováciu edukačnej praxe.

Opis projektu

Na základe analýz medzinárodných trendov, stavu a možnosti ovplyvňovania kvality etickej výchovy na Slovensku chceme vytvoriť a verifikovať nový model výučby etickej výchovy zameraný na aktívne učenie sa žiakov, pripraviť kompetenčný profil učiteľa etickej výchovy - experta posilnením odborných, psychodidaktických, digitálnych a výskumných spôsobilostí, vytvoriť sieť pilotných škôl, v ktorých sa uskutoční príprava učiteľov a verifikácia inovačného modelu výučby a akčného výskumu, pripraviť, realizovať a evaluovať vzdelávací program pre učiteľov etickej výchovy na pilotných školách. Pilotné školy by sa mali ďalej profilovať ako regionálne partnerské pracoviská univerzity zamerané na prenos vedeckých informácií pre inováciu edukačnej praxe a na realizáciu akčného výskumu učiteľmi, študentmi (vrátane doktorandov) a členmi Katedry etickej a občianskej výchovy PF UMB. Projekt prispeje k prenosu vedeckých informácií do edukačnej praxe v etickej výchove vytvorením siete pilotných škôl, umožní doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom Katedry etickej a občianskej výchovy PF UMB realizovať výskum v kontexte ich vedecko-výskumných prác, vytvorí programový základ pre celoživotné vzdelávanie učiteľov etickej výchovy na Katedre etickej a občianskej výchovy.

Ciele projektu sú:

 • vytvoriť nový model výučby etickej výchovy a model akčného výskumu zameraného na inováciu výučby EV,
 • definovať kompetenčný profil učiteľa etickej výchovy - experta,
 • uskutočniť vzdelávací program pre učiteľov EV,
 • pripraviť projekty akčného výskumu EV, realizovať pedagogické experimenty zamerané na inováciu výučby EV,
 • verifikovať účinnosť modelov inovácie výučby cez akčný výskum,
 • modifikovať model inovácie výučby etickej výchovy, model akčného výskumu i kompetenčného profilu učiteľov EV.

 

Niektoré výstupy projektu:

V roku 2012 - 2014 sme vydali učebné texty:

V roku 2012 - 2013 sme vydali monografie:

V rokoch 2013 - 2014 sme vydali zborníky

Fridrichová, P. - Valica, M. (eds.) Obsahová inovácia etickej výchovy z pohľadu učiteľov.

Fridrichová, P. (ed.) Inovácia etickej výchovy: teoretické a praktické reflexie. Zborník vedecko-výskumných a odborných prác.

Zborník atestačných prác učiteľov etickej výchovy - obsahová a didaktická inovácia etickej výchovy

 Štúdie k projektu APVV-0690-10, ktoré sme zatiaľ nepublikovali iným spôsobom ako elektronicky

Zoznam publikácií vydaných členmi riešiteľského kolektívu projektu Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy

Na tomto mieste si môžete pozrieť zoznam publikácií vydaných v roku 2012. Kliknite tu.

Vydali sme...

Valica, M. - Fridrichová, P. - Kaliský, J. - Rohn, T. - Hajnalová Buvalová, Ľ. - Bradová, G. 2011. Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2011. 170 s. (227 NS). ISBN 978-80-557-0326-8
Stiahnite si ju

Valica, M. - Fridrichová, P. - Rohn, T. 2014. Evalvácia a modifikácia modelov výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB. 185 s. ISBN 978-80-557-0832-4. Stiahnite si ju

Publikované príspevky, ktoré autori poskytli na elektronické publikovanie

 

Usporiadaná konferencia v rámci projektu

Pedagogická fakulta UMB organizuje 28. augusta 2014 konferenciu: Inovácia etickej výchovy: teoretické a praktické reflexie

konanú ako súčasť riešenia projektu, APVV-0690-10 Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy

 

Cieľ a zameranie konferencie

Etická výchova je najmladší vyučovací predmet v aktuálnom štátnom kurikule Slovenska, avšak od jeho zavedenia je jeho obsah, ciele, ale aj metodika často podrobovaný kritike aj polemikám o význame a prínose pre žiakov. Členovia tímu projektu Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy realizovaného na základe podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0690-10 sú presvedčení o aktuálnosti predmetu etická výchova, avšak aj o potrebe jeho inovácie. Práve tieto dva aspekt boli kľúčovými pre vytvorenie návrhu inovačného modelu výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy.

Nositeľmi inovácie výučby (nielen) etickej výchovy by mali byť samotní učitelia. Na základe vytvoreného kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy výskumný tím grantového projektu Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy (APVV-0690-10) vytvoril vzdelávacie programy zamerané na rozvoj odborných, psychodidaktických a výskumných kompetencií učiteľov etickej výchovy. Vzdelávacie programy zamerané na rozvoj kompetencií učiteľov etickej výchovy boli realizované od roku 2012. Konferencia Inovácia etickej výchovy: teoretické a praktické reflexie vytvára priestor pre prezentáciu a diskusiu k zisteniam odborníkov aj učiteľov etickej výchovy v oblasti obsahovej aj metodickej inovácie vo výučbe etickej výchovy formou akčného výskumu.

Sekcie konferencie

Literatúra v etickej výchove

Výtvarné umenie v etickej výchove

Hudobné umenie v etickej výchove

Mediálna výchova v etickej výchove

Priateľstvo ako téma etickej výchovy v primárnom vzdelávaní

Globálne rozvojové vzdelávanie v etickej výchove

Etika a ekonomika

Etika a náboženstvá

Ekoetika v etickej výchove

Etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania

Politická etika v etickej výchove

Vedeckí garanti konferencie

Prof. Belo Felix, PhD.

Prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.

PhDr. Miroslav Valica, PhD.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

Programový výbor konferencie

PaedDr. Eva Balážová, PhD.

Mgr. Jozef Bugár, PhD.

Mgr. Ján Kaliský, PhD.

PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD.

Mgr. Terézia Rohn

Organizačný výbor konferencie

Mgr. Gabriela Bradová

Ing. Zuzana Lakomčíková

PhDr. Martina Straková

Mgr. Alena Zvarová

Možnosti účasti na konferencii*

Vedecká štúdia publikovaná v zborníku vedeckých štúdií

Výber príspevkov bude schvaľovať programový výbor konferencie na základe doručených príspevkov. Štúdia by sa mala venovať jednej z kľúčových oblastí inovácií etickej výchovy. Rozsah publikovaného príspevku je 20 normostrán. Každá vedecká štúdia bude recenzovaná dvoma recenzentmi.

Príspevok v zborníku odborných a metodických inovácií etickej výchovy

Účastníci majú možnosť publikovať príspevok v zborníku korešpondujúci s témou sekcie. Výber príspevkov bude schvaľovať programový výbor konferencii na základe doručených príspevkov. Zborník bude recenzovaný. Rozsah publikovaného príspevku je 8 normostrán.

Účastník konferencie

Na konferencii majú možnosť zúčastniť sa aj participanti bez záujmu o publikovanie v zborníku, a teda bez záujmu o publikovanie v zborníku. Účastníci získajú certifikát o účasti na konferencii.

*Pozn.: Na konferencii vystúpia s príspevkom iba priamo oslovení účastníci. Všetci účastníci získajú certifikát o účasti na konferencii.

Dôležité termíny

25.8.2014

termín prihlásenia sa na konferenciu na http://goo.gl/GBKtyN

26.8.2014

zverejnenie programu konferencie

27.8.2014

zaslať príspevok na konferenciu na petra.fridrichova@umb.sk

28.8.2014

konferencia

Miesto konania

Konferencia sa uskutoční v priestoroch Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Program konferencie tu

 

Záverečné skúšky učiteľov etickej výchovy

Aktualizované dňa 13.10.2014.

V dňoch 22.10. - 28.10.2014 sa uskutočnia záverečné skúšky učiteľov etickej výchovy vzdelávaných v rámci projektu APVV pre realizáciu akčného výskumu. Presný rozpis s menami nájdete tu. Skúšky sa budú realizovať v priestoroch Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Na skúšky sa pripravíte z okruhov otázok podľa toho, či ste

 • učiteľ bez prvej atestácie (témy na stiahnutie TU)
 • učiteľ s prvou atestáciou (témy na stiahnutie TU).

Odpovedať budete len z toho tematického okruhu, v ktorom ste písali Vašu záverečnú prácu. Všetky otázky sú formulované tak, aby ste pracovali s Vašou prácou, projektom vyučovacej jednotky a akčným výskumom. Iné príklady, ako príklady zo zrealizovaných akčných výskumov nebudú akceptované.

Skúšobná komisia bude pracovať v zložení:

 • predsedníčka komisie: J. Henešová
 • členovia: Miroslav Valica, Petra Fridrichová, Jozef Bugár, Brigita Šimonová/Belo Felix

Z čoho sa učiť:

Prosíme Vás, aby ste podklady na skúšku čerpali z monografie: Valica - Fridrichová a kol.: Modely výučby etickej výchovy a kompetenčného profilu učiteľa etickej výchovy. Pomôckou pre Vás sú aj prezentácie, ktoré ste od nás dostávali počas vzdelávania. V prípade nejasností, alebo nedostupnosti informácií, ma kontaktujte: petra.fridrichova@umb.sk; resp. Dr. Valicu: valica.miroslav@gmail.com.

Aktualizovali sme aj adresy našich konzultantov - zmena je u Dr. Valicu a Dr. Bugára. Prosím, pozrite si na našej stránke aktualizované mailové adresy.

Záverečná prezentácia vzdelávania

Na tomto mieste si môžete pozrieť predbežný rozpis záverečných prezentácii. Po potvrdení možnosti realizovať záverečné pohovory, Vám zašleme pozvánky.

dátum predesda mesto počet začiatok koniec
21.6.2014 Valica Martin 12 9:00 17:00
22.6.2014 Fridrichová Žiar n. Hronom 11 9:00 17:00
22.6.2014 Valica Prievidza 12 10:00 18:00
29.6.2014 Valica Rimavská Sobota 8 9:00 14:00
29.6.2014 Fridrichová Rimavská Sobota 8 9:00 14:00
28.6.2014 Fridrichová Banská Bystrica 13 10:00 18:00

V dňoch 21.6. - 29.6.2014 prebehnú záverečnú prezentáciu inovačného vzdelávania učiteľov Rozvoj psychodidaktických a výskumných kompetencií učiteľov etickej výchovy pre primárne a sekundárne vzdelávanie.
Na tomto mieste si stiahnite prihlášku na skúšku a odošlite ju elektronicky na adresu petra.fridrichova@umb.sk do 30.5.2014. Prihláška

Záverečné práce programu Rozvoj psychodidaktických a výskumných kompetencií učiteľov etickej výchovy

Na tomto mieste si možete stiahnuť a pozrieť:

Odpovede na otázky, ktoré by Vás mohli zaujímať:

 • elektronickú verziu práce pošlete 1 deň pred Vašou záverečnou prezentáciou (termín bude v pozvánke, ktorú Vám zašleme začiatkom júna 2014) na mailovú adresu: petra.fridrichova@umb.sk 
 • vytlačenú prácu prineste v deň prezentácií vytlačenú 3x a zviazanú v hrebeňovej väzbe,
 • osvedčenie o ukončení vzdelávania Vám odovzdáme po prezentácii,
 • prezentácie Vašich výsledkov z experimentov budú realizované v termíne od 21. - 29.6.2014 (nevylučujeme, že v závislosti od počtu účastníkov bude aj skorší termín prezentácií, o čom Vás však budeme včas informovať),
 • prácu odovzdávate elektronicky v PDF verzii na adresu petra.fridrichova@umb.sk,
 • spôsob uvádzania literatúry v Zozname bibliografických odkazov je uvedený v Manuáli (viď vyššie).

 

Kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov etickej výchovy pre primárne a sekundárne vzdelávanie

Vážené pani učiteľky,
vážení páni učitelia,

na tomto mieste si môžete stiahnuť všetky pozvánky na vzdelávanie v rámci programu Rozvoj psychodidaktických a výskumných kompetencií učiteľov etickej výchovy.

Vzhľadom na množiace sa otázky sme sa rozhodli odpovedať na niekoľko Vašich často kladených otázok:

 • vytlačenú prácu prineste v deň pohovorov vytlačenú 3x a zviazanú v hrebeňovej väzbe,
 • osvedčenie o ukončení vzdelávania Vám odovzdáme po pohovore,
 • prácu odovzdávate elektronicky podľa termínu uvedeného v pozvánke v PDF verzii na adresu petra.fridrichova@umb.sk,
 • spôsob uvádzania literatúry v Zozname bibliografických odkazov je uvedený v Manuáli (viď nižšie).

Záverečné skúšky vzdelávania

V dňoch 14.6. - 22.6.2013 prebehnú záverečné pohovory inovačného vzdelávania učiteľov etickej výchovy pre primárne a sekundárne vzdelávanie.
Na tomto mieste si stiahnite prihlášku na skúšku a odošlite ju elektronicky na adresu petra.fridrichova@umb.sk do 11.6.2013. Prihláška

Záverečné práce programu Rozvoj odborných kompetencií učiteľov etickej výchovy

Na tomto mieste si možete stiahnuť a pozrieť:

Aktuálne informácie

Milé účastníčky,
milí účastníci vzdelávania,
upozorňujeme Vás, že sme na našich stránkach zverejnili kontakty na lektorov vzdelávacieho programu. Prosíme Vás, neváhajte a v prípade akýchoľvek problémov s domácimi úlohami alebo s otázkami k prednáškam, ich kontaktujte.


Ciele vzdelávacieho programu

 1. Vytvoriť a overiť inovačný model výučby etickej výchovy v pedagogickej praxi.
 2. Vytvoriť a realizovať inovačné vzdelávanie učiteľov etickej výchovy v dvoch nadväzných vzdelávacích programoch:
  Vzdelávací program 1: Rozvoj odborných a digitálnych kompetencií učiteľov etickej výchovy
  Vzdelávací program 2: Rozvoj psychodidaktických a výskumných kompetencií učiteľov etickej výchovy
 3. Vytvoriť nové metodiky etickej výchovy pre primárny a sekundárny stupeň vzdelávania.
 4. Pripraviť písomne práce pre 1. a 2. atestačnú skúšku na PF UMB.

Vzdelávací program zameraný na inováciu výučby etickej výchovy realizovaný v dvoch nadväzných programoch sa uskutoční od júla (augusta) 2012 – júla 2014 v celkovom rozsahu 206 hodín (47 kreditov). Riaditelia škôl môžu udeliť 13 kreditov za vytvorenie metodiky etickej výchovy pre školu. Pre učiteľov – absolventov vzdelávaní (Vzdelávacieho programu 1 a Vzdelávacieho programu 2), ktorí získajú 60 kreditov, sa pripravia na Pedagogickej fakulta UMB v Banskej Bystrici atestačné skúšky (august 2014).

Pozn.: Vzdelávací program 1  pre primárne vzdelávanie bude realizovaný v modifikovanej podobe - filozoficko-etické témy budú nahradené inými oblasťami etickej výchovy ťažiskové pre primárne vzdelávanie.

Pre ďalšie informácie o projekte kliknite tu


Kontakty na lektorov vzdelávacieho programu

Meno školiteľa

Kontakt

Vzdelávacia oblasť

PhDr. Miroslav Valica, PhD.

valica.miroslav@gmail.com
0917 103 180

Priateľstvo ako hodnota v etickej výchove – komunikácia a asertivita

Mgr. Petra Fridrichová, PhD.

petra.fridrichova@umb.sk
0917 103 179

Globálne rozvojové vzdelávanie

prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.

bsimonova@stonline.sk 

Literatúra v etickej výchove

prof. Mgr. Belo Felix, PhD.

belo.felix@umb.sk

Hudobné umenie v etickej výchove

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

vojtech.korim@umb.sk

Komplexná prosociálnosť

Mgr. Štefan Ligas, PhD.

stefan.ligas@umb.sk

Digitálna gramotnosť v etickej výchove

PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD.

katarina.lucinkiewiczova@umb.sk

Výtvarné umenie v etickej výchove

PaedDr. Eva Balážová, PhD.

eva.balazova@umb.sk

Mediálna výchova v etickej výchove

Mgr. Ján Kaliský, PhD.

jan.kalisky@umb.sk

Etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
Environmentálna výchova v etickej výchova

Mgr. Jozef Bugár, PhD.

j.bugar@centrum.sk

Etika a svetové náboženstvá

PhDr. Janka Kyseľová, PhD.

janka.kyselova@umb.sk

Etika a ekonomické hodnoty

Meno: Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Tel. č.: 0917 103 179
Emailpetra.fridrichova@umb.sk
Webové stránky: www.pdf.umb.sk – Katedra etickej a občianskej výchovy
http://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-etickej-a-obcianskej-vychovy/apvv-0690-10-inovacia-edukacnej-praxe-etickej-vychovy/