Ľudské práva a protipredsudková výchova

Informácie o projekte

Projekt je zameraný na výchovu k rešpektovaniu ľudských práv a na protipredsudkovú výchovu žiakov základných a stredných škôl, ktorá je efektívna iba vtedy, ak sú na túto tému dobre pripravení učitelia a majú k dispozícii aj vhodné učebné materiály.

Vyhlasovateľ:

KEGA MŠ VŠ

Číslo projektu:KEGA 008UMB-4/2015
Doba riešenia:1. jan. 2015 - 31. dec. 2017
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD., zástupkyňa vedúceho riešiteľa za UMB Mgr. Barbora Baďurová, PhD.
Spoluriešitelia:B. Baďurová, E. Balážová, K. Čižmárová, J. Kaliský, J. Kyseľová, S. Ligas, L. Spálová, I. Bulanda, L. Magová, P. Mikuláš, Z. Mago
Zahraničný projekt:nie

Projekt je zameraný na výchovu k rešpektovaniu ľudských práv a na protipredsudkovú výchovu žiakov základných a stredných škôl, ktorá je efektívna iba vtedy, ak sú na túto tému dobre pripravení učitelia a majú k dispozícii aj vhodné učebné materiály. Cieľom projektu je na základe empirického zistenia aktuálneho stavu vyučovania problematiky ľudských práv na základných a stredných školách vyšpecifikovať predmety a témy vhodné na realizáciu protipredsudkovej výchovy a vytvoriť k nim multimediálne učebné materiály, ktoré budú pilotne overené v praxi a následne ich budú môcť učitelia tvorivo využívať na vyučovacích hodinách.

Niektoré výstupy z projektu

 Kol. 2016. Ľudské práva a prosociálna výchova. Metodická príručka pre učiteľov základných škôl. Banská Bystrica : Belianum. 172 s. ISBN 978-80-557-1098-3. Stiahnuť plný text.

obálka zborníka štúdií Kaliský, J. (ed.) 2016. Globalizovaná súčasnosť, jej morálne a osobnostné výzvy v kontexte etickej výchovy. Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Belianum. 495 s. ISBN 978-80-557-1167-6. Stiahnuť plný text.

 Baďurová, B. – Kaliský, J. 2017. Aplikácia ľudsko-právnych tém vo vyučovaní anglického jazyka a výtvarnej výchovy v ZŠ. Metodický materiál pre učiteľov ZŠ. Banská Bystrica : Belianum. 227 s. ISBN 978-80-557-1237-6. Stiahnuť plný text.

 Čižmárová, K. – Kyseľová, J. 2017. Aplikácia ľudsko-právnych tém vo vyučovaní dejepisu a geografie v ZŠ. Metodický materiál pre učiteľov ZŠ. Banská Bystrica : Belianum. ISBN 978-80-557-1239-0. Stiahnuť plný text.

Aktivity študentov nájdete aj na FB.

Výstupy projektu, publikácie, učebnice a metodické materiály vytvorené v priebehu riešenia projektu nájdete aj na www.prierezovetemy.info/prava-v-skole