Rozvoj kritického myslenia žiakov prostredníctvom analytickej diskusnej metódy Philosophy for Children

Informácie o projekte

Číslo projektu:KEGA 035UMB-4/2018
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Zahraničný projekt:nie