Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rozvoj kritického myslenia žiakov prostredníctvom analytickej diskusnej metódy Philosophy for Children