Rozvoj kritického myslenia žiakov prostredníctvom analytickej diskusnej metódy Philosophy for Children

Informácie o projekte

Projekt je zameraný na rozvoj kritického myslenia pomocou diskusnej metódy, uplatňujúcej filozofickú metódu analytického a tvorivého myslenia, Philosophy for Children, ktorej autorom je americký profesor pedagogiky, M. Lipman. Rozvoj kritického myslenia je orientovaný do výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov základných a stredných škôl.

Vyhlasovateľ:

KEGA MŠ SR

Číslo projektu:035UMB-4/2018
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Koordinátor projektu:doc. Lada Kaliská, PhD.
Spoluriešitelia:doc. Katarína Vančíková, PhD.,
Mgr. Marek Stachoň, PhD.,
Mgr. Janka Tichá, PhD.,
PaedDr. Marcel Páleš
Zahraničný projekt:nie