Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra hudobnej kultúry

Odborná činnosť katedry sa rozvíja v troch základných rovinách – pedagogickej, vedeckej a umeleckej. Okrem výučby predmetov v garantovaných študijných programoch zabezpečuje predmety hudobnej edukácie v príprave učiteľov predškolského a primárneho vzdelávania.  

Katedra aktívne organizuje významné medzinárodné vedecké a umelecké podujatia Cantus Choralis Slovaca – medzinárodné sympózium o zborovom speve, a Akademická Banská Bystrica – medzinárodný súťažný festival vysokoškolských speváckych zborov. Katedra spolupracuje s významnými domácimi a zahraničnými pracoviskami: Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Karlovej univerzity v Prahe, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego v Bydgoszczi a ďalšími partnerskými pracoviskami v Česku, Poľsku a Maďarsku.

Výnimočným na katedre je kontinuálne pôsobenie troch univerzitných umeleckých telies súboru Mladosť:

Hlavné oblasti výskumu:

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Rozširujúce štúdium

Rigorózne konanie