Tvorba hudobno-tanečného diela ako prostriedok pre rozvoj odborovej didaktiky na platforme univerzitného umeleckého telesa

Informácie o projekte

Tvorba hudobno-tanečného diela na platforme univerzitného umeleckého telesa je priestor na skúmanie, aplikovanie a rozvoj moderných umeleckých a didaktických prostriedkov z oblasti odborovej didaktiky umelecko-výchovných predmetov a hudobno-tanečného umenia. Univerzitné umelecké teleso so svojimi zložkami tanečným súborom, komorným orchestrom a speváckymi skupinami je ideálnym modelovým priestorom pre aplikáciu aktuálnych poznatkov, uplatniteľnými pre porovnateľné umelecké zoskupenia a školské hudobné súbory. Univerzitný súbor každoročne pripravuje premiérový hudobno-tanečný program, aj s následnými výchovnými koncertmi, so zameraním na deti a mládež základných a stredných škôl interaktívnou umeleckou formou, spojených s krátkou prednáškou o význame a formách tradičnej ľudovej kultúry. Realizácia tohto projektu vyžaduje rozšírenie doterajších možností súboru o vedecký výskum, vytvorenie odborného medzinárodného tímu v danej problematike, technickú a produkčnú podporu. Súčasťou prípravnej fázy je výskum v oblasti etnológie a etnochoreológie, aktuálnej didaktiky hudobno-tanečných procesov na medzinárodnej úrovni a sympózium s praktickými tvorivými dielňami. Táto fáza bude mať výstup v podobe monografického zborníka v tlačenej a digitálnej verzii. Aplikácia výskumu z teoretickej oblasti do procesu inscenačnej prípravy a rozvoja tanečných kompetencií interpretov, so záznamom procesu, jeho editovaním a vyhodnotením, vyústi do spracovania elektronického metodického materiálu, dostupného pedagógom, umeleckým pracovníkom a interpretom. Súčasťou projektu je aj záznam umeleckého diela. Evalváciou celého procesu a jeho výsledkov sa bude zaoberať záverečná konferencia, ktorej výstupy budú súčasťou konferenčného zborníku v elektronickej podobe.

Číslo projektu:KEGA 037UMB-4/2018
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Mgr. art. Martin Urban, PhD.
Zahraničný projekt:nie