Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Seminárne práce  Mgr. UHU

Študent si môže vybrať ktorúkoľvek z ponúkaných tém a spracuje ju do konca vyučovacieho obdobia. Seminárnu prácu musí odovzdať vyučujúcemu osobne do začiatku skúškového obdobia na poslednej hodine vyučovania.

 

  1. Počúvanie hudby v prácach Jaroslava Herdena a jeho využite na hodinách HV
  2. Hudobno-pohybové činnosti v prácach Eleonóry Baranovej a reflexia ich praktického využitia v HV
  3. Percepcia hudby v učebniciach HV – výber ukážok , vývoj, ciele deklarované a potencionálne, špecifikácia podľa ročníkov, podľa období, žánrov, a pod.
  4. Hudobná dramatika v diele Bela Felixa.
  5. Problematika hudobných schopností v diele Hudební psychologie pro učitele Vaňová – Sedlák.
  6. Štandardy hudobných kompetencií v predmete hudobná výchova v sekundárnom vzdelávaní – vlastný návrh v zmysle ISCED 2
  7. Progresívne prvky ponímania hudobnosti a hudobnej edukácie v diele Petra Krbaťu Psychológia hudby (nielen) pre hudobníkov 2. vydanie.

 


Študent spracuje jednu vybranú tému v zodpovedajúcom rozsahu (pozri Ako písať práce...) samostatne s rešpektovaním všetkých povinných náležitostí autorského zákona a pravidiel citovania.