Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Sylaby predmetov

I

Bakalárske a magisterské štúdium:

 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia všetkých predmetov:  klasifikácia A-F.

Podmienky hodnotenia: účasť a aktivita na vyučovaní, plnenie priebežných úloh a hodnotení,  seminárna práca (8-10 s.), záverečný test, ústne hodnotenie. Každá súčasť tvorí rovnaký podiel na celkovom hodnotení, žiadna súčasť nie je suplovateľná (okrem ospravedlneného bodu 1. náhradnými prácami) a v každej musí študent získať minimálne 64% akceptovateľnej úspešnostiStupnica hodnotenia: 

a)     A (100 – 94 %) -  výborne (vynikajúce výsledky) = 1,

b)     B (93 – 87 %) - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5,

c)     C (86 – 80 %) - dobre (priemerné výsledky) = 2,

d)     D (79 – 73 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5,

e)     E (72 – 65 %) - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3,

f)      FX (64 a menej %)  - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4.


 

 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

2dMPH421 Denná forma

2eMPH421 Externá forma

Názov predmetu:

Moderná populárna hudba

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby:  prednášky semináre

Typ predmetu: Povinný

Odporúčaný rozsah výučby:

Týždenný 2-1– 0 – 0 denná forma štúdia

Za obdobie štúdia: 26 - 13– 0 – 0 externá forma štúdia

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná, externá

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester štúdia: 1. Semester Denná forma 1.semester Externá forma

Stupeň štúdia: 2. Stupeň

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:

Tvorba určených úloh podľa osnovy predmetu.  50 bodov (minimálne 30 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Test. V rozsahu obsahovej osnovy predmetu 50 bodov (minimálne 30 bodov)

 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa menej ako 30 bodov.

Výsledky vzdelávania

Študent úspešným absolvovaním  predmetu:

Formovanie teoretických a praktických odborných kompetencií učiteľa hudby a hudobnej výchovy z oblasti modernej populárnej hudby.  

kognitívnej oblasti:

 1. Osvojí si základné vedomosti z oblasti: vie definovať hudbu, druhy, žánre, väčšinové a menšinové žánre, funkcie hudby, tradičnú a modernú populárnu hudbu, vie charakterizovať a vymenovať obdobia vývinu modernej populárnej hudby, najdôležitejšie žánre modernej populárnej hudby a ich ťažiskové štýly, vymenovať nástrojové zloženie v žánroch, poznať aspoň 2 predstaviteľov žánrov a štýlov, vie rozlíšiť a analyzovať žánre a štýly MPH,
 2. Vie vysvetliť muzikologické a estetické vzťahy medzi žánrami a štýlmi,
 3. Vie tvorivo aplikovať poznatky vo vybraných nehudobných interpretáciách artefaktov (verbálnej, vizuálnej, pohybovej, dramatickej).
 4. Dokáže v určených artefaktoch v nešpecifických podmienkach aplikovať svoje vedomostiach preukázať primerané kompetencie hudobnej a ostatnej interpretácie žánrov a štýlov MPH.

afektívnej oblasti dokáže oceňovať hodnoty poznania v danej hudobnej oblasti, jednotlivých žánrov a štýlov MPH a presadzovať hodnoty vybraných žánrov a štýlov.

psychomotorickej oblasti (oblasť zručností): dokáže zahrať ukážky a sprievody aspoň 3 štýlov a žánrov podľa určenia a vlastného výberu.

Seminárna práca pozostáva z písomne spracovaného referátu prečítanej monografie, resp. beletrie z oblasti MPH.

Stručná osnova predmetu:

 1. Hudba - rozdelenie, členenie, hudobné žánre, funkcie hudby, hodnoty a „nehodnoty“ MPH, žáner, štýl, druh v MPH, menšinové a väčšinové žánre
 2. Populárna hudba  rozdelenie: TPH, MPH
 3. Vývoj modernej populárnej hudby - podľa časovej osi
 4. Žánre a štýly MPH – systematika a prehľad najvýznamnejších žánrov, štýlov, štýlovo-žánrových druhov.
 5. MPH a edukačný proces – možnosti využitia MPH v edukačnom procese, význam a zmysel vyučovania MPH.

 

Odporúčaná literatúra:

Prednášky a učebné materiály z prednášok

BUKSZPAN, D.: Encyklopedie heavy metalu. Praha: BB art, 2004.

BURLAS, L.: Formy a druhy hudobného umenia. Bratislava: Opus, 1978.

ČERNÝ, Jiří: Když byl rock and roll králem. Taneční hudba a jazz. Praha: Supraphon,

1968.

DORÚŽKA, L.: Panoráma populární hudby 1918/1978. Praha: Mladá fronta, 1981.

DORÚŽKA, L.: Populárna hudba - priemysel, obchod, umenie. Bratislava: Opus, 1978.

FORDHAM, J.: Jazz . Praha :Slovart,2001

FRIDMAN, L.: Vkus v esteticko-edukačnej realite. Banská Bystrica: MPC, 2005.

FRIDMAN, L.: Populárna hudba. Banská Bystrica: FHV UMB, 2006.

FUKAČ, J., POLEDŇÁK, I.: Hudba a její pojmoslovní systém. Praha 1981

FUKAČ, J., POLEDŇÁK, I.: K typologickým polarizacím hudby...artificiální a nonartificiální.

In: Hudební veda 1977/IV., č.4, s.316

GAŠPAR, I.: Štýlové osobitosti ľudových hudieb na Podpoľaní. Banská Bystrica: FHV

UMB, 2006

CHRISTE, Ian: Ďáblúv hlas. H eavy metal. Kompletní historie. Praha: BB art, 2005

JASLOVSKÝ, M.: Obľúbené hudobné omyly 1, 2. In: www.inzine.sk (2005)

KAJANOVÁ, Y.: Kapitoly o jazze a rocku. Bratislava: Epos, 2003

KAPITANCIK, B. : Pop story. Brno: Computer Press, 2003

KOUBA, J.: ABC hudebních slohů. Praha: Supraphon, 1988.

LÁBSKA,Y.: Improvizácia a jej podoby v jazze a v rocku. In: Slovenská hudba 1994/XX,

č.2, s.297

MATZNER, ., PILKA, J. : Česká filmová hudba . Praha : Dauphin, 2002

MATZNER, A., POLEDŇÁK, I., WASERBERGER, I.: Encyklopedie jazzu a moderní populární

hudby I.-III. Praha: Supraphon, 1983, 1986, 1990.

MICHELS, U., 2000. Encyklopedický atlas hudby. Praha: NLN, 2000

POLEDŇÁK, I.: Kapitolky o jazze. Bratislava: Osveta, 1964

RYBARIČ, R.: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku. Bratislava: Opus, 1984.

SOURIAU É.,1994.: Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria publishing, 1994

ŠTEFL , V.: Punk. Muzikus. In: www.muzikus.cz

ŠTEFL , V.: Rockové styly. Muzikus. In: www.muzikus.cz

Taneční hudba a jazz 1968-69. Praha: Supraphon, 1968.

WASERBERGER, I,: Fenomény súčasného jazzu. Bratislava: Slovart,2003

WEIS, T. ed.: Beaty, bigbeaty, breakbeaty. Praha: Maťa, 1998.

www.allmusic.com(2005),

www.amazondownload.com,

www.cs.wikipedia.org ,

www.dent.oo.uniba.sk/filit/,

www.music.box.sk,

www.muzikus.cz, www.rcc.sk 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín

Kombinované: (P-S-K) 40

Samoštúdium: 40

Prípravy didaktického portfólia:  40

 

Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov 228

A

B

C

D

E

FX

 

 

 

 

 

 

Vyučujúci: prof. Mgr. Belo Felix, PhD. – slovenský jazyk

 

Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014

Schválil: doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

 

 

Informačný list predmetu

 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

2dDHV421 Denná forma

2eDHV421 Externá forma

Názov predmetu:

Didaktika hudobnej výchovy 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby:  prednášky semináre

Typ predmetu: Povinný

Odporúčaný rozsah výučby:

Týždenný 1 – 2 – 0 – 0 denná forma štúdia

Za obdobie štúdia: 13 – 26 – 0 – 0 externá forma štúdia

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná, externá

Počet kreditov:3

Odporúčaný semester štúdia: 1. Semester Denná forma 1.semester Externá forma

Stupeň štúdia: 2. Stupeň

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:

Tvorba určených úloh didaktického porfólia podľa osnovy predmetu.  50 bodov (minimálne 30 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Test. V rozsahu obsahovej osnovy predmetu 50 bodov (minimálne 30 bodov)

 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa menej ako 30 bodov.

Výsledky vzdelávania

Študent úspešným absolvovaním  predmetu:

 1. Osvojí si základné vedomosti z oblasti didaktiky hudby, paradigmatické východiská HE, filozofické koncepcie hudobného vzdelávania, kurikulárny princíp a taxonómie cieľov v HE, didaktické zásady, metódy a formy v HE, základné pedagogické dokumenty hudobného vzdelávania na všetkých druhoch a stupňoch škôl, vedomosti o základných hudobných procesov vzdelávania: spev, hra na nástrojoch, počúvanie, i sekundárnych procesoch hudobnej interpretácie (verbálnej, vizuálnej, pohybovej, dramatickej).
 2. Porozumenie základných vedomostí dokáže preukázať pri analýze jednotlivých procesov hudobnej edukácie.
 3. Dokáže získané vedomosti a formované schopnosti a zručnosti aplikovať v špecifických podmienkach tvorby didaktických produktov vlastného portfólia pri syntéze vlastných kompetencií v oblastiach vokálnej, inštrumentálnej, percepčnej a interpretačnej didaktickej prípravy, najmä pri formulovaní konzekventných cieľov hudobného  vyučovania vo všetkých oblastiach psychických procesov (K, A, PM).
 4. Dokáže aplikovať  v nešpecifických podmienkach  a samostatne tvoriť vlastné individuálne prípravy vyučovacích hodín, celkov, foriem, projektov na realizáciu rôznych cieľov hudobnej edukácie podľa vlastnej i určenej špecifikácie oblasti (spev, hra na nástrojoch, počúvanie, nezvukové interpretácie hudby – verbálna, vizuálna, pohybová, dramatická).
 5. V afektívnej rovine prezentuje integrovanie hodnoty profesijného prístupu k edukácii hudby ako dominantného východiska vlastného pôsobenia.
 6. V psychomotorickej rovine preukazuje spôsobilosti, zručnosti a kompetencie realizácie určených a vlastných produktov didaktického portfólia v oblastiach formovania žiackych kompetencií: vokálnej, inštrumentálnej, percepčnej, interpretačnej.

Stručná osnova predmetu:

Paradigmy a determinácie hudobnej edukácie v súčasnosti, psychologické predpoklady hudobnej edukácie; kľúčové kompetencie a štandardy v hudobnej výchove; učebné plány učebné osnovy, ciele vyučovania hudobnej výchovy; kompetencie žiaka v oblasti produkcie vokálnej a inštrumentálnej hudby, v oblasti percpecie hudby, kompetencie interpretácie hudby: verbálnej, výtvarnej, pohybovej, dramtickej, populárna hudba a hudobná edukácia.

 1. Paradigmatické východiská didaktiky hudobnej edukácie
 2. Kurikulárna koncepcia hudobnej edukácie a vzdelávacie programy
 3. Kompetenčný princíp vzdelávania
 4. Učebné plány a učebné osnovy hudobnej výchovy
 5. Plánovanie vyučovacej činnosti učiteľa
 6. Didaktické zásady vyučovania HV a vyučovacie metódy v HV
 7. Ciele vyučovania: všeobecné, špecifické, taxonómie cieľov podľa psychických procesov
 8. Kompetencie žiaka a ich rozvoj v oblasti vokálnej produkcie
 9. Kompetencie žiaka v oblasti inštrumentálnej produkcie a ich rozvoj na HV (inštrumentálne činnosti v škole)
 10. Kompetencie žiaka v hudobno-pohybovej oblasti a ich rozvoj na HV
 11. Kompetencie žiaka v oblasti percepcie hudby a ich rozvoj na HV
 12. Kompetencie žiakov v hudobno-dramatickej oblasti a ich rozvoj na HV

 

Odporúčaná literatúra:

Prednášky a učebné materiály z prednášok

Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika HV, SPN Praha 1979

Sedlák, Fr. a kol.: Nové cesty Hv, SPN Praha 1977

Kulka, J.: Psychologie umění. Praha, Grada, 2008.

Lokša, J. a kol.: Teória a prax tvorivého vyučovania. Prešo, Manacon, 2001

Podpera, R.: Quo vadis musica. Bratislava: Veda, 2006

Šimanovský, Z.: Hra s hudbou. Praha: Portál, 1998

Miell, D. a kol.: Musical communication. Osford: UP, 2005

Zich, J.: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1975

Langsteinová, E.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania Hv na ZŠ B.B.: FHV UMB, 1997

Michalková, D.: Počúvanie hudby ako problém a systém. BB: PF UMB, 2007

Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998, ISBN 80-7178-127-4

Časopis Múzy v škole

Fridman, L.: Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy. Banská Bystrica: FHV UMB, 2003. ISBN 80-8055-877-9

Fridman, L.: Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch. Banská Bystrica: MPC, 2004. ISBN 80-8041-464-5

Fridman, L.: Vkus v esteticko-edukačnej realite. Banská Bystrica: MPC, 2005. ISBN 80-8041-480-7

Fridman, L.:  Populárna hudba a hudobný edukačný proces. Banská Bystrica: MPC, 2007. ISBN 978-80-8041-515-0 (rozsah 5,2 AH)

Fridman, L.: Problematika vzdelávacích programov s hudobnou profiláciou. Zborník z medzinárodnej konferencie Kultúra – umenie – vzdelávanie. Banská Bystrica: PdF UMB, 2009. rozsah 0,4 AH. ISBN 978-80-8083-755-6

Fridman, L.: Obsah a stratégia ďalšieho vzdelávania učiteľov hudobnej výchovy na Slovensku.  Zborník Dni hudobnej výchovy 07. Banská Bystrica: PdF UMB, 2008. str. 21. ISBN 978-80-8083-638-2

Fridman, L.: Estetická komunikácia ako determinant edukačných cieľov v hudobnej a estetickej výchove. Pedagogické rozhľady 2/2005 str. 16. ISSN 1335-0404

Fridman, L.: Koncepcia vzdelávacieho programu s hudobno-estetickou profiláciou.  In: Zborník Hudobná edukácia a vzdelávacie programy. BB: PF UMB, 2010

Fridman, L. a kol.: Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií. Banská Bystrica: PDF UMB, 2013 (v predaji).

 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín

Kombinované: (P-S-K) 40

Samoštúdium: 40

Prípravy didaktického portfólia:  40

 

Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov 228

A

B

C

D

E

FX

 

 

 

 

 

 

Vyučujúci: doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD. – slovenský jazyk

 

Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014

Schválil: doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia:  Mgr. denná

Kód: 2aiHE1

Názov:  Populárna hudba (P, S)

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: UHU v kombinácii

Garantuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman, PhD.

 

Zabezpečuje:

Prof. Mgr. Belo Felix,PhD.

 

 

Obdobie štúdia predmetu: 

1r Mgr.

 

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (P, S): 1, 1

 

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:  klasifikácia A-F.

Podmienky hodnotenia: účasť a aktivita na vyučovaní, plnenie priebežných úloh a hodnotení,  seminárna práca (8-10 s.), záverečný test, ústne hodnotenie. Každá súčasť tvorí rovnaký podiel na celkovom hodnotení, žiadna súčasť nie je suplovateľná (okrem ospravedlneného bodu 1. náhradnými prácami) a v každej musí študent získať minimálne 64% akceptovateľnej úspešnosti. Stupnica hodnotenia:

a)     A (100 – 94 %) -  výborne (vynikajúce výsledky) = 1,

b)     B (93 – 87 %) - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5,

c)     C (86 – 80 %) - dobre (priemerné výsledky) = 2,

d)     D (79 – 73 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5,

e)     E (72 – 65 %) - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3,

f)      FX (64 a menej %)  - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4.

 

 

 

 

Cieľ predmetu: Formovanie teoretických a praktických odborných kompetencií učiteľa hudby a hudobnej výchovy z oblasti populárnej hudby.  

Kognitívne ciele: vedieť definovať hudbu, druhy, žánre, väčšinové a menšinové žánre, funkcie hudby, tradičnú a modernú populárnu hudbu,

vedieť charakterizovať a vymenovať obdobia vývinu modernej populárnej hudby, najdôležitejšie žánre modernej populárnej hudby a ich ťažiskové štýly, vymenovať nástrojové zloženie v žánroch, poznať aspoň 2 predstaviteľov žánrov a štýlov,

vedieť rozlíšiť a analyzovať žánre a štýly MPH,

vedieť vysvetliť vzťahy medzi žánrami a štýlmi,

vedieť tvorivo aplikovať poznatky v nehudobných interpretáciách artefaktov.

Afektívny cieľ: oceňovanie hodnoty poznania v danej oblasti a presadzovať hodnoty vybraných žánrov a štýlov.

Psychomotorický (oblasť intelektuálnych spôsobilostí): vedieť zahrať ukážky 3 štýlov a žánrov podľa určenia a vlastného výberu.

Seminárna práca pozostáva z písomne spracovaného referátu prečítanej monografie, resp. beletrie z oblasti MPH.

 

Stručná osnova predmetu:

1. Hudba - rozdelenie, členenie, hudobné žánre, funkcie hudby

2. Populárna hudba  rozdelenie: TPH, MPH

3. Vývoj modernej populárnej hudby - podľa časovej osi

4. Žánre a štýly MPH

5. MPH a edukačný proces

 

Literatúra:  

Prednášky a učebné materiály z prednášok

BUKSZPAN, D.: Encyklopedie heavy metalu. Praha: BB art, 2004.
BURLAS, L.: Formy a druhy hudobného umenia. Bratislava: Opus, 1978.
ČERNÝ, Jiří: Když byl rock and roll králem. Taneční hudba a jazz. Praha: Supraphon,
1968.
DORÚŽKA, L.: Panoráma populární hudby 1918/1978. Praha: Mladá fronta, 1981.
DORÚŽKA, L.: Populárna hudba - priemysel, obchod, umenie. Bratislava: Opus, 1978.
FORDHAM, J.: Jazz . Praha :Slovart,2001
FRIDMAN, L.: Vkus v esteticko-edukačnej realite. Banská Bystrica: MPC, 2005.
FRIDMAN, L.: Populárna hudba. Banská Bystrica: FHV UMB, 2006.
FUKAČ, J., POLEDŇÁK, I.: Hudba a její pojmoslovní systém. Praha 1981
FUKAČ, J., POLEDŇÁK, I.: K typologickým polarizacím hudby...artificiální a nonartificiální.
In: Hudební veda 1977/IV., č.4, s.316
GAŠPAR, I.: Štýlové osobitosti ľudových hudieb na Podpoľaní. Banská Bystrica: FHV
UMB, 2006
CHRISTE, Ian: Ďáblúv hlas. H eavy metal. Kompletní historie. Praha: BB art, 2005
JASLOVSKÝ, M.: Obľúbené hudobné omyly 1, 2. In: www.inzine.sk (2005)
KAJANOVÁ, Y.: Kapitoly o jazze a rocku. Bratislava: Epos, 2003
KAPITANCIK, B. : Pop story. Brno: Computer Press, 2003
KOUBA, J.: ABC hudebních slohů. Praha: Supraphon, 1988.
LÁBSKA,Y.: Improvizácia a jej podoby v jazze a v rocku. In: Slovenská hudba 1994/XX,
č.2, s.297
MATZNER, ., PILKA, J. : Česká filmová hudba . Praha : Dauphin, 2002
MATZNER, A., POLEDŇÁK, I., WASERBERGER, I.: Encyklopedie jazzu a moderní populární
hudby I.-III. Praha: Supraphon, 1983, 1986, 1990.
MICHELS, U., 2000. Encyklopedický atlas hudby. Praha: NLN, 2000
POLEDŇÁK, I.: Kapitolky o jazze. Bratislava: Osveta, 1964
RYBARIČ, R.: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku. Bratislava: Opus, 1984.
SOURIAU É.,1994.: Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria publishing, 1994
ŠTEFL , V.: Punk. Muzikus. In: www.muzikus.cz

ŠTEFL , V.: Rockové styly. Muzikus. In: www.muzikus.cz
Taneční hudba a jazz 1968-69. Praha: Supraphon, 1968.
WASERBERGER, I,: Fenomény súčasného jazzu. Bratislava: Slovart,2003
WEIS, T. ed.: Beaty, bigbeaty, breakbeaty. Praha: Maťa, 1998.
www.allmusic.com(2005),
www.amazondownload.com,
www.cs.wikipedia.org ,
www.dent.oo.uniba.sk/filit/,
www.music.box.sk,
www.muzikus.cz, www.rcc.sk

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 01.02.2014

 

           

 

 

 

Sylaby predmetu

 

Kód: 2aiHE1

Názov:  Hudboná estetika (P)

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: UHU v kombinácii

Garantuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman, PhD.

 

Zabezpečuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman,Ph.D.

 

Obdobie štúdia predmetu: 

1. a 2. r. - Mgr.

 

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (P): 1

 

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:  klasifikácia A-F.

Podmienky hodnotenia: účasť a aktivita na vyučovaní, plnenie priebežných úloh a hodnotení,  seminárna práca (8-10 s.), záverečný test, ústne hodnotenie. Každá súčasť tvorí rovnaký podiel na celkovom hodnotení, žiadna súčasť nie je suplovateľná (okrem ospravedlneného bodu 1. náhradnými prácami) a v každej musí študent získať minimálne 64% akceptovateľnej úspešnosti.. Stupnica hodnotenia:

a)     A (100 – 94 %) -  výborne (vynikajúce výsledky) = 1,

b)     B (93 – 87 %) - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5,

c)     C (86 – 80 %) - dobre (priemerné výsledky) = 2,

d)     D (79 – 73 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5,

e)     E (72 – 65 %) - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3,

f)      FX (64 a menej %)  - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4.

 


 

Cieľ predmetu: Formovanie komplexných a systémových odborných kompetencií učiteľa hudby a hudobnej výchovy v oblasti hudobnej estetiky.  

Kognitívne ciele: vedieť definovať estetické kategórie, vedieť analyzovať a argumentovať EK v hudobných umeleckých dielach, vedieť tvorivo aplikovať EK v procese vlastnej interpretácie,

vedieť charakterizovať hudobnú komunikáciu, vedieť analyzovať HK v hudobných artefaktoch a performáciách, vedieť vytvoriť náčrt verbálnej aplikácie HK v procese edukácie,

vedieť vymenovať a definovať vyjadrovacie prostriedky hudby, vedieť charakterizovať proces hudobnej percepcie, dekódovania, interpretácie, estetickej responzie,

vedieť definovať vkus, spôsoby jeho posudzovania, ovplyvňovania a modifikovania v procese edukácie.

Afektívny cieľ: oceňovanie hodnoty poznania v danej oblasti a v oblasti individuálneho vkusu až integrovaná aplikácia v praktických výstupoch edukačného charakteru.

Psychomotorický (oblasť intelektuálnych spôsobilostí): pohotovo až automatizovane vedieť verbálne vyjadrovať posudzovanie vnímaných hudobných artefaktov.

 

Stručná osnova predmetu:

Estetika a estetika hudby

Estetika a všeobecná teória umenia, hudobná estetika a muzikológia

Základné estetické kategórie a ich štruktúra (Fridman)

Komunikácia v oblasti hudby a umenia (music communication)

Vyjadrovacie prostriedky hudby (K, M)

Percepcia umenia a hudby

Vzťah umeleckého diela a artefaktu

Sémantika a semiotika

Základné procesy existencie hudby v škole (produkcia a recepcia) a ich zložky

Interpretácia hudby a jej druhy (Fridman)

Druhy analýzy artefaktov (genetická, technologická, obsahová - významová, hodnotová - estetická, umelecká, a komplexná - fázy)

Vkus a ideál

 Seminárne práce:

Vyjadrovacie PH - Zacharovský

Hudobná komunikácia - Vencelová

Vnímanie umeleckého diela - Štrbová

Sémantika a semiotika hudby - Lakatošová

Estetické kategórie - Nebusová

Interpretácia hudby - Mekiňa

Estetický vkus a ideál - Šavlíková

Abrahámová - Vnímanie umeleckého diela a vyjadrovacie prostriedky

Trubenová - Hudobná komunikácia a sémantika a semiotika hudby

Klus -

 

 

Literatúra:  

Prednášky a učebné materiály z prednášok

Kulka, J.: Psychologie umění. Praha, Grada, 2008.

Miell, D. a kol.: Musical communication. Osford: UP, 2005

Michalová, E.: Estetika hudby. BB: UMB, 2001.

Zich, J.: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1975

Časopis Múzy v škole

Fridman, L.: Vkus v esteticko-edukačnej realite. Banská Bystrica: MPC, 2005. ISBN 80-8041-480-7

Fridman, L.: Estetická komunikácia ako determinant edukačných cieľov v hudobnej a estetickej výchove. Pedagogické rozhľady 2/2005 str. 16. ISSN 1335-0404

Fridman, L. a kol.: Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií. Banská Bystrica: PDF UMB, 2013 (v predaji).

 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 01.02.2014

 

           

 

 

 

Sylaby predmetu

 

Kód: 2aiDHV1

Názov:  Didaktika HV 1,2,3 (P)

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: UHU v kombinácii

Garantuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman, PhD.

 

Zabezpečuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman,Ph.D.

 

Obdobie štúdia predmetu: 

1. a 2. r. - Mgr.

 

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P-S): 2-2, 0 - 2

 

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety: DHU

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:  klasifikácia A-F.

Podmienky hodnotenia: účasť a aktivita na vyučovaní, plnenie priebežných úloh a hodnotení,  seminárna práca (8-10 s.), záverečný test, ústne hodnotenie. Každá súčasť tvorí rovnaký podiel na celkovom hodnotení, žiadna súčasť nie je suplovateľná (okrem ospravedlneného bodu 1. náhradnými prácami) a v každej musí študent získať minimálne 64% akceptovateľnej úspešnosti.. Stupnica hodnotenia:

a)     A (100 – 94 %) -  výborne (vynikajúce výsledky) = 1,

b)     B (93 – 87 %) - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5,

c)     C (86 – 80 %) - dobre (priemerné výsledky) = 2,

d)     D (79 – 73 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5,

e)     E (72 – 65 %) - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3,

f)      FX (64 a menej %)  - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4.

 


 

Cieľ predmetu: Formovanie komplexných a systémových odborných a pedagogických kompetencií učiteľa hudby a hudobnej výchovy.  

 

Stručná osnova predmetu:

Paradigmy a determinácie hudobnej edukácie v súčasnosti.

Psychologické predpoklady hudobnej edukácie; kľúčové kompetencie a štandardy v hudobnej výchove;

Učebné plány učebné osnovy, ciele vyučovania hudobnej výchovy;

Kompetencie žiaka v oblasti produkcie vokálnej a inštrumentálnej hudby,

Kompetencie žiaka v oblasti percpecie hudby,

Kompetencie žiaka v oblasti interpretácie hudby: verbálnej, výtvarnej, pohybovej, dramtickej, populárna hudba a hudobná edukácia.

 

Literatúra:  

Prednášky a učebné materiály z prednášok

Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika HV, SPN Praha 1979

Sedlák, Fr. a kol.: Nové cesty Hv, SPN Praha 1977

Kulka, J.: Psychologie umění. Praha, Grada, 2008.

Lokša, J. a kol.: Teória a prax tvorivého vyučovania. Prešo, Manacon, 2001

Podpera, R.: Quo vadis musica. Bratislava: Veda, 2006

Šimanovský, Z.: Hra s hudbou. Praha: Portál, 1998

Miell, D. a kol.: Musical communication. Osford: UP, 2005

Zich, J.: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1975

Langsteinová, E.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania Hv na ZŠ B.B.: FHV UMB, 1997

Michalková, D.: Počúvanie hudby ako problém a systém. BB: PF UMB, 2007

Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998, ISBN 80-7178-127-4

Časopis Múzy v škole

Fridman, L.: Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy. Banská Bystrica: FHV UMB, 2003. ISBN 80-8055-877-9

Fridman, L.: Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch. Banská Bystrica: MPC, 2004. ISBN 80-8041-464-5

Fridman, L.: Vkus v esteticko-edukačnej realite. Banská Bystrica: MPC, 2005. ISBN 80-8041-480-7

Fridman, L.:  Populárna hudba a hudobný edukačný proces. Banská Bystrica: MPC, 2007. ISBN 978-80-8041-515-0 (rozsah 5,2 AH)

Fridman, L.: Problematika vzdelávacích programov s hudobnou profiláciou. Zborník z medzinárodnej konferencie Kultúra – umenie – vzdelávanie. Banská Bystrica: PdF UMB, 2009. rozsah 0,4 AH. ISBN 978-80-8083-755-6

Fridman, L.: Obsah a stratégia ďalšieho vzdelávania učiteľov hudobnej výchovy na Slovensku.  Zborník Dni hudobnej výchovy 07. Banská Bystrica: PdF UMB, 2008. str. 21. ISBN 978-80-8083-638-2

Fridman, L.: Estetická komunikácia ako determinant edukačných cieľov v hudobnej a estetickej výchove. Pedagogické rozhľady 2/2005 str. 16. ISSN 1335-0404

Fridman, L.: Koncepcia vzdelávacieho programu s hudobno-estetickou profiláciou.  In: Zborník Hudobná edukácia a vzdelávacie programy. BB: PF UMB, 2010

Fridman, L. a kol.: Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií. Banská Bystrica: PDF UMB, 2013 (v predaji).

 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 01.09.2013

 

           

 

 

Sylaby predmetu

 

Kód: 2aiDHV1

Názov:  Didaktika HV 1,2 (P)

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: UHU v kombinácii

Garantuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman, PhD.

 

Zabezpečuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman,Ph.D.

Obdobie štúdia predmetu: 

1. - Mgr.

 

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P-S): 2-2, 0 - 2

 

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety: DHU

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:  klasifikácia A-F.

Podmienky hodnotenia: účasť a aktivita na vyučovaní, plnenie priebežných úloh a hodnotení,  seminárna práca (8-10 s.), záverečný test, ústne hodnotenie. Každá súčasť tvorí rovnaký podiel na celkovom hodnotení, žiadna súčasť nie je suplovateľná (okrem ospravedlneného bodu 1. náhradnými prácami) a v každej musí študent získať minimálne 64% akceptovateľnej úspešnosti. Stupnica hodnotenia:

a)     A (100 – 94 %) -  výborne (vynikajúce výsledky) = 1,

b)     B (93 – 87 %) - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5,

c)     C (86 – 80 %) - dobre (priemerné výsledky) = 2,

d)     D (79 – 73 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5,

e)     E (72 – 65 %) - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3,

f)      FX (64 a menej %)  - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4.


 

Cieľ predmetu: Formovanie komplexných a systémových odborných a pedagogických kompetencií učiteľa hudby a hudobnej výchovy.  

 

Stručná osnova predmetu:

Paradigmy a determinácie hudobnej edukácie v súčasnosti, psychologické predpoklady hudobnej edukácie; kľúčové kompetencie a štandardy v hudobnej výchove; učebné plány učebné osnovy, ciele vyučovania hudobnej výchovy; kompetencie žiaka v oblasti produkcie vokálnej a inštrumentálnej hudby, v oblasti percpecie hudby, kompetencie interpretácie hudby: verbálnej, výtvarnej, pohybovej, dramtickej, populárna hudba a hudobná edukácia.

 1. Paradigmatické východiská didaktiky hudobnej edukácie
 2. Kurikulárna koncepcia hudobnej edukácie a vzdelávacie programy
 3. Kompetenčný princíp vzdelávania
 4. Učebné plány a učebné osnovy hudobnej výchovy
 5. Plánovanie vyučovacej činnosti učiteľa
 6. Didaktické zásady vyučovania HV a vyučovacie metódy v HV
 7. Ciele vyučovania: všeobecné, špecifické, taxonómie cieľov podľa psychických procesov
 8. Kompetencie žiaka a ich rozvoj v oblasti vokálnej produkcie
 9. Kompetencie žiaka v oblasti inštrumentálnej produkcie a ich rozvoj na HV (inštrumentálne činnosti v škole)
 10. Kompetencie žiaka v hudobno-pohybovej oblasti a ich rozvoj na HV
 11. Kompetencie žiaka v oblasti percepcie hudby a ich rozvoj na HV
 12. Kompetencie žiakov v hudobno-dramatickej oblasti a ich rozvoj na HV

Literatúra:  

Prednášky a učebné materiály z prednášok

Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika HV, SPN Praha 1979

Sedlák, Fr. a kol.: Nové cesty Hv, SPN Praha 1977

Kulka, J.: Psychologie umění. Praha, Grada, 2008.

Lokša, J. a kol.: Teória a prax tvorivého vyučovania. Prešo, Manacon, 2001

Podpera, R.: Quo vadis musica. Bratislava: Veda, 2006

Šimanovský, Z.: Hra s hudbou. Praha: Portál, 1998

Miell, D. a kol.: Musical communication. Osford: UP, 2005

Zich, J.: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1975

Langsteinová, E.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania Hv na ZŠ B.B.: FHV UMB, 1997

Michalková, D.: Počúvanie hudby ako problém a systém. BB: PF UMB, 2007

Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998, ISBN 80-7178-127-4

Časopis Múzy v škole

Fridman, L.: Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy. Banská Bystrica: FHV UMB, 2003. ISBN 80-8055-877-9

Fridman, L.: Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch. Banská Bystrica: MPC, 2004. ISBN 80-8041-464-5

Fridman, L.: Vkus v esteticko-edukačnej realite. Banská Bystrica: MPC, 2005. ISBN 80-8041-480-7

Fridman, L.:  Populárna hudba a hudobný edukačný proces. Banská Bystrica: MPC, 2007. ISBN 978-80-8041-515-0 (rozsah 5,2 AH)

Fridman, L.: Problematika vzdelávacích programov s hudobnou profiláciou. Zborník z medzinárodnej konferencie Kultúra – umenie – vzdelávanie. Banská Bystrica: PdF UMB, 2009. rozsah 0,4 AH. ISBN 978-80-8083-755-6

Fridman, L.: Obsah a stratégia ďalšieho vzdelávania učiteľov hudobnej výchovy na Slovensku.  Zborník Dni hudobnej výchovy 07. Banská Bystrica: PdF UMB, 2008. str. 21. ISBN 978-80-8083-638-2

Fridman, L.: Estetická komunikácia ako determinant edukačných cieľov v hudobnej a estetickej výchove. Pedagogické rozhľady 2/2005 str. 16. ISSN 1335-0404

Fridman, L.: Koncepcia vzdelávacieho programu s hudobno-estetickou profiláciou.  In: Zborník Hudobná edukácia a vzdelávacie programy. BB: PF UMB, 2010

Fridman, L. a kol.: Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií. Banská Bystrica: PDF UMB, 2013 (v predaji).

 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 01.09.2013

 

           

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

 

Kód: 2aiDHV1

Názov:  Didaktika HV 3 (P)

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: UHU v kombinácii

Garantuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman, PhD.

 

Zabezpečuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman,Ph.D.

 

Obdobie štúdia predmetu:  2. r. - Mgr.

 

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P-S):  0 - 2

 

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety: DHU 1 a 2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu:  klasifikácia A-F.

Podmienky hodnotenia: účasť a aktivita na vyučovaní, plnenie priebežných úloh a hodnotení,  seminárna práca (8-10 s.), záverečný test, ústne hodnotenie. Každá súčasť tvorí rovnaký podiel na celkovom hodnotení, žiadna súčasť nie je suplovateľná (okrem ospravedlneného bodu 1. náhradnými prácami) a v každej musí študent získať minimálne 64% akceptovateľnej úspešnosti. Stupnica hodnotenia:

a)     A (100 – 94 %) -  výborne (vynikajúce výsledky) = 1,

b)     B (93 – 87 %) - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5,

c)     C (86 – 80 %) - dobre (priemerné výsledky) = 2,

d)     D (79 – 73 %) - uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5,

e)     E (72 – 65 %) - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) = 3,

f)      FX (64 a menej %)  - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) = 4.


 

Cieľ predmetu: Formovanie komplexných a systémových odborných a pedagogických kompetencií učiteľa hudby a hudobnej výchovy.  

 

Stručná osnova predmetu:

Kompetencie žiaka v oblasti produkcie vokálnej a inštrumentálnej hudby, v oblasti percpecie hudby, kompetencie interpretácie hudby: verbálnej, výtvarnej, pohybovej, dramtickej, populárna hudba a hudobná edukácia.

Kompetencie žiaka v hudobno-pohybovej oblasti a ich rozvoj na HV. 

Kompetencie žiakov v hudobno-dramatickej oblasti a ich rozvoj na HV.

Hudobná tvorivosť žiakov na HV.

Moderná technika a technológia v procese hudobnej edukácie.

Populárna hudba a hudobná edukácia.

 

Literatúra:  

Prednášky a učebné materiály z prednášok

Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika HV, SPN Praha 1979

Sedlák, Fr. a kol.: Nové cesty Hv, SPN Praha 1977

Kulka, J.: Psychologie umění. Praha, Grada, 2008.

Lokša, J. a kol.: Teória a prax tvorivého vyučovania. Prešo, Manacon, 2001

Podpera, R.: Quo vadis musica. Bratislava: Veda, 2006

Šimanovský, Z.: Hra s hudbou. Praha: Portál, 1998

Miell, D. a kol.: Musical communication. Osford: UP, 2005

Zich, J.: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1975

Langsteinová, E.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania Hv na ZŠ B.B.: FHV UMB, 1997

Michalková, D.: Počúvanie hudby ako problém a systém. BB: PF UMB, 2007

Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998, ISBN 80-7178-127-4

Časopis Múzy v škole

Fridman, L.: Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy. Banská Bystrica: FHV UMB, 2003. ISBN 80-8055-877-9

Fridman, L.: Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch. Banská Bystrica: MPC, 2004. ISBN 80-8041-464-5

Fridman, L.: Vkus v esteticko-edukačnej realite. Banská Bystrica: MPC, 2005. ISBN 80-8041-480-7

Fridman, L.:  Populárna hudba a hudobný edukačný proces. Banská Bystrica: MPC, 2007. ISBN 978-80-8041-515-0 (rozsah 5,2 AH)

Fridman, L.: Problematika vzdelávacích programov s hudobnou profiláciou. Zborník z medzinárodnej konferencie Kultúra – umenie – vzdelávanie. Banská Bystrica: PdF UMB, 2009. rozsah 0,4 AH. ISBN 978-80-8083-755-6

Fridman, L.: Obsah a stratégia ďalšieho vzdelávania učiteľov hudobnej výchovy na Slovensku.  Zborník Dni hudobnej výchovy 07. Banská Bystrica: PdF UMB, 2008. str. 21. ISBN 978-80-8083-638-2

Fridman, L.: Estetická komunikácia ako determinant edukačných cieľov v hudobnej a estetickej výchove. Pedagogické rozhľady 2/2005 str. 16. ISSN 1335-0404

Fridman, L.: Koncepcia vzdelávacieho programu s hudobno-estetickou profiláciou.  In: Zborník Hudobná edukácia a vzdelávacie programy. BB: PF UMB, 2010

Fridman, L. a kol.: Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií. Banská Bystrica: PDF UMB, 2013 (v predaji).

 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 01.09.2013

 

           

 

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 1aiSHV1

Názov: Spev a hlasová výchova 1 (P)

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: UHU v kombinácii

Garantuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman, PhD.

Zabezpečuje:

PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D.

 

Obdobie štúdia predmetu:

1. r. – Bc.

Forma výučby: prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P-C): 1-0,33

Počet kreditov:

1

Podmieňujúce predmety: žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

 

Podmienky hodnotenia: účasť na prednáškach a individuálnych cvičeniach z hlasovej výchovy. Prezentácia kompetencií (uvedených v TP) aspoň na štandardnej úrovni. Záverečná prehrávka (naštudovať spamäti podľa rámcových plánov, pokynov vyučujúceho a garanta predmetu). Hodnotenie: ústna skúška z predmetu s váhou 0,5/individuálny umelecký výkon s váhou 0,5. Obidve súčasti tvoria rovnaký podiel na celkovom hodnotení, žiadna súčasť nie je suplovateľná.

Cieľ predmetu:

Získať systémové vedomosti a praktické zručnosti pre spevný hlasový prejav potrebný k vykonávaniu učiteľského povolania a školskú súborovú prax.

Špecifickým cieľom cvičení je bližšie oboznámiť s fyziológiou fonačného ústrojenstva a praktickým posadením hlasu. Výučba speváckeho dýchania, uvoľnenie fonačného aparátu a uvedomenie si hlavovej rezonancie ako základných atribútov, ktoré by mal učiteľ ovládať a tým prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti predovšetkým pri skvalitňovaní kultúry detského hlasového prejavu.

Stručná osnova predmetu:

Reč a spev ako dve špecifické funkcie hlasu (podobnosti, rozdielnosti).

Dychové, fonačné a modifikačné ústrojenstvo.

Fonácia a hlasové začiatky.

Druhy hlasu, hlasové rozsahy, registre.

Detský hlas. Mutácia a jej fázy.

Druhy speváckej artikulácie – legato, portamento, glissando, staccato, tenuto.

Mezza voce. Messa di voce. Voix mixte.

Neutralizácia a vyrovnávanie vokálov.

Melodické ozdoby.

Prednes, frázovanie, výraz.

Princíp ideomotoriky a jeho využitie vo vokálnom prejave.

Poruchy hlasu a hlasová hygiena.

Literatúra:

 

Prednášky a terminologický slovník niektorých menej známych hudobných výrazov.

KOLOŠTOVÁ, M. 2002. Postavenie hudby v príprave učiteľov hudobnej výchovy na PF UMB v Banskej Bystrici.  In Postavení hudby v rámci současných kulturních aktivit : sborník z muzikologické konference JANÁČKIANA 2002. – Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. – ISBN 80-7042-216-5. S. 128-131.

KOLOŠTOVÁ, M. 1995. Uplatnenie vokálno-intonačných činností v príprave učiteľov. In Múzy v škole : časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu. - Banská Bystrica : Občianske združenie Múzy v škole v spolupráci s FHV a PF UMB v Banskej Bystrici, 1995-. - ISSN 1335-1605. - Roč. 8, č. 2(2003), s. 5-7.

KORÍNSKA, A. Piesne pre výchovu spevákov – výber.

SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, M. Slovenské národné piesne. Zväzok 1 -5.

ŠIMOVÁ, O. 1997. Teória hudobnej výchovy. Základy teórie vokálnej interpretácie. UK Bratislava 1997.

RANINEC, J. 1992. Hlasová výchova pre učiteľov. UK Bratislava 1992.

RANINEC, J. 2003. Ľudský hlas a jeho kultivovanie. SAV Bratislava. 2. vydanie. 2003.

VACCAI, N. Metodo practico. Edition Peters. Nr. 2073.

VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. 1997. Didaktika zpěvu pro sólisty, sborové pěvce a budoucí pěvecké pedagogy. PF Západočeské univerzity 1997. ISBN 80-7082-381-X.

 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

           

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 1aiHPE

Názov:  Hudobná pedagogika (P)

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: UHU v kombinácii

Garantuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman, PhD.

Zabezpečuje:

PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D.

 

Obdobie štúdia predmetu:

1. r. – Bc.

Forma výučby: prednáška, seminár

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P-S): 1-1

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety: žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Podmienky hodnotenia: účasť na prednáškach/aktívna účasť na seminároch. Ukončenie predmetu: ústna skúška

Formou seminárnych prác rozpracovať výrazné osobnosti svetovej HPE; krátkych prezentácií analyzovať staré učebnice hudobnej výchovy pre rôzne stupne škôl; tímovej spolupráce odkrývať možnosti aplikácie komplexnej výchovy v školskej praxi. Seminárna práca teoretického charakteru a jej prezentácia (0-20%), priebežné plnenie čiastkových úloh aplikačného charakteru (30%), ústna skúška (50%).

Cieľ predmetu:

Získať základné vedomosti v systematike hudobnej pedagogiky, vedieť vysvetliť predmet, metódy, porozumieť cieľom HPE. Osvojiť si hudobnopedagogickú terminológiu. Poskytnúť základný prehľad o nových smeroch a tendenciách HPE v kontexte hudobnej edukácie na ZŠ. Aktualizovaný cieľ učiteľa rozpracovaný v TP.

Stručná osnova predmetu:

Zaradenie HPE do systému muzikologických disciplín.

Vymedzenie pojmu, špecifikácia disciplíny.

Predmet, metódy a ciele HPE.

Reflexia, osobnosti a systémy svetovej HPE (Dalcroze, Kodály, Orff, Suzuki, Yamaha).

Profilácia slovenskej HPE v širšom kontexte vývoja spoločnosti.

Školské koncepcie a reformy Hv v 20. storočí.

Koncepcia polyestetickej výchovy a integratívnej HPE W. Roschera, hodnotové aspekty.

Tendencie HPE v súčasnom období, paradigmy HPE.

Aplikácia komplexnej výchovy a možnosti jej využitia v školskej praxi.

Umelecká pedagogika, jej obsah a štruktúra.

Nové smery v hudobnej edukácii na ZŠ – multikultúrna a enviromentálna výchova.

 

Literatúra:

 

Syntetické spracovanie problematiky:

Prednášky a učebné materiály z prednášok.

BURLAS, L. 1997. Teória hudobnej pedagogiky. PU Prešov 1997.

BURLAS, L. 1999. Hudba – komunikatívny dynamizmus. PU Prešov 1999.

ELSCHEK, O. 1984. Hudobná veda súčasnosti. SAV Bratislava 1984.

GREGOR,V.-SEDLICKÝ,T. 1990. Dějiny hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku, Supraphon Praha, Bratislava 1990.

HELMS-SCHNEIDER-WEBER. 1994. Neues Lexikon der Musikpädagogik. Verlag Kasse 1994.

HOLAS, M. 1995. Hudební pedagogika. Praha 1995.

KRESÁNEK, J. 1980. Úvod do systematiky hudobnej vedy. Bratislava : SPN 1980.

MASTNAK, W. 1994. Zmysly – umenie – život. Prešov :Matúš music 1994.

MEDŇANSKÁ, I. 2010. Systematika hudobnej pedagogiky. PU Prešov 2010.

MICHALOVÁ, E. 1997. Hudba v škole. Banská Bystrica . UMB 1997.

POLEDŇÁK, I.-FUKAČ,J. 1995. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc : Univerzita Palackého 1995.

ROSCHER, W. 1983. Integrative Musikpädagogik. Wilhelmshaven 1983.

 

Parciálne spracovanie problematiky:

KOLOŠTOVÁ, M. 1996. Štefan Kantor, Banská Bystrica : UMB 1996.

KOLOŠTOVÁ, M. 2013. Pohľad na profiláciu slovenskej hudobnej pedagogiky v širšom kontexte vývoja spoločnosti v 2. polovici 20. storočia. In Kontexty hudobnej pedagogiky I. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta 2013. ISBN 978-80-557-0553-8.- S. 5-31.

KOLOŠTOVÁ, M. 2004. Hudobná pedagogika vo svetle filozofickej reflexie. In Acta Universitatis Matthiae Belii = Hudobná výchova / Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - ISBN 80-8083-059-2. - S. 65-71.

ROSCHER, W. 1983. Integrative Musikpädagogik. Teil 1. München/Salzburg 1983.

WELSCH, W, 1993. Estetické myslenie. Bratislava : SPN 1993.

 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

           

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 2biHRK1

Názov: Hudobná recenzia a kritika 1 (P)

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: UHU a školské hudobné súbory

Garantuje:

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Zabezpečuje:

PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D.

 

Obdobie štúdia predmetu:

1. r. – Mgr.

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P - S): 0 - 1

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety: žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Obligatórnou podmienkou ukončenia predmetu je aktívna účasť na seminároch.

Predmet ukončený písomným testom s váhou 0,25. Aktívne publicisticko-kritické písomné zhodnotenie diela odbornej literatúry (1) a vybranej umeleckej produkcie (operné predstavenie, diskografia a pod.) v ŠO v Banskej Bystrici, príp. i. podľa vlastného výberu.

 

Cieľ predmetu:

Spoznať základné princípy vybraných segmentov publicistických žánrov: recenzie a umeleckej kritiky, hodnotenia umeleckého diela a umeleckého výkonu.

 

Stručná osnova predmetu:

Žánre vecnej literatúry – špecifikácia. Recenzia a jej žánrovo-kompozičné charakteristiky. Hudobná kritika ako súčasť umeleckej kritiky v kontexte vývoja (pozorovanie, rozlišovanie javov, konfrontácia s normou). Žánre umeleckej kritiky. Z histórie kritiky (predpoklady vzniku, vznik novodobej kritiky, hudobná kritika v 18. storočí, v romantizme). Niektoré vybrané hudobno-kritické prejavy v minulom storočí. Hudobno-kritická a recenzentská aktivita na Slovensku (predpoklady vzniku, praxeologické východiská).

 

Literatúra:

GLOCKOVÁ, M. 2007. Hudobná kritika v dejinách. Banská Bystrica : AU 2007.

HRČKOVÁ, N. 1986. Hudobná kritika a hodnotenie. Bratislava : Opus 1986.

HRČKOVÁ, N. 1990. Zur Entwicklung der Bewertungskriterien in der slowakischen Musikkritik nach 1918. Erkenntnis, Wertung und musikalische Kritik. In Musaica 20, 23, zborník FF a PF UK Bratislava 1985, 1990. S. 91-120, 109-117.

HRČKOVÁ, N. 1987. O význame Vladimíra Helferta pre hudobnú kritiku na Slovensku. ZČSaKU, Brno, 1987, s. 78-81.

HUDEBNÍ VĚDA I-III. Praha : 1988, s. 854-887.

McLUHAN, M. 1991. Jak rozumět médiím : Extenze člověka. Praha : 1991

MATZNER, A. 1987. Beatles. Výpoveď o jednej generácii. Praha : 1987.

MISTRÍK, J. 1975. Žánre vecnej literatúry. Bratislava : SPN 1975

Odborný recenzovaný časopis: OPUS MUSICUM, Slovenská hudba, Hudobný život, Múzy v škole.

 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

           

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 2biHRK2

Názov: Hudobná recenzia a kritika 2 (P)

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: UHU a školské hudobné súbory

Garantuje:

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Zabezpečuje:

PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D.

 

Obdobie štúdia predmetu:

1. r. – Mgr.

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P - S): 0 - 2

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety: 2biHRK1

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Obligatórnou podmienkou ukončenia predmetu je aktívna účasť na seminároch.

Predmet ukončený písomným testom s váhou 0,50. Aktívne publicisticko-kritické písomné zhodnotenie vybranej umeleckej produkcie (umeleckého diela alebo koncertného výkonu) podľa vlastného uváženia. Vypracovanie 2 umeleckých kritík  s váhou 0,25.

 

Cieľ predmetu:

Spoznať základné princípy vybraných segmentov publicistických žánrov: recenzie a umeleckej kritiky, hodnotenia umeleckého diela a umeleckého výkonu. Spoznať osobnosti hudobnokritickej a recenzentskej aktivity na Slovensku.

 

Stručná osnova predmetu:

Hudobno-kritická a recenzentská aktivita na Slovensku 2. Hudobná kritika v medzivojnovom období a povojnovom období. 60. a 70. roky 20. storočia v kritickej reflexii. Hudobná kritika na Slovensku po roku 1989 (osobnosti – Z. Martináková, V. Godár, M. Burlas, P. Breiner, P. Zagar, D. Martinček, D. Matej, M. Piaček, L. Dohnalová). Hudobná popularizácia. Etika vo vlastnom hudobno-kritickom postoji pisateľa.

 

Literatúra:

GLOCKOVÁ, M. 2007. Hudobná kritika v dejinách. Banská Bystrica : AU 2007.

HRČKOVÁ, N. 1986. Hudobná kritika a hodnotenie. Bratislava : Opus 1986.

HRČKOVÁ, N. 1990. Zur Entwicklung der Bewertungskriterien in der slowakischen Musikkritik nach 1918. Erkenntnis, Wertung und musikalische Kritik. In Musaica 20, 23, zborník FF a PF UK Bratislava 1985, 1990. S. 91-120, 109-117.

HRČKOVÁ, N. 1987. O význame Vladimíra Helferta pre hudobnú kritiku na Slovensku. ZČSaKU, Brno, 1987, s. 78-81.

HUDEBNÍ VĚDA I-III. Praha : 1988, s. 854-887.

McLUHAN, M. 1991. Jak rozumět médiím : Extenze člověka. Praha : 1991

MATZNER, A. 1987. Beatles. Výpoveď o jednej generácii. Praha : 1987.

MISTRÍK, J. 1975. Žánre vecnej literatúry. Bratislava : SPN 1975

Odborný recenzovaný časopis: OPUS MUSICUM, Slovenská hudba, Hudobný život, Múzy v škole.

PALENČÁROVÁ, J.-KROČITÝ,P. 2011. Akademická príručka k tvorbe odborných textov. Vysoká škola manažmentu&City University of Seattle, Trenčín 2011.

 

 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 1SjHu, 1HuHsdb(N) 

Názov: Propedeutika muzikológie

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: HuSu, UHU v kombinácii

Garantuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman, PhD.

Zabezpečuje:

PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D.

Obdobie štúdia predmetu:

1. r. – Bc.

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P+S): 1-1

Počet kreditov:

1

Podmieňujúce predmety: žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Priebežné hodnotenie: prezentácia aktivity 50%, dve seminárne práce 20%,

Záverečné hodnotenie: ústna skúška 30%.                                                                                                           

Cieľ predmetu:

Získať základné systémové vedomosti o členení a vedeckých disciplínach muzikológie, schopnosti rozlišovať jednotlivé disciplíny a začleňovať súvisiace hudobné javy, základné spôsobilosti a zručnosti verbálne sa vyjadrovať o hudobných estetických, teoretických, pedagogických, historických a kritických javoch.

Stručná osnova predmetu:

Vymedzenie základných pojmov predmetu. Rámcové členenie hudobnej vedy podľa J. Kresánka a O. Elscheka. Jednotlivé odbory hudobnej vedy, ich predmet a problematika aktuálneho výskumu. Tvorba prvotných textov hudobnej analýzy a verbálnej interpretácie hudobných produktov podľa vybraných a určených oblastí hudobnej vedy (hudobná akustika, fyziológia, psychológia, estetika, filozofia, pedagogika, historiografia, grafika, teória, interpretácia, etnomuzikológia a iné disciplíny).

Literatúra:

Elschek, O.: Hudobná veda súčasnosti. Bratislava: Veda, 1984.

Fridman, L.: Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy. Banská Bystrica: FHV UMB, 2003. 1994.

Kresánek, J.: Úvod do systematiky hudobnej vedy. Bratislava: SPN, 1980.

POLEDŇÁK, I. – LÉBL, V. Hudební věda (SPN Praha 1988)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

           

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 2SjHu, ..

Názov: Harmónia a polyfónia 2    

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: HuSu, UHU v kombinácii

Garantuje:

Felix Belo, prof., Mgr., PhD.

Zabezpečuje:

Turák, František, Mgr., CSc.

Obdobie štúdia predmetu:

2. r. – Bc.

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P+S): 1 - 1

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety: Hudobná teória, Harmónia a polyfónia 1

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Priebežné hodnotenie: prezentácia aktivity 50%, dve seminárne práce 20%,

Záverečné hodnotenie: ústna skúška z teórie harmónie a praktická previerka pri klavíri 30%.                                                                                                           

Cieľ predmetu:

- spoznanie základných princípov a javov v harmónii a polyfónii v historickej a súčasnej hudbe

- nadobudnutie elementárnych znalostí o kompozičnej technike a aranžovaní

- mať schopnosť teoretickej verbálnej, písomnej reflexie a praktickej prezentácie harmonických javov na klavíri v aplikácii na ďalšiu profesionálnu činnosť

Stručná osnova predmetu:

Systematika polyfónie a homofónie. Rudimentárne javy a typy jednohlasu i viachlasu v polyfónii a homofónii. Gregoriánsky chorál a rozvoj umelej viachlasnej hudby. Vokálna polyfónia v stredoveku. Homofónia a polyfónia baroka, klasicizmu, romantizmu,   impresionizmu a hudby 20. storočia. Modalita. Atonalita. Novodobé kompozičné techniky.  Aplikácia znalostí harmónie a polyfónie v harmonickej analýze, pri aranžovaní, komponovaní a vo vyučovaní.

Literatúra:

FILIP, M. 1965. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie. ŠHV Bratislava1965.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu (Supraphon Praha 1985)

JANEČEK, Karel. Harmonie rozborem (Supraphon Praha 1982)

KOHOUTEK, C. 1986. Hudební kompozice. Supraphon Praha 1986.

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby (Lidové noviny Praha 2000)

MODR, A. Harmonie v otázkach a odpovědích

RISINGER, Karel. Nauka o okntrapunktu 20. století I. – II. (Panton Praha 1984)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

           

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 3SjHu, ... 

Názov: Formy a druhy hudobného umenia 2

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: HuSu, UHU v kombinácii

Garantuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman, PhD.

Zabezpečuje:

Turák, František, Mgr., CSc.

Obdobie štúdia predmetu:

3. r. – Bc.

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P+S): 1-2

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety: Formy a druhy hudobného umenia 1, harmónia a polyfónia 2, hudobná teória

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Priebežné hodnotenie: prezentácia aktivity 50%, dve seminárne práce 20%,

Záverečné hodnotenie: ústna skúška 30%.                                                                                                           

Cieľ predmetu:

Získanie vedomostí o historických a súčasných formách a druhoch klasickej a modernej hudby. Preukázať zručnosti samostatnej harmonickej a formovej analýzy, zvládnutie štýlovej charakteristiky analyzovaného diela.

Stručná osnova predmetu:

Opakovanie hlavných hudobných foriem. Historický vývoj hudobných foriem a druhov stredoveku a novoveku. Inštrumentálne, vokálne a vokálno-inštrumentálne hudobné druhy. Hudobno-scénické druhy. Programová hudba. Princíp cyklu v hudbe. Analýza skladieb na základe percepcie a partitúr (klavírnych výťahov).

Literatúra:

BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia. Bratislava: ŠHV, 1962.

HŮLA, Zděnek: Náuka o kontrapunktu (Praha, 1985) – rozbor fúgy a kontrapunkt. druhov

HLOBIL, Emil: Náuka o hudebních formách  (HAMU, Praha 1963)

KOHOUTEK, Ctirad:Hudební kompozice. Praha, Supraphon, 1989

MICHELS, Ulrich. Encyklopedický atlas hudby (Nakl. Lidové noviny Praha 2000)

-  analýzy vybraných hudobných skladieb

SCHNIERER, Miloš:Hudba 20.století, I., II., III. Ostrava:2000.

ZENKL, Luděk: ABC hudebních forem (Supraphon Praha 1990)

 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

           

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 1HuHsdb(N) 

Názov: Inštrumentácia 1 

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: UHU v kombinácii

Garantuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman, PhD.

Zabezpečuje:

Turák, František, Mgr., CSc.

Obdobie štúdia predmetu:

1. r. – Bc.

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: S): 2

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety: hra na hudobnom nástroji, hlasová výchova, hudobná teória

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Priebežné hodnotenie: prezentácia aktivity 50%, napísanie troch aranžmán 20%,

Záverečné hodnotenie: ústna alebo písomná skúška 30%.                                                                                                           

Cieľ predmetu:

Študent vie aranžovať (inštrumentovať) pre všetky ansámble v bežných obsadeniach hudobných nástrojov. Má podrobné znalosti o notovom zápise a spôsoboch hry na hlavných typoch hudobných nástrojov.

Stručná osnova predmetu:

Úvod do predmetu inštrumentácia a aranžovanie skladieb; zásady a metódy aranžovania (inštrumentácie a štylizácie). Ladenie, rozsah a inštrumentácia chordofónov, aerofónov, membránofónov, idiofónov a elektrofónov. Zvukové možnosti vo vzájomných  kombináciách hudobných nástrojov.

Literatúra:

HÁLA, Vlastimil: Základy aranžování moderní populární hudby (Panton 1980)

EMMERT, František: Poznámky k inštrumentácii (JAMU , Brno 2000)

KLEMENT, Miloslav: Nástroje symfonického orchestru (Panton 1961)

KRAUTGARTNER, Karel: O instrumentaci tanečního a jazzového orchestru (Panton 1961)

KURFÜRST, Pavel:  Organologie (Georgius, Hradec Králové 1998)

MODR, Antonín: Hudební nástroje (Supraphon 1977)

PRAVEČEK, Jindřich: Dechový orchestr (Panton 1987)

REŽUCHA, Bystrík. – PARÍK, Ivan: Ako čítať partitúru (Opus, 1986)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

           

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 3PYEdb(N), ... 

Názov: Subkultúrne žánre modernej populárnej hudby

Študijný odbor:

Študijný program:

Garantuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman, PhD.

Zabezpečuje:

Turák, František, Mgr., CSc.

Obdobie štúdia predmetu:

3. r. Bc.

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: S): 2

Počet kreditov:

1

Podmieňujúce predmety: elementárne teoretické hudobné základy (ZUŠ)

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Priebežné hodnotenie: prezentácia aktivity 50%, seminárna práca 20%,

Záverečné hodnotenie: ústna alebo písomná skúška 30%.                                                                                                           

Cieľ predmetu:

Študent vie zaradiť každý štýl modernej populárnej hudby a jazzu do hlavných prúdov, žánrov, resp. určiť prieniky, fúzie daného štýlu medzi jednotlivými hlavnými žánrami. Vie pohotovo definovať vlastnými slovami ústne alebo písomnou formou hudobno – vyjadrovacie prostriedky daného štýlu a žánru, pričom suverénne používa bežne používanú odbornú terminológiu. Vie ohodnotiť umeleckú závažnosť skladieb vzhľadom na hudobný jazyk, kompozično – aranžérsku techniku, interpretáciu, pričom zohľadňuje aj mimohudobnú závažnosť skladieb: text, libreto a generačnú výpoveď doby, v ktorej vznikala. Je tolerantný ku všetkým kultúram sveta. Dokáže poukázať na evidentné slabiny niektorých extrémnych štýlov populárnej hudby, ktoré vyslovene negujú etické zásady, poškodzujú duševné a telesné zdravie človeka.

Stručná osnova predmetu:

Korene a začiatky vývoja modernej populárnej hudby a jazzu v USA. Spirituál. Rag – time.  Tradičný jazz. Blues. Swing. Country and western. Rhythm and blues. Moderný jazz a jeho štiepenie. Rockn´roll. Latin music. Free jazz. Third stream. Moderný šansón. Stredný prúd populárnej hudby. Jazz-rock. Hard rock. Art rock. Folk rock. Funky music. Reggea. Esoteric music. Punk rock. Fusion.  Heavy metal. Techno. Rap. Hip-hop. Pop-jazz. World (jazz, rock) music a iné hudobné štýly populárnej hudby. Hudobné znaky týchto štýlov. Zvukové ukážky a ich rozbor.

 

Literatúra:

FORDHAM, John. 1993. Jazz: Dejiny, nástroje, hudebníci, nahrávky. Nakladatelství Slovart Praha 1996

FRIDMAN, Libor. Populárna hudba – vymedzenie, vývoj, prehľad žánrov. FHV UMB Banská Bystrica, 2006

FRIDMAN, Libor. Populárna hudba a hudobný edukačný proces. Metodicko-pedagogické centrum, Banská Bystrica, 2007

MATZNER, Antonín a kol.  Encyklopédia jazzu a moderní populární hudby, časť vecná. Supraphon Praha 1983

TURÁK, František. Moderná populárna hudba a jazz na Slovensku: vývojové tendencie a kritické reflexie. FHV UMB Banská Bystrica 2003

 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

           

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 3HuHsdb(N)

Názov: Názov:   Improvizácia a štylizácia 

 

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: UHU v kombinácii

Garantuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman, PhD.

Zabezpečuje:

Turák, František, Mgr., CSc.

Obdobie štúdia predmetu:

3. r. – Bc.

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: S): 2

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety: Hra na hudobnom nástroji, Hudobná teória, Harmónia a polyfónia, Hudobné formy a druhy, Dejiny hudby

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Priebežné hodnotenie  : účasť a aktivita na hodinách 50%

Záverečné hodnotenie : na základe priebežného hodnotenia a praktickej skúšky na klavíri, resp. na inom hlavnom nástroji 50%

Cieľ predmetu:

Študent vie pohotovo improvizovať na danú tému alebo akordický podklad v akomkoľvek hudobnom štýle; suverénne ovláda základné figúry (patterns) používané v najznámejších hudobných štýloch. Vie pohotovo aplikovať vedomosti z improvizácie v profesionálnej praxi. Ovláda rôzne metódy vyučovania improvizácie a štylizácie pre jeho ďalšiu pedagogickú činnosť. 

Stručná osnova predmetu:

Druhy improvizácie (horizontálna a vertikálna, inštrumentálna a vokálna, sólová a kolektívna improvizácia a podobne). Základné hudobné štýly v historickom priereze a ich charakteristické figúry. Princípy hudobnej improvizácie (adícia a repríza, evolučné a expozičné rozvíjanie hudobnej formy, sémantika a symbolika, ornamentika, heterofónia, transfigurácia, transferácia, implantácia motívov, imitáčná technika, latencia a funkčná substitúcia v harmónii, diminúcia a augmentácia, inverzia-rotácia-permutácia. Homofónny sprievod a generálbas. Improvizácia na danú tému. Improvizácia ako psychologický jav, ľudská činnosť, edukačný a muzikoteraupetický prostriedok. Metódy vyučovania improvizácie.

Literatúra:

DIBÁK, Igor. Nebojme sa improvizácie (SHF Bratislava 1993)

HRUŠOVSKÝ, Ivan. Princípy riadenej aeatoriky - vybrané kapitoly. Časopis Slovenská hudba č. 4, roč. XVIII, 1992

MARCOLOVÁ, Jana. Klavírní improvizace pro děti předškolního věku a žáky 1.-3. ročníku ZUŠ (Panton Praha 1983)

MATZNER, Antonín a kol. Encyklopedie  jazzu a moderní populární hudby I - IV. Supraphon Praha 1980. 1990.

NIKLAS, Peter Wilson: Hear and Now. Úvahy o improvizovanej hudbe (prel. Slavomír Krekovič), Hudobné centrum, Bratislava 2002

POLEDŇÁK, Ivan. Stručný slovník hudební psychologie. Editio Supraphon Praha 1984

SÝKORA, J. V. Improvizace včera a dnes (Panton Praha 1966)

ŠOLC, Milan. 1964. Akordické značky. Supraphon Praha 1987.

VELEBNÝ, Karel. Jazzová praktika I. - II. (Panton Praha 1983; 1978)

Heslo: Improvisation (MGG - DIE MUSIK IN GESCHICHTE UND GEGENWART Kassel 1968).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

           

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 1HuHsdm(N) 

Názov: Inštrumentálne praktikum

 

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: HuSu, UHU v kombinácii

Garantuje:

Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Zabezpečuje:

Turák, František, Mgr., CSc.

Obdobie štúdia predmetu:

1. r. – Bc.

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: S): 2

Počet kreditov:

1

Podmieňujúce predmety: Hra na hudobnom nástroji

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Priebežné hodnotenie  : účasť a aktivita na hodinách 50%

Záverečné hodnotenie : na základe priebežného hodnotenia a prehrávka súboru 50%

Cieľ predmetu:

Získanie koncertnej praxe v ansámblovej hre, aranžérskych a improvizačných schopností a schopnosti umelecko-kritického hodnotenia. Študent vie inštrumentovať, aplikovať hudobný nápad, dať skladbe vhodnú formu, harmonizovať melódiu a sprevádzať sólistu. Vie postaviť dramaturgiu skladieb hudobnej produkcie.

Stručná osnova predmetu:

Interpretácia skladieb rôznych štýlov klasickej a salónnej hudby. Improvizácia na danú tému, improvizovaný úvod, medzihra, záver a inštrumentálny sprievod. Interpretácia vlastného aranžmán.

Literatúra:

Notový materiál podľa výberu vyučujúceho

KŘIŠTKOVÁ, D., MAŠA, M. Klavírny doprovod a komorná hra (JAMU, Brno, 1991)

ŠEBESTA, O. Tvorivá interpretácia komornej hry (AU, B. Bystrica, 2001)

ŠOLC, Milan. 1964. Akordické značky. Supraphon Praha 1987.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

           

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 1HuHsdm(N) 

Názov: Inštrumentálne cvičenie 

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: HUSU, UHU v kombinácii

Garantuje:

Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Zabezpečuje:

Turák, František, Mgr., CSc.

Obdobie štúdia predmetu:

1. r. – Bc.

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: S): 2

Počet kreditov:

1

Podmieňujúce predmety: Hra na hudobnom nástroji

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Priebežné hodnotenie  : účasť a aktivita na hodinách 50%

Záverečné hodnotenie : na základe priebežného hodnotenia a prehrávka súboru 50%

Cieľ predmetu:

Získanie koncertnej praxe v ansámblovej hre, aranžérskych a improvizačných schopností a schopnosti umelecko-kritického hodnotenia. Študent vie inštrumentovať, aplikovať hudobný nápad, dať skladbe vhodnú formu, harmonizovať melódiu a sprevádzať sólistu. Vie postaviť dramaturgiu skladieb hudobnej produkcie.

Stručná osnova predmetu:

Interpretácia skladieb rôznych štýlov klasickej a salónnej hudby. Improvizácia na danú tému, improvizovaný úvod, medzihra, záver a inštrumentálny sprievod. Interpretácia vlastného aranžmán.

Literatúra:

Notový materiál podľa výberu vyučujúceho

KŘIŠTKOVÁ, D., MAŠA, M. Klavírny doprovod a komorná hra (JAMU, Brno, 1991)

ŠEBESTA, O. Tvorivá interpretácia komornej hry (AU, B. Bystrica, 2001)

ŠOLC, Milan. 1964. Akordické značky. Supraphon Praha 1987.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

           

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 3HuHsdb(N) 

Názov: Inštrumentálna hra v súboroch 4

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: HUSU, UHU v kombinácii

Garantuje:

Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Zabezpečuje:

Turák, František, Mgr., CSc.

Obdobie štúdia predmetu:

3. r. – Bc.

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: S): 2

Počet kreditov:

1

Podmieňujúce predmety: Hra na hudobnom nástroji

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Priebežné hodnotenie  : účasť a aktivita na hodinách 50%

Záverečné hodnotenie : na základe priebežného hodnotenia a prehrávka súboru 50%

Cieľ predmetu:

Získanie koncertnej praxe v ansámblovej hre, aranžérskych a improvizačných schopností a schopnosti umelecko-kritického hodnotenia. Študent vie inštrumentovať, aplikovať hudobný nápad, dať skladbe vhodnú formu, harmonizovať melódiu a sprevádzať sólistu. Vie postaviť dramaturgiu skladieb hudobnej produkcie.

Stručná osnova predmetu:

Interpretácia skladieb rôznych štýlov klasickej a salónnej hudby. Improvizácia na danú tému, improvizovaný úvod, medzihra, záver a inštrumentálny sprievod. Interpretácia vlastného aranžmán.

Literatúra:

Notový materiál podľa výberu vyučujúceho

KŘIŠTKOVÁ, D., MAŠA, M. Klavírny doprovod a komorná hra (JAMU, Brno, 1991)

ŠEBESTA, O. Tvorivá interpretácia komornej hry (AU, B. Bystrica, 2001)

ŠOLC, Milan. 1964. Akordické značky. Supraphon Praha 1987.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

           

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód:

Názov: Hra na hudobnom nástroji (klavír, flauta, gitara)  – Technická príprava (P)

Študijný odbor: všetky odbory

Študijný program: HuSu, UHU v kombinácii

Garantuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman, PhD.

Zabezpečuje:

Turák, František, Mgr., CSc.

Obdobie štúdia predmetu:

1. – 3. r. Bc, 1. r. Mgr.

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: S): 0,33

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety: hra na hudobnom nástroji

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Kredity

Priebežné hodnotenie  : účasť a aktivita na hodinách 50%

Záverečné hodnotenie : na základe priebežného hodnotenia a záverečná prehrávka pred komisiou 50%

Cieľ predmetu:
Získať zručnosti v oblasti nástrojovej hry. Prehľad v notovej a odbornej literatúre pre daný nástroj.

Stručná osnova predmetu:

Všetky stupnice a akordy. Etudy. Výber štyroch prednesových skladieb rôznych období v štýle klasickej a modernej hudby.

Literatúra:

Individuálny výber prednesových skladieb a etud:

Pre klavír: J. S. Bach, C. Czerny,  F. Chopin, Mozart, S. Rachmaninov, G. Gershwin a i.

Pre flautu: E. Koehler, F. Tomaszewski, Händel, Mozart, Bokes a i.

Pre gitaru: G. F. Händel, B. Henze, D. Martinček, J. Horáček a iní

- pre všetky nástroje skladby v štýloch jazzovej a populárnej hudby

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

           

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: KHu/KAn

Názov: Koncert absolventov 

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: HuSu, UHU v kombinácii

Garantuje:

Prof. Milan Pazúrik, CSc.

Zabezpečuje:

Turák, František, Mgr., CSc.

Obdobie štúdia predmetu:

2. r. – Mgr.

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: S): 1

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety: hra na hudobnom nástroji

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Priebežné hodnotenie  : účasť a aktivita na hodinách 50%

Záverečné hodnotenie : na základe priebežného hodnotenia a prehrávka súboru 50%

Cieľ predmetu:

Pripraviť a dôstojne prezentovať koncert vybraných hudobných skladieb v oblasti nástrojovej hry a inštrumentálnej hry v súboroch.

 

Stručná osnova predmetu:

Výber skladieb rôznych štýlových období, prípadne vlastné skladby. Príprava na verejné vystúpenie. Dramaturgia koncertu. Hudobné a mimohudobné činitele hudobnej produkcie.

Literatúra:

Individuálne podľa dramaturgie skladieb schválenej zodpovedným vyučujúcim a VKHK.

 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 1aiHuTe

Názov: Hudobná teória (P)

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: UHU v kombinácii

Garantuje:

doc.PaedDr.Marián Janek, PhD.

Zabezpečuje:

Mgr. Igor Gašpar, PhD .

 

Obdobie štúdia predmetu:

1. r. – Bc.

Forma výučby: prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P-S): 1-2 (3h)

Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety: žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

 

Podmienky hodnotenia: účasť na prednáške a seminároch z hudobnej teórie a sluchovej analýzy. Prezentácia vedomostí a kompetencií (uvedených v TP) na štandardnej úrovni. Počas semestra preukázať svoje vedomosti a zručnosti v troch priebežných testoch a jednom záverečnom teste. Hodnotenie: bude vypočítané podľa priebežného hodnotenia zo všetkých vzájomne nesuplovateľných požiadaviek. (Dochádzka, priebežné testy, záverečný písomný a ústny test)

Cieľ predmetu:

Získať systémové vedomosti, a praktické zručnosti z hudobnej teórie a jej praktického využívania v hudobnej praxi. Byť spôsobilý realizovať praktické intonačné a sluchovo-analytické príklady v rámci durovej diatoniky. Pre učiteľskú prax zvládnuť solmizačnú metódu a praktickú fonogestiku.

V oblasti hudobnej teórie preukázať schopnosť prepojenia teoretických vedomostí na praktické inštrumentálne, alebo vokálne činnosti.

Stručná osnova predmetu:

-       Zvuk, tón, akustika, hudobná notácia, stupnice, intervaly, akordy, kadencie, rytmus, tempo, dynamika.

-          Intonácia a sluchová analýza elementárnych intervalových krokov v rámci durovej diatoniky.

-          Intonácia rozložených trojzvukov (durový kvintakord a jeho obraty).

-          Sluchová analýza jednohlasných melódií a ich notový zápis.

-          Rytmizácia a rytmická analýza cvičení v štvrťových a osminových taktoch..

Literatúra:

GRIGOVÁ, V. Všeobecná hudební náuka. Vyd. Alda, 2011, ISBN: 80-85600-46-3

SUCHOŇ, E. – FILIP, M. 1970. Stručná náuka o hudbe.Praha–Bratislava : Supraphon, 1970.

PÍCHA, F. 1955. Náuka o hudbe. Praha : SKHaU, 1955.

JANÍČKOVÁ, S, GAJDOŠ, V.: Intonačno-rytmická a sluchová výchova I. 1977, PdF, B. Bystrica.

KOFROŇ, J.: Učebnice intonace a rytmu. 1967, Supraphon Praha.

ZIKA, P.: Intonácia pre konzervatórium. 1988, SPN Bratislava.

PIVOVARSKÝ, L. a kol.: Intonace. 1993, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity.

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 1bxHIT

Názov:  Hudobná informatika a technológia  (P)

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: Školské hudobné súbory v kombinácii s učiteľstvom HU

Garantuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman, PhD.

Zabezpečuje:

Mgr. Igor Gašpar, PhD.

Obdobie štúdia predmetu:

2. r. ZS - Bc

Forma výučby: prednáška, seminár

Odporúčaný rozsah výučby (S): 2

Za obdobie štúdia:   26h

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety: žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Podmienky hodnotenia: aktívna účasť na seminároch. Ukončenie predmetu: záverečný test + seminárna práca

Formou seminárnych prác vypracovať praktické pracovné listy pre hudobnú edukáciu v notačnom programe Sibelius. Seminárna práca a jej prezentácia (0-50%), dochádzka a aktivita na seminároch (20%), záverečný test (30%).

Cieľ predmetu:

Osvojiť si základy práce s multimediálnym počítačom, naučiť sa pripraviť multimediálnu prezentáciu, zoznámiť sa so základným multimediálnym softvérom a jeho súborovými formátmi, získať zručnosti v práci s audio-digitalizačným a syntetizačným softvérom, získať praktické schopnosti používať notačný softvér Sibelius. Spracovávať jednoduché kompozície..

Stručná osnova predmetu:

-          Internetové technológie a multimediálne aplikácie

-          Informatizácia v hudobnom umení

-          Účelnosť prezentačnej počítačovej technológie

-          Práca s vybranými zvukovými formátmi, ich vytváranie (digitalizácia) a deklarácia.

-          Multimediálna audio-video prezentácia – jej možnosti

-          Praktická príprava pracovných listov v notačnom programe

Literatúra:

Forró, Daniel: Počítače a hudba. 1994, Grada, Praha, ISBN 80-85623-57-9

Havelka, František: Muzikolog a počítač : Úvod do studia počítačové editace hudby. 1998, Univerzita Palackého,  Olomouc, ISBN 80-7067-903-4

Horovčák, Pavel: Technológia Internetu. 2000, Elfa, Košice, 2000, ISBN 80-88964-56-3

Zouhar, Tomáš: Nahráváme a upravujeme hudbu na počítači. 2001, Computer Press, Praha, ISBN: 80-7226-579-2

GAŠPAR, Igor: Hudobná výchova formou e-learningu. In: Využitie informačných a komunikačných technológií v edukačnom procese : zborník, názov projektu: Získanie základných kompetencií vysokoškolských učiteľov pre využitie informačných technológií v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti. UMB Banská Bystrica 2008, ITMS 11230220268

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 1biETNO

Názov: Etnomuzikológia (P)

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: Školské hudobné súbory v kombinácii s UHU

Garantuje:

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

 

Zabezpečuje:

Mgr. Igor Gašpar, PhD .

 

Obdobie štúdia predmetu:

3.r. ZS - Bc

 

Forma výučby: prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P-S): 1-1 (2h)

Za obdobie štúdia: 26h

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety: žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

 

Podmienky hodnotenia: účasť na prednáškach a seminároch. Prezentácia vedomostí a kompetencií (uvedených v TP) na štandardnej úrovni. Vypracovať seminárnu prácu výskumného charakteru (zber, zápis a rozbor piatich ľudových piesní) a jej prezentácia. Hodnotenie: bude vypočítané podľa priebežného hodnotenia zo všetkých vzájomne nesuplovateľných požiadaviek. (Dochádzka, seminárna práca, záverečný písomný test).

Cieľ predmetu:

Na báze komparačnej povahy disciplíny sa oboznámiť s vývinovými zvláštnosťami, predmetom a metódami skúmania. Vychádzajúc z poznatkov slovenskej etnomuzikológie pochopiť európske i mimoeurópske kontexty. Zvládnuť systematiku štrukturálnej podstaty slovenskej ľudovej piesne, štýlových vrstiev a hlbšie spoznať charakteristické črty folklórnych regiónov Slovenska.

Stručná osnova predmetu:

-       Vymedzenie a definícia základných pojmov a ich charakteristiky

-       Komplexnosť a sykretickosť tradičných folklórnych prejavov na Slovensku a ich charakteristické znaky – porovnanie so susednými národnými kultúrami

-       Základné znaky terénneho výskumu a metódy práce

-          Spracovanie a analýzy folklórneho materiálu a jeho využitie vo folklórnych záujmových telesách

Literatúra:

-          ELSCHEK, O.: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby.  Národné osvetové centrum, Bratislava 1996.

-          ELSCHEK, O.: Slovenská etnomuzikológia. Výsledky, perspektívy, reorganizácia. Bratislava 1971.

-          ELSCHEK, O .:Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba. Antológia, Bratislava 1980, 1982 .

-          Kresánek, J.: Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného. Národné hudobné centrum, AEP Bratislava, 1997.

-          GAŠPAR, Igor: Štýlové osobitosti ľudových hudieb na Podpoľaní.UMB Banská Bystrica – monografia, 2006. (rozsah 188 strán). ISBN 80-8083-292-7

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 1aiHP

Názov: Hudba a počítač (P)

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: UHU v kombinácii

Garantuje:

doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.

 

Zabezpečuje:

Mgr. Igor Gašpar, PhD .

 

Obdobie štúdia predmetu:

3.r. ZS - Bc

 

Forma výučby: prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P-S): 1-1 (2h)

Za obdobie štúdia: 26h

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety: žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

 

Podmienky hodnotenia: účasť na prednáškach a seminároch. Vypracovanie audiovizuálnej prezentácie na zadanú tému o kapacite 10-tich snímkov a jej verejná prezentácia. Hodnotenie: Audiovizuálna prezentácia (50), Záverečný test (30) Dochádzka (20).

Cieľ predmetu:

 

Získať základné kompetencie a zručnosti spôsobov využitia výpočtovej techniky vo vyučovaní hudobnej výchovy. Informatívne ovládať prácu s multimediálnymi počítačovými aplikáciami, prezentačnými a výukovými programami. Preukázať praktické zručnosti v oblastiach počítačovej notácie a audio-video prezentácie s využívaním prezentačného softwaru PowerPoint.  

Stručná osnova predmetu:

 

-       Multimediálny počítač ako prostriedok efektivizácie a modernizácie hudobnej výchovy.

-       Základné multimediálne počítačové a internetové aplikácie (možnosti využitia).

-       Multimediálna prezentácia (príprava, možnosti a praktická tvorba).

-          Základy počítačovej notácie a kompozície.

Literatúra:

 

-          Zouhar, Tomáš: Nahráváme a upravujeme hudbu na počítači. 2001, Computer Press, Praha, ISBN: 80-7226-579-2.
Horovčák, Pavel: Technológia Internetu. 2000, Elfa, Košice, 2000, ISBN 80-88964-56-3.

-          Pavlovkin, Ján: Didaktické využitie počítačov. 1999, Univerzita Mateja Bela, Banská  Bystrica, ISBN 80-8055-229-0.

-          Forró, Daniel: Počítače a hudba. 1994, Grada, Praha, ISBN 80-85623-57-9.

-          GAŠPAR, Igor: Elearningové „riadiace systémy“ v príprave učiteľov hudobnej výchovy. In: Elearningové vzdelávanie v LMS EKP. 2007.UMB PF a UAKOM v Banskej Bystrici. Str. 28 – 33. ISBN: 978-80-8083-410-4.

-          GAŠPAR, Igor: Technlogické prostriedky modernizácie hudobnej edukácie. In: Aktuálne podnety modernizácie didaktiky hudobnej edukácie. PdF, UMB v B. Bystrici, 2013. ISBN 978-80-557-0536-1

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

 Forma štúdia: Mgr. denná

Kód: 2axMHVZ

Názov: Metodológia hudobného výskumu 1 (P)

Študijný odbor: 1.1.3.

Študijný program: UHU v kombinácii

Garantuje:

doc.PaedDr.Libor Fridman, PhD.

Zabezpečuje:

PaedDr.Dagmar Strmeňová, PhD

 

Obdobie štúdia predmetu:

1. r. – Bc.

Forma výučby: prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P-S):0 - 1

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety: žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

 

Aktivita 25%,priebežné plnenie úloh 25%,seminárna práca 25%,záverečný test 25%.

Pomer jednotlivých súčastí hodnotenia sa aktualizuje v TP predmetu.

Cieľ predmetu: Oboznámenie študentov s problematikou hudobno-pedagogického výskumu a jej využitiev diplomovej práci.            

Stručná osnova predmetu: Metodológia výskumu; informačná príprava; príprava magisterskej práce; voľba výskumnej témy; výskumný projekt; výskumný problém; výskumné otázky; premenné merateľné, kategoriálne; forma hypotézy, potvrdenie, vyvrátenie hypotézy; výskumný súbor; hodnotné dáta; validita, reliabilita výskumného nástroja; pozorovanie; dotazník; formy a druhy škály; interview; testy vedomostí a zručností; sociometria; sémantický diferenciál; experiment; kvantitatívny a kvalitatívny výskum.

Literatúra: Benčo, J. :Metodológia vedeckého výskumu, IRIS, 2001; Fridman, L. : Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy, BB, 2003; Gavora, P. :Úvod do pedagogického výskumu; Hendl, J. : Kvalitativní výzkum, Praha, 2005; Chráska, M. :Metody pedagogického výzkumu, Havlíčkův Brod, 2007; Katuščák, D. : Ako napísať záverečnú prácu, 2005; Reisenauer, R. : Metody matematické štatistiky a jejich aplikace, Praha, SNTL, 1970; Švec,Š. : a kol. : Metodológia vied o výchove, Bratislava, IRIS, 1998; Váňová, H., Skopal, J. : Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice, Praha, 2002;

 

 

 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 1aiDHK1

Názov: Dejiny hudobnej kultúry 1 (P)

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: UHU v kombinácii

Garantuje:

doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.

Zabezpečuje:

doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.

 

Obdobie štúdia predmetu:

2. r. – Bc.

Forma výučby: prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P-C): 1-3

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety: žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na seminároch – 0,40

Záverečné hodnotenie: vedomostný záverečný test – 0,60

Cieľ predmetu:

Študent má systémové vedomosti z hudobnej kultúry obdobia staroveku, stredoveku a renesancie vo svete a na území Slovenska.

Študent ovláda základné poznatky o stavbe a využití klasických hudobných nástrojov a nástrojov symfonického orchestra, o ich dejinnom vývine a typologizácii, interpretačných, konštrukčných a inštrumentačných zvláštnostiach.

Stručná osnova predmetu:

Periodizácia vývoja hudobnej kultúry. Korene vývoja európskej hudby v antickej civilizácii (Grécko, Rím). Ranokresťanský bohoslužobný spev. Gregoriánsky chorál. Začiatky a vývin viachlasu. Ars antiqua Ars nova. Renesancia, slohová podstata renesančnej hudby. Nizozemská vokálna polyfónia  - franko-flámska hudba, jednotlivé generácie. Rímska škola, Benátska škola, Francúzsky chanson.

Slovenská hudba v spoločenskom a kultúrnom kontexte Európy. Stredovek - hudobná kultúra Veľkej Moravy, latinský bohoslužobný spev, duchovná pieseň, svetská hudba, hudobná teória, inštrumentár. Renesancia – organizácia hudobného života, duchovná pieseň, viachlasná hudba, nototlač, inštrumentár, hudobná teória.

Klasifikácia, história, stavba a praktické využitie hudobných nástrojov. Nástrojové skupiny: chordofóny, aerofóny, membranofóny, idiofóny, elektrofóny.

Literatúra:

HRČKOVÁ, N.: Dejiny hudby I. Európsky stredovek. Bratislava, FFUK, ISBN 80-223-1094-8.

HRČKOVÁ, N.: Dejiny hudby II. Renesancia. Bratislava, FFUK, ISBN 85-408-88.

ABRAHAM, G.: Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003, ISBN 80-88884-46-2.

RYBARIČ, R.: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Bratioslava: Opus, 1984.

OLING, B., WALLISCH, H.: Encyklopedie hudebních nástrojú. Rebo Production CZ Dobřejovice,

                     ISBN 80-7234-289-4.

MODR, A.: Hudební nástroje. Praha : Supraphon, 1982.

BUCHNER, A.: Hudební nástroje od pravěku k dnešku. Praha : Orbis, 1956.

ELSCHEK, O.: Hudobná veda súčasnosti (Organológia). Bratislava : VEDA, SAV, 1984.

LENG, L.: Slovenské ľudové hudobné nástroje. Bratislava : SAV, 1967.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 16.09.2013

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 1aiDHK3

Názov: Dejiny hudobnej kultúry 3 (P)

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: UHU v kombinácii

Garantuje:

doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.

Zabezpečuje:

doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.

 

Obdobie štúdia predmetu:

3. r. – Bc.

Forma výučby: prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P-C): 1-4

Počet kreditov:

2

Podmieňujúce predmety: žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na seminároch – 0,40

Záverečné hodnotenie: vedomostný záverečný test – 0,60

Cieľ predmetu:

Študent má systémové vedomosti z hudobnej kultúry obdobia romantizmu vo svete a na území Slovenska. Orientuje sa v tvorbe jednotlivých skladateľov obdobia romantizmu. Vie charakterizovať a definovať základné hudobno-historické fakty a pojmy v kontexte dejín hudby obdobia romantizmu.

Stručná osnova predmetu:

Východiská, koncepcie, ideály v hudbe romantizmu. Raný romantizmus, novoromantizmus, klasicko-romantická syntéza. Národné hudobné kultúry - Ruská národná hudba, Česká národná hudba, Fínska, nórska, dánska národná hudba, Anglicko. Neskorý romantizmus, Impresionizmus, Taliansky operný verizmus.

Hudobný romantizmus na území Slovenska.

Literatúra:

SMOLKA, J.: Dějiny hudby. Brno : Toga, 2001. ISBN 80-902912-0-1

MICHELS, U.: Encyklopedický atlas hudby. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN: 80-7106-238-3

EINSTEIN, A.: Hudba v období romantizmu. Bratislava : Opus, 1989. ISBN 80-7093-003-9.

SZABOLCSI, B.: Dejiny hudby. Bratislava: ŠHV, 1962.

RUŠČIN, P.: Dejiny európskej hudby do moderny. Prešov, UPJŠ, 2001, 297 s. ISBN 80-8068-004-3.

ABRAHAM, G.: Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003, 843 s. ISBN80-88884-46-2.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 16.09.2013

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Mgr. denná

Kód: 2aiDHK

Názov: Dejiny hudobnej kultúry (P)

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: UHU v kombinácii

Garantuje:

doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.

Zabezpečuje:

doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.

 

Obdobie štúdia predmetu:

1. r. – Mgr.

Forma výučby: prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P-C): 1-2

Počet kreditov:

1

Podmieňujúce predmety: žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na seminároch – 0,40

Záverečné hodnotenie: vedomostný záverečný test – 0,60

Cieľ predmetu:

Študent má komplexné a systémové vedomosti o vývoji hudobných druhov a foriem v historickom kontexte dejín hudby.

Stručná osnova predmetu:

Vývoj hudobných druhov a foriem. Charakteristika hudobných druhov. Formy a druhy v hudbe starovekých a orientálnych kultúr. Formy a druhy gregoriánskeho chorálu. Druhy a formy jednohlasej hudby v stredoveku. Druhy a formy stredovekej a renesančnej hudby. Druhy a formy inštrumentálnej hudby vzniknuté v 16. a 17. storočí. Vokálno-inštrumentálne druhy vzniknuté v 17. storočí. Vývoj piesne a jej druhová diferenciácia. Druhy a formy inštrumentálnej hudby predklasicizmu a klasicizmu. Druhy a formy vzniknuté v romantickej hudbe. Druhy a formy súčasnej hudby. Systemizácia hudobných druhov podľa hudobných foriem.

Literatúra:

BURLAS, L.: Formy a druhy hudobného umenia. Bratislava : Štátne hudobné vydavateľstvo, 1962.

tiež: Žilina : Edis, 2006, ISBN 80-8070-522-4

ZENKL, L,: ABC hudebních forem. Praha : Editio Bärenreiter Praha, 2006. ISBN 808638533-7 9788086385334                                             

               4. vyd.

MICHELS, U.: Encyklopedický atlas hudby. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN: 80-7106-238-3

LABORECKÝ, J.: Hudobný terminologický slovník. Bratislava : SPN – Mladé letá, 1997. EAN 8594031502739

SCHERING, A.: Geschichte Der Musik in Beispielen. Leipzig : Breitkopf & Härtel, 1931.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 16.09.2013

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Sylaby predmetu

Forma štúdia: Bc. denná

Kód: 1aiDHK1

Názov: Dejiny hudobnej kultúry 1 (P)

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: UHU v kombinácii

Garantuje:

doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.

Zabezpečuje:

doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.

 

Obdobie štúdia predmetu:

2. r. – Bc.

Forma výučby: prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P-C): 1-3

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety: žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Priebežné hodnotenie: aktívna účasť na seminároch – 0,40

Záverečné hodnotenie: vedomostný záverečný test – 0,60

Cieľ predmetu:

Študent má systémové vedomosti z hudobnej kultúry obdobia staroveku, stredoveku a renesancie vo svete a na území Slovenska.

Študent ovláda základné poznatky o stavbe a využití klasických hudobných nástrojov a nástrojov symfonického orchestra, o ich dejinnom vývine a typologizácii, interpretačných, konštrukčných a inštrumentačných zvláštnostiach.

Stručná osnova predmetu:

Periodizácia vývoja hudobnej kultúry. Korene vývoja európskej hudby v antickej civilizácii (Grécko, Rím). Ranokresťanský bohoslužobný spev. Gregoriánsky chorál. Začiatky a vývin viachlasu. Ars antiqua Ars nova. Renesancia, slohová podstata renesančnej hudby. Nizozemská vokálna polyfónia  - franko-flámska hudba, jednotlivé generácie. Rímska škola, Benátska škola, Francúzsky chanson.

Slovenská hudba v spoločenskom a kultúrnom kontexte Európy. Stredovek - hudobná kultúra Veľkej Moravy, latinský bohoslužobný spev, duchovná pieseň, svetská hudba, hudobná teória, inštrumentár. Renesancia – organizácia hudobného života, duchovná pieseň, viachlasná hudba, nototlač, inštrumentár, hudobná teória.

Klasifikácia, história, stavba a praktické využitie hudobných nástrojov. Nástrojové skupiny: chordofóny, aerofóny, membranofóny, idiofóny, elektrofóny.

Literatúra:

HRČKOVÁ, N.: Dejiny hudby I. Európsky stredovek. Bratislava, FFUK, ISBN 80-223-1094-8.

HRČKOVÁ, N.: Dejiny hudby II. Renesancia. Bratislava, FFUK, ISBN 85-408-88.

ABRAHAM, G.: Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003, ISBN 80-88884-46-2.

RYBARIČ, R.: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Bratioslava: Opus, 1984.

OLING, B., WALLISCH, H.: Encyklopedie hudebních nástrojú. Rebo Production CZ Dobřejovice,

                     ISBN 80-7234-289-4.

MODR, A.: Hudební nástroje. Praha : Supraphon, 1982.

BUCHNER, A.: Hudební nástroje od pravěku k dnešku. Praha : Orbis, 1956.

ELSCHEK, O.: Hudobná veda súčasnosti (Organológia). Bratislava : VEDA, SAV, 1984.

LENG, L.: Slovenské ľudové hudobné nástroje. Bratislava : SAV, 1967.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 16.09.2013

 

Sylaby predmetu

 

Forma štúdia: Bc. denná

 

Kód: 1aiSHV1

Názov: Spev a hlasová výchova 1

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: Učiteľstvo hudobného umenia

Garantuje:

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Zabezpečuje:

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

 

Obdobie štúdia predmetu:

1. r. – Bc.

Forma výučby: prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby (h/s: P-C): 1-0,33

Počet kreditov:

1

Podmieňujúce predmety: žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

 

Podmienky hodnotenia: účasť na prednáškach a individuálnych cvičeniach z hlasovej výchovy. Prezentácia kompetencií (uvedených v TP) aspoň na štandardnej úrovni. Záverečná prehrávka (naštudovať spamäti podľa rámcových plánov, pokynov vyučujúceho a garanta predmetu). Hodnotenie: ústna skúška z predmetu s váhou 0,5/individuálny umelecký výkon s váhou 0,5. Obidve súčasti tvoria rovnaký podiel na celkovom hodnotení, žiadna súčasť nie je suplovateľná.

Cieľ predmetu:

Získať systémové vedomosti a praktické zručnosti pre spevný hlasový prejav potrebný k vykonávaniu učiteľského povolania a školskú  prax.

Špecifickým cieľom cvičení je bližšie oboznámiť s fyziológiou fonačného ústrojenstva a praktickým posadením hlasu. Výučba speváckeho dýchania, uvoľnenie fonačného aparátu a uvedomenie si hlavovej rezonancie ako základných atribútov, ktoré by mal učiteľ ovládať a tým prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti predovšetkým pri skvalitňovaní kultúry detského hlasového prejavu. Problémy...Rozvinúť hlasové a spevácke schopnosti, zvládnuť základy speváckej techniky, istá intonácia a kultivovaný prednes inštruktívnych speváckych cvičení.

Stručná osnova predmetu:

Reč a spev ako dve špecifické funkcie hlasu (podobnosti, rozdielnosti). Dychové, fonačné a modifikačné ústrojenstvo. Fonácia a hlasové začiatky. Druhy hlasu, hlasové rozsahy, registre. Detský hlas. Mutácia a jej fázy. Druhy speváckej artikulácie – legato, portamento, glissando, staccato, tenuto. Mezza voce. Messa di voce. Voix mixte. Neutralizácia a vyrovnávanie vokálov. Melodické ozdoby. Prednes, frázovanie, výraz. Princíp ideomotoriky a jeho využitie vo vokálnom prejave. Poruchy hlasu a hlasová hygiena.

Literatúra:

Godin,I. – Palovčík,M.: Hlasová výchova, Bratislava SVKL, 1958

Vrchotová – Pátová,J.: Didaktika zpěvu, Západočeská univerzita, PdF, 1997

Šimová,O.: Teória hudobnej výchovy – Základy vokálnej interpretácie, Bratislava, UK 1997

Husler, F. – Roddová-Marlingová, Y.: Zpěv

Lacina, O.: Problémy zpěvního hlasu, Praha, Panton, 1977

Soukup,J.: Hlas, zpěv, pěvecké umění, Praha, Supraphon, 1972

Raninec, J.: Ľudský hlas a jeho kultivovanie, Bratislava, SAV, 2003

Vaccai,N.: Metodo pratico, Leipzig, Edition PETERS

Concone, G.: Metodo pratico, Leipzig, Edition PETERS

KORÍNSKA, A. Piesne pre výchovu spevákov – výber.

SCHNEIDER-TRNAVSKÝ, M. Slovenské národné piesne. Zväzok 1 -5.

RANINEC, J. 1992. Hlasová výchova pre učiteľov. UK Bratislava 1992.

RANINEC, J. 2003. Ľudský hlas a jeho kultivovanie. SAV Bratislava. 2. vydanie. 2003.

VACCAI, N. Metodo practico. Edition Peters. Nr. 2073.

 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

 

Sylaby predmetu

 

Forma štúdia: Bc. denná

 

Kód: 1aiSHV2

Názov:   Spev a hlasová výchova 2

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: Učiteľstvo hudobného umenia

Garantuje:

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Zabezpečuje:

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

 

Obdobie štúdia predmetu:

1. r. – Bc.

Forma výučby: prednáška, seminár

Odporúčaný rozsah výučby: 0 – 0,33 –  0 - 0

Počet kreditov:

1

Podmieňujúce predmety: 1aiSHV1

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Podmienky hodnotenia: Účasť na seminároch.  Aktivita na hodinách v praktických cvičeniach. Záverečné výstup z prebraného študijného materiálu.

Cieľ predmetu:

Oboznámiť sa s fyziológiou hl. ústrojenstva a naučiť sa praktickému  posadeniu hlasu. Problémy...Rozvinúť hlasové a spevácke schopnosti, zvládnuť základy speváckej techniky, istá intonácia a kultivovaný prednes inštruktívnych speváckych cvičení. Základy správnej  dychovej techniky, spev na dychovej opore, tvorba hlavového tónu, mäkké  nasadenie tónu, správna funkcia artikulačných orgánov - ich uvoľnenie, zväčšovanie hlasového rozsahu.

Stručná osnova predmetu:

Vokálna pedagogika a jej cieľ. Fyziológia hlasu, hlasové orgány. Základné pojmy fyziológie hlasu. Správne držanie...

Reč a spev ako dve špecifické funkcie hlasu (podobnosti, rozdielnosti). Dychové, fonačné a modifikačné ústrojenstvo. Fonácia a hlasové začiatky. Druhy hlasu, hlasové rozsahy, registre.

Vo vyučovaní je nutný individuálny prístup ku každému poslucháčovi. V jednom semestri je ideálne  zamerať sa na perfektné spevácke zvládnutie 2 vokalíz alebo solfeggií, 1-2 ľudových piesní. U vyspelejších poslucháčov je možné nahradiť repertoár ľudových piesní umelou piesňou alebo ľahšou ariettou, prípadne áriou.

 

 

Literatúra:

Godin,I. – Palovčík,M.: Hlasová výchova, Bratislava SVKL, 1958

Vrchotová – Pátová,J.: Didaktika zpěvu, Západočeská univerzita, PdF, 1997

Šimová,O.: Teória hudobnej výchovy – Základy vokálnej interpretácie, Bratislava, UK 1997

Husler, F. – Roddová-Marlingová, Y.: Zpěv

Lacina, O.: Problémy zpěvního hlasu, Praha, Panton, 1977

Soukup,J.: Hlas, zpěv, pěvecké umění, Praha, Supraphon, 1972

Raninec, J.: Ľudský hlas a jeho kultivovanie, Bratislava, SAV, 2003

Vaccai,N.: Metodo pratico, Leipzig, Edition PETERS

Korinska, A. Piesne pre výchovu spevákov – výber.

Raninec, J. 1992. Hlasová výchova pre učiteľov. UK Bratislava 1992.

Vaccai, N. Metodo practico. Edition Peters. Nr. 2073.

Árie antique: Album konzervatoří.

Concone, G. Solfeggie pro střední hlas opus 9. Peters Leipzig. 1930.

Destinová, E. Album klasiků. Supraphon Praha 1982.

Holečková, J. 500 pěveckých cvičení. SNKLHU Praha 1956.

Janáček, L. Moravská lidová poezie v písních. Supraphon Praha 1994.

Martienssenová - Lohmannová, F. Vzdělaný pěvec. KORA Praha 1994.

Novák, V. Písničky na slova lidové poesie moravské SNKLHU Praha 1955.

Schneider-Trnavský, M. Slovenské národné piesne 1.-5. Opus Bratislava 1979.

Sládek, F. Náš poklad 1. a 2. díl. Supraphon Praha 1988.

 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

 

Sylaby predmetu

 

Forma štúdia: Bc. denná

 

Kód: 1aiSHV3

Názov:   Spev a hlasová výchova 3

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: Učiteľstvo hudobného umenia

Garantuje:

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Zabezpečuje:

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

 

Obdobie štúdia predmetu:

2. r. – Bc.

Forma výučby: prednáška, seminár

Odporúčaný rozsah výučby: 0 – 0,33 –  0 - 0

Počet kreditov:

1

Podmieňujúce predmety: 1aiSHV2

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Podmienky hodnotenia: Účasť na seminároch. Aktivita  v praktických cvičeniach. Praktický umelecký výstup. Záverečné výstup z prebraného študijného materiálu.

Cieľ predmetu:

Oboznámiť sa s fyziológiou hl. ústrojenstva a naučiť sa praktickému  posadeniu hlasu. Problémy...Rozvinúť hlasové a spevácke schopnosti, zvládnuť základy speváckej techniky, istá intonácia a kultivovaný prednes inštruktívnych speváckych cvičení. Získať systémové vedomosti a praktické zručnosti pre spevný hlasový prejav potrebný k vykonávaniu učiteľského povolania a školskú prax.

 

Stručná osnova predmetu: Spevácka artikulácia, melodické ozdoby -  atribúty, ktoré by mal učiteľ ovládať a vedieť prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti do praxe.

Vo vyučovaní je nutný individuálny prístup ku každému poslucháčovi. V jednom semestri je ideálne  zamerať sa na perfektné spevácke zvládnutie 2 vokalíz alebo solfeggií, 1-2 ľudových piesní. U vyspelejších poslucháčov je možné nahradiť repertoár ľudových piesní umelou piesňou alebo ľahšou ariettou, prípadne áriou.

 

Literatúra:

Vrchotová – Pátová,J.: Didaktika zpěvu, Západočeská univerzita, PdF, 1997

Vrchotová – Pátová. J.: Kapitoly o zpěvu, Praha, Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1986

Šimová,O.: Teória hudobnej výchovy – Základy vokálnej interpretácie, Bratislava, UK 1997

Husler, F. – Roddová-Marlingová, Y.: Zpěv

Lacina, O.: Problémy zpěvního hlasu, Praha, Panton, 1977

Soukup,J.: Hlas, zpěv, pěvecké umění, Praha, Supraphon, 1972

Raninec, J.: Ľudský hlas a jeho kultivovanie, Bratislava, SAV, 2003

Vaccai,N.: Metodo pratico, Leipzig, Edition PETERS

        Trnavský-Schneider, M.: Slovenské národné piesne 1. – 5. zošit

Janáček, L.: Návod na vyučovanie spevu

                Holečková-Dolanská, J.: 500 speváckych hlasových cvičení

                Árie antique: Album konzervatoří.

                Concone, G. Solfeggie pro střední hlas opus 9. Peters Leipzig. 1930.

                Destinová, E. Album klasiků. Supraphon Praha 1982.

                Holečková, J. 500 pěveckých cvičení. SNKLHU Praha 1956.

 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

 

Sylaby predmetu

 

Forma štúdia: Bc. denná

 

Kód: 1aiSHV4

Názov:   Spev a hlasová výchova 4

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: Učiteľstvo hudobného umenia

 

Garantuje:

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Zabezpečuje:

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

 

Obdobie štúdia predmetu:

2. r. – Bc.

Forma výučby: prednáška, seminár

Odporúčaný rozsah výučby: 0 – 0,33 –  0 - 0

Počet kreditov:

1

Podmieňujúce predmety: 1aiSHV3

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

Podmienky hodnotenia: Účasť na seminároch. Aktivita  v praktických cvičeniach. Praktický umelecký výstup.

Záverečné výstup z prebraného študijného materiálu.

Cieľ predmetu:

Oboznámiť sa s fyziológiou hl. ústrojenstva a naučiť sa praktickému  posadeniu hlasu. Problémy...Rozvinúť hlasové a spevácke schopnosti, zvládnuť základy speváckej techniky, istá intonácia a kultivovaný prednes inštruktívnych speváckych cvičení. Získať systémové vedomosti a praktické zručnosti pre spevný hlasový prejav potrebný k vykonávaniu učiteľského povolania a školskú prax. Zdokonalenie dychovej techniky a jej uvedomelé využívanie.  Rozširovanie hlasového rozsahu, mäkké a štíhle nasadenie tónu, využívanie rezonančných dutín. Dôsledná a čistá vokalizácia. Príprava speváckeho bel canta.
Vytvorenie správnej dychovej techniky a jej využívanie pri speve, štíhle nasadenie a postupný rozvoj tónov ich kultivácia, rozšírovanie hlasového rozsahu.

 

Stručná osnova predmetu:

Vokálna pedagogika a jej cieľ. Fyziológia hlasu, hlasové orgány Základné pojmy fyziológie hlasu. Správne držanie...Metodika práce s detským hlasom. Hygienické návyky, rozvíjanie detského hlasu, tvorenie tónu. Hlasová rozcvička. Spev detských piesní a ich interpretácia s prihliadnutím na rôzne žánre (ľudová pieseň, umelá pieseň)..

Vo vyučovaní je nutný individuálny prístup ku každému poslucháčovi. V jednom semestri je ideálne  zamerať sa na perfektné spevácke zvládnutie 2 vokalíz alebo solfeggií, 1-2 ľudových piesní. U vyspelejších poslucháčov je možné nahradiť repertoár ľudových piesní umelou piesňou alebo ľahšou ariettou, prípadne áriou.

 

Literatúra:

Soukup,J.: Hlas, zpěv, pěvecké umění, Praha, Supraphon, 1972

Raninec, J.: Ľudský hlas a jeho kultivovanie, Bratislava, SAV, 2003

Vaccai,N.: Metodo pratico, Leipzig, Edition PETERS

Concone, G.: Metodo pratico, Leipzig, Edition PETERS

        Trnavský-Schneider, M.: Slovenské národné piesne 1. – 5. zošit

Janáček, L.: Návod na vyučovanie spevu

                Holečková-Dolanská, J.: 500 speváckych hlasových cvičení

                Korinská,  A.: Piesne pre výchovu spevákov. Bratislava, Opus, 1981

                Destinová, E. Album klasiků. Supraphon Praha 1982.

 Tichá, A. Učíme děti zpívat. Portál, s.r.o. Praha 2005.

 Tomášková, J. 30 snadných vokalis pro střední hlas. Urbánek Praha 1946.

 Urks, I. Moje první písničky. KPÚ České Budějovice 1972.

 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

 

Sylaby predmetu

 

Forma štúdia: Bc. denná

 

Kód: 1aiSHV5

Názov: Spev a hlasová výchova 5

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: Učiteľstvo hudobného umenia

Garantuje:

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Zabezpečuje:

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

 

Obdobie štúdia predmetu:

3. r. – Bc.

Forma výučby: prednáška, seminár

Odporúčaný rozsah výučby: 0 – 0,33 –  0 - 0

Počet kreditov:

1

Podmieňujúce predmety: 1aiSHV4

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

 

Podmienky hodnotenia: účasť na individuálnych cvičeniach z hlasovej výchovy. Prezentácia študijných výsledkov – priebežne na seminároch. Záverečná prehrávka - umelecký výkon .

Cieľ predmetu:

Získať systémové vedomosti a praktické zručnosti pre spevný hlasový prejav potrebný k vykonávaniu učiteľského povolania a  praxe.

Prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti predovšetkým pri skvalitňovaní hlasového prejavu. Istá intonácia a kultivovaný prednes speváckych cvičení.

Stručná osnova predmetu:

Prednes, frázovanie, výraz. Princíp ideomotoriky a jeho využitie vo vokálnom prejave. Poruchy hlasu a hlasová hygiena. Vo vyučovaní je nutný individuálny prístup ku každému poslucháčovi. V jednom semestri je ideálne  zamerať sa na perfektné spevácke zvládnutie 2 vokalíz alebo solfeggií, 1-2 ľudových piesní. U vyspelejších poslucháčov je možné nahradiť repertoár ľudových piesní umelou piesňou alebo ľahšou ariettou, prípadne áriou.

 

Literatúra:

Godin,I. – Palovčík,M.: Hlasová výchova, Bratislava SVKL, 1958

Vrchotová – Pátová,J.: Didaktika zpěvu, Západočeská univerzita, PdF, 1997

Šimová,O.: Teória hudobnej výchovy – Základy vokálnej interpretácie, Bratislava, UK 1997

Husler, F. – Roddová-Marlingová, Y.: Zpěv

Lacina, O.: Problémy zpěvního hlasu, Praha, Panton, 1977

Soukup,J.: Hlas, zpěv, pěvecké umění, Praha, Supraphon, 1972

Raninec, J.: Ľudský hlas a jeho kultivovanie, Bratislava, SAV, 2003

Vaccai,N.: Metodo pratico, Leipzig, Edition PETERS

Concone, G.: Metodo pratico, Leipzig, Edition PETERS

Korinská, A. Piesne pre výchovu spevákov – výber.

Schneider-Trnavský, M. Slovenské národné piesne. Zväzok 1 -5.

Raninec, J. 1992. Hlasová výchova pre učiteľov. UK Bratislava 1992.

Destinová, E. Album klasiků. Supraphon Praha 1982

Tichá, A. Učíme děti zpívat. Portál, s.r.o. Praha 2005.

 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

 

Sylaby predmetu

 

Kód:Khu/PgIHD

Názov:  Pedagogická interpretácia hudobného diela   (P)

Študijný odbor:  Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

Študijný program:Hudobná výchova v kombinácii s predmetmi ŠO 1.1.1, 1.1.3  - 2. st.

Garantuje: 

Doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Zabezpečuje:

prof. Mgr. Belo Felix.PhD.

PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D.

Obdobie štúdia predmetu:
Stupeň štúdia: 2.
Odporúčaný semester: 3.

Forma výučby: seminár

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 1-2-0

Týždenný: 2                             Za obdobie štúdia: 39                   

Podmieňujúce predmety:  žiadne

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredity

 

Priebežné hodnotenie:  Samostatné práce s váhou 2 x 0,5

Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia.

                                                                                                              

Cieľ predmetu: . Dokázať sa orientovať v príslušnej hudobnej literatúre (knižnej, notovej, auditívnej), hľadať a pochopiť súvislosti a paralely  v rôznych druhov umenia.

 

Stručná osnova predmetu: Psychologické základy vnímania hudobného diela. Vymedzenie pojmu pedagogická interpretácia. Odborná analýza (genetická, štrukturálna, sémantická, axiologicko-funkčná) a esteticko-zážitková analýza. Pedagogická interpretácia typických hudobných diel od baroka po súčasnú hudbu. 

 

Literatúra:

BURLAS, L. 1998. Hudba – komunikatívny dynamizmus. Bratislava: NC, 1998,

LANGSTEINOVÁ, E.: Pedagogická interpretácia hudobného diela. In: Stránky z estetickej výchovy. Banská Bystrica: MC 1994. LANGSTEINOVÁ, E.: Pedagogická interpretácia hudobného diela a metodika počúvania hudby. In: Acta Universitatis Matthiae Belli, Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: UMB FHV, s. 67-77 

OČADLÍK, M.1965.  Svět orchestu. Praha: Panton, 1965

  SCHNIERER, M.: Svět orchestru 20. století I., II., III. Brno: M a M, 1995, 1996, 1999

  Zvukové nosiče a partitúry diel, monografie o hudobných skladateľoch.

 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  01.03.2008

Forma štúdia: Bc. denná

 

Kód: 1aiSHV6

Názov: Spev a hlasová výchova 6

Študijný odbor: 1.1.3

Študijný program: Učiteľstvo hudobného umenia

Garantuje:

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Zabezpečuje:

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.

 

Obdobie štúdia predmetu:

3. r. – Bc.

Forma výučby: prednáška, seminár

Odporúčaný rozsah výučby: 0 – 0,33 –  0 - 0

Počet kreditov:

1

Podmieňujúce predmety: 1aiSHV5

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

 

Podmienky hodnotenia: účasť na individuálnych cvičeniach z hlasovej výchovy. Prezentácia študijných výsledkov – priebežne na seminároch. Záverečná prehrávka - umelecký výkon .

Cieľ predmetu:

Získať systémové vedomosti a praktické zručnosti pre spevný hlasový prejav potrebný k vykonávaniu učiteľského povolania a  praxe.

Prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti predovšetkým pri skvalitňovaní hlasového prejavu. Istá intonácia a kultivovaný prednes speváckych cvičení.

Stručná osnova predmetu:

Prednes, frázovanie, výraz. Princíp ideomotoriky a jeho využitie vo vokálnom prejave. Poruchy hlasu a hlasová hygiena. Vo vyučovaní je nutný individuálny prístup ku každému poslucháčovi. V jednom semestri je ideálne  zamerať sa na perfektné spevácke zvládnutie 2 vokalíz alebo solfeggií, 1-2 ľudových piesní. U vyspelejších poslucháčov je možné nahradiť repertoár ľudových piesní umelou piesňou alebo ľahšou ariettou, prípadne áriou.

 

Literatúra:

Godin,I. – Palovčík,M.: Hlasová výchova, Bratislava SVKL, 1958

Vrchotová – Pátová,J.: Didaktika zpěvu, Západočeská univerzita, PdF, 1997

Šimová,O.: Teória hudobnej výchovy – Základy vokálnej interpretácie, Bratislava, UK 1997

Husler, F. – Roddová-Marlingová, Y.: Zpěv

Lacina, O.: Problémy zpěvního hlasu, Praha, Panton, 1977

Soukup,J.: Hlas, zpěv, pěvecké umění, Praha, Supraphon, 1972

Raninec, J.: Ľudský hlas a jeho kultivovanie, Bratislava, SAV, 2003

Concone, G.: Metodo pratico, Leipzig, Edition PETERS

KORÍNSKA, A. Piesne pre výchovu spevákov – výber.

Schneider-Trnavský, M. Slovenské národné piesne. Zväzok 1 -5.

Destinová, E. Album klasiků. Supraphon Praha 1982.

Tichá, A. Učíme děti zpívat. Portál, s.r.o. Praha 2005.

 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

 

Informačný list predmetu

 

 

 

Kód: 1biHD

Názov: Hudobné dielne (S)

Študijný odbor: 1.1.5

Predškolská a elementárna pedagogika  

Garantuje:

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Zabezpečuje:

prof. Mgr. Belo Felix, PhD.

Obdobie štúdia predmetu:

1. r. – Mgr.

Forma výučby: prednáška, cvičenie

Odporúčaný rozsah výučby: Týždenný: 0/12
Za obdobie štúdia: 26

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety: nie sú

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: klasifikácia A-F.

 

Priebežné hodnotenie: Spoločné hodnotenie aktivít na každom seminári

 

Cieľ predmetu:

Formou zážitkového umenia získať príslušné kompetencie na prácu s deťmi v tvorivých dielňach a hudobno-tvorivých činnostiach. Vlastnými aktivitami (vokálnymi, inštrumentálnymi, dramatickými) si vyskúšať metódami interpretácie a improvizácie aplikáciu tvorivej dramatiky v hudobnej výchove.

Stručná osnova predmetu:

Tvorivé dielne, teoretický vstup. Krajina Zázračno. Vytváranie a riešenie konvergentných a divergentných úloh. Rozvíjanie vokálnych a inštrumentálnych tvorivých kompetencií na základe algoritmických postupov. Zhudobňovanie básnických textov so zreteľom na rešpektovanie melodiky, rytmiky a metriky jazyka. Vytváranie hudobných a hudobno-dramatických inštrumentálnych podkladov k piesňam. Výber spoločného projektu a práca na ňom z hľadiska verbálneho (scenár), pohybového, výtvarného a hudobného. Spoločná prezentácia hudobno-dramatického projektu a jeho hodnotenie.

Literatúra:

 

HATRÍK, J. 1997. Drahokam hudby. Nitra : PF UKF

HERDEN, J. 1992. Hudba pro děti. Praha : Univerzita Karlova.

FELIX, B. 2003: Hudobno – dramatické činnosti na ZŠ. B. Bystrica : MPC.

FELIX, B. 1996: Druhá múza detského divadla. 2. vydanie. Bratislava : NOC.

FELIX, B. –  JANÁKOVÁ, L. 1992: Maľovaná hudba – znejúci obraz. Bratislava : NOC

Učebnice Hv pre 1. – 4. ročník ZŠ (E. Langsteinová/ B. Felix)

FELIX, B.: Nepublikované prednášky

JENČKOVÁ, E. 2002. Hudba a pohyb ve škole. Hradec Králové : Tandem 

 

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

SJ

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 30.10.2013

 

 

Doktorandské štúdium:

 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

3d-FSV-241 denná forma

3e-FSV-241 externá forma

Názov predmetu:

Filozofické a sociálne východiská edukácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby: prednášky, konzultácie

Typ predmetu (P, PV, V): povinný

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 24 – 0 – 0 - 0

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná, externá

Počet kreditov: 8

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester denná  aj externá forma

Stupeň štúdia: 3.

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu: Záverečné hodnotenie:

Vypracovanie úvodnej kapitoly dizertačnej práce o východiskových prístupoch k riešeniu problému dizertačnej práce, ktorá obsahuje k téme relevantné:

ž  vymedzenie spoločenského pozadia problematiky, jej významu a postavenia v súčasnej dobe, vplyv globalizácie, premien spoločnosti na daný problém, sociálne súvislosti problematiky 15 – 20 b.

ž  zdôvodnenie, o ktorý teoretický (filozofický, sociologický)  koncept sa bude dizertačná práca opierať a relevantný výber jeho nosných myšlienok; filozofické objasnenie problému a odôvodnenie prístupu k teoretickému spracovaniu, výskumnej metodológii, či edukačnému experimentu  20 – 40 b.

ž  charakteristiku pedagogických koncepcií, na ktorých bude spracovanie témy založené, konzistentná aplikácia filozofických a sociálnych východísk do teórie edukácie 20 – 40 b.

Pre hodnotenie A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, hodnotenie B najmenej 87 bodov,  hodnotenie C najmenej 80 bodov, hodnotenie D najmenej 73 bodov hodnotenie E najmenej 65 bodov.

Výsledky vzdelávania:

Študent absolvovaním predmetu

 1. Nadobudne:

ž  znalosť paradigmatických prístupov v pedagogike a globálnych premien v spoločnosti

ž  znalosť ontologickej podstaty človeka, sociálnej reality, edukácie a edukačných procesov 

 1. Je schopný:

ž  porozumieť vzájomnej závislosti filozofických smerov (teórie bytia, teórie poznania) a pedagogických, či didaktických teórií, ako aj historickým premenám myslenia o výchove

ž  identifikovať filozofické, resp. sociálne súvislosti skúmanej problematiky a  jej výskumu

 1. Využíva:

ž  filozofické , resp. sociálne teórie na opodstatnenie a obhajobu svojich pedagogických názorov

ž  dialektický, nejednostranný  prístup pri formulovaní edukačných teórií

 1. Dokáže:

ž  s oporou o filozofiu kriticky analyzovať a syntetizovať teoretické pedagogické názory

ž  kriticky zhodnotiť dôsledky súčasných premien spoločnosti na človeka a jeho (re)edukáciu

 1. Vytvorí

ž  konzistentný odborný text o fundamentálnych filozoficko-výchovných a sociologicko-výchovných  východiskách a súvislostiach skúmanej edukačnej problematiky

Stručná osnova predmetu:

Filozofické základy pedagogiky ako vedy, vedecko-teoretická dimenzia pedagogiky. Dejinné premeny filozofického myslenia o výchove. Paradigmy pedagogiky, hermeneutika, pozitivizmus, kritická teória, rodiaca sa ekologická paradigma. Pedagogické teórie a ich filozofické východiská. Dialektické a systémové poňatie výchovy. Normativita pedagogiky.Antropologické a ontologické východiská edukácie a sebarealizácie. Poňatie výchovy ako vzťahu. Antinómie výchovy. Ideály a normy vo výchove, prístupy k tvorbe edukačných cieľov. Epistemologicko-praxeologické súvislosti edukácie. Vzťah teórie a praxe v sociálnych vedách, reflexia praxe, premena profesijného myslenia a konania. Globalizácia spoločnosti, vplyv ekonomických premien na sociálnu realitu, stratifikáciu spoločnosti a na človeka. Premeny funkcií a hodnôt vzdelávania v globalizovanej dobe. Idea vzdelanostnej spoločnosti a jej deformácie. Globálne problémy edukácie - multikulturalita spoločnosti a koncepcie multikultúrnej výchovy, sociálna spravodlivosť vo vzdelávaní. Postmoderné myslenie v pedagogike.

Odporúčaná literatúra:

BECK, U. 2007. Co je globalizace? Omyly a odpovědi. Brno. Centrum pro studium ddemokarcie a kultury. 2007

BERTRAND, Y. 1998. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál. 1998.

BREZINKA, W. 2001. Východiska k poznání výchovy. Brno: Nakladatelství L. Marek, 2001

ČERNÍK, V. – VICENÍK, J. 2004. Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vied. Bratislava: IRIS, 2004.

FUKUYAMA, F. 2005. Veľký rozvrat. Ľudská prirodzenosť a opätovné nastolenie spoločenského poriadku. Bratislava: AGORA. 2005.

GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S. 2007. Problém výchovy na prahu 21. storočia, alebo o „obrate k psychagógii“ v súčasnej filozofii výchovy. Bratislava: IRIS. 2007.

GIDDENS, A. 2010. Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 2010.

KORTHAGEN, F. a kol. 2011. Jak spojit praxi s teorií. Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2011.

KOSOVÁ, B. 2013. Filozofické a globálne súvislosti edukácie. Banská Bystrica: PF UMB. 2013

KUDLÁČOVÁ, B. 2007. Človek a výchova v dejinách európskeho myslenia. Trnava : PF TU.

KUDLÁČOVÁ, B. – RAJSKÝ, A. 2012. Európske pedagogické myslenie od moderny k postmoderne po súčasnosť. Trnava: TYPI Universitas Tyrnaviensis/VEDA. 2012

PELCOVÁ, N.2000. Filozofická a pedagogická antropológia. Praha : UK, 2000

KELLER, J. 2010. Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 2010

KELLER, J . – TVRDÝ, L. 2008. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 2010.

VANČÍKOVÁ, K. 2013 Multikultúrna výchova a jej miesto v súčasnej škole. Banská Bystrica: PF UMB 2013.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, pre štúdium pramennej literatúry k téme dizertačnej práce anglický, nemecký, alebo francúzsky

Hodnotenie predmetov

Celkový počet hodnotených študentov Andragogika 11 denná forma, 10 externá forma, Pedagogika 17 / 12, Predškolská a elementárna pedagogika 19 /5, Odborová didaktika výtvarného umenia 7/4, Odborová didaktika hudobného umenia 15/3

 

A

B

C

D

E

FX

And.d.

9,09

18,18

54,55

9,09

0

9.09

And.ex.

20

20

10

10

20

20

Pg.d.

23,53

23,53

29,41

17,65

5,88

0

Pg. Ex.

8,33

25

25

8,33

16,67

16,67

PEPg. D.

47,34

26,32

15,79

5,26

0

5,26

PEPg. Ex.

20

20

20

0

20

20

ODVU d.

14,29

28,57

28,57

14,29

0

14,29

ODVU ex

0

25

25

25

0

25

ODHU d.

20

26,67

6,67

20

6,67

20

ODHU ex.

0

0

100

0

0

0

 

Poznámky: časová záťaž študentov:

kombinované  štúdium (P, K):                   

samoštúdium:

vypracovanie kapitoly DP

240 hod., z toho:

40 hod.

120 hod.

80 hod.

Vyučujúci: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc.

Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2014

Schválil: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

     

 


 

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

3d-MVP-431 Denná forma

3e-MVP-431 Externá forma

Názov predmetu:

Metodológia výskumu v hudobnej pedagogike

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby:  prednášky semináre

Typ predmetu: Povinný

Odporúčaný rozsah výučby:

Celkom  24 -0– 0 – 0 denná forma štúdia

Za obdobie štúdia: 24 - 0– 0 – 0 externá forma štúdia

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná, externá

Počet kreditov: 8

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Semester Denná forma 1.semester Externá forma

Stupeň štúdia: 3. Stupeň

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:

Tvorba určených úloh podľa osnovy predmetu.  50 bodov (minimálne 30 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Pilotný výskum kvalitatívny, kvantitatívny -  50 bodov (minimálne 30 bodov)

 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa menej ako 30 bodov.

Výsledky vzdelávania

Študent úspešným absolvovaním  predmetu:

 1. Osvojí si  a vie vysvetliť a použiť v samostatnom projektovaní výskumu teoretické poznatky z metodológie hudobného výskumu
 2. Je schopný zvoliť vhodné metódy a dizajny kvantitatívnej a kvalitatívnej metodológie hudobného výskumu.
 3. Dokáže aplikovať teoretické poznatky metodológie hudobného výskumu v modelových situáciách skúmania problémov hudobného edukačného priestoru a procesu.
 4. Dokáže posúdiť vhodnosť stratégií, procedúr a metód metodológie hudobného výskumu vo vzťahu k výskumnému problému hudobnej edukácie, reálnu dosiahnuteľnosť výskumných cieľov, a formuláciu výskumných úloh.
 5. Dokáže analyzovať, hodnotiť a správne interpretovať zistené výsledky a primeraným spôsobom spracovať a prezentovať.

Stručná osnova predmetu:

 1. Charakteristika kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu v oblasti hudobnej pedagogiky.
 2. Základné zložky a prvky kvantitatívneho výskumu v hudobnej edukácii. Fázy a znaky výskumného procesu. Plánovanie výskumu. Výskumný projekt zameraný na HE. Predvýskum a hlavný výskum. Kvantitatívne výskumné metódy v edukačnom výskume. Meranie a škály v edukačnom výskume. Metóda pozorovania. Metóda ankety a dotazníka. Inetrview. Metóda analýzy verbálnych výpovedí. Obsahová analýza textových dokumentov. Projektívne metódy v edukačnom výskume. Sociometria. Experiment. Základné metódy štatistického spracovania dát. Tvorba výskumného výstupu.
 3. Metódy a dizajny kvalitatívneho hudobného pedagogického výskumu. Kazuistické metódy Metódy školskej etnografie. Metódy historickej etnografie výchovy. Kvalitatívne prístupy: case study, etnografický výskum, zakotvená teória, fenomenologické skúmanie, biografický výskum, historický výskum, akčný výskum. Metódy získavania údajov: naratívne interview, metóda analýzy verbálnych výpovedí, obsahová analýza dokumentov, kódovanie, transkripcia, projektívne metódy. Metódy vyhodnocovania a interpretácie. Tvorba výskumného výstupu.
 4. Metódy vyhodnocovania a interpretácie. Tvorba výskumného výstupu.

Odporúčaná literatúra:

Prednášky a učebné materiály z prednášok

GAVORA, P. EU metodológia pedagogického výskumu.

http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava : 2008.

Fridman, L.: Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy. Banská Bystrica: FHV UMB, 2003. ISBN 80-8055-877-9

Fridman, L.: Vkus v esteticko-edukačnej realite. Banská Bystrica: MPC, 2005. ISBN 80-8041-480-7

SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava : Ikar, 2005

SKUTIL, M. a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha : Portál. 2011.

ŠVAŘÍČEK, R. – ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/edagogických vědách. Brno : Paido, 2007.

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: časová záťaž študenta: 240 hodín

Kombinované: (P-S-K) 24-0-16

Samoštúdium: 100

Prípravy výskumného portfólia:  100

Hodnotenie predmetov

A

B

C

D

E

FX

 

 

 

 

 

 

 

Vyučujúci: prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.,     

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.– slovenský jazyk

Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014

Schválil: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

 

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

3d-ADH-431 Denná forma

3e-ADH-431 Externá forma

Názov predmetu:

Aktuálne východiská didaktiky hudobného umenia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby:  prednášky

Typ predmetu: Povinný

Odporúčaný rozsah výučby:

Celkom:  24 – 0 – 0 – 0 denná forma štúdia

Za obdobie štúdia: 24 – 0 – 0 – 0 externá forma štúdia

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná, externá

Počet kreditov:8

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Semester Denná forma 1.semester Externá forma

Stupeň štúdia: 3. Stupeň

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:

Tvorba určených úloh podľa osnovy predmetu.  50 bodov (minimálne 30 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Práca na určenú tému aplikácie obsahu predmetu do oblasti témy dizertačnej práce -  50 bodov (minimálne 30 bodov)

 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa menej ako 30 bodov.

Výsledky vzdelávania

Študent úspešným absolvovaním  predmetu:

-        Osvojí si rozšírené teoretické vedomosti z oblasti didaktiky hudby, vie vymenovať a charakterizovať paradigmatické východiská HE, filozofické koncepcie hudobného vzdelávania, kurikulárny princíp a taxonómie cieľov v HE, didaktické zásady, metódy a formy v HE, základné pedagogické dokumenty hudobného vzdelávania na všetkých druhoch a stupňoch škôl, vedomosti o základných hudobných procesov vzdelávania: spev, hra na nástrojoch, počúvanie, i sekundárnych procesoch hudobnej interpretácie (verbálnej, vizuálnej, pohybovej, dramatickej).

-        Porozumenie základných vedomostí dokáže preukázať pri analýze jednotlivých procesov hudobnej edukácie.

-        Dokáže získané vedomosti a formované schopnosti a zručnosti aplikovať v špecifických podmienkach tvorby didaktických produktov vlastného portfólia pri syntéze vlastných kompetencií v oblastiach vokálnej, inštrumentálnej, percepčnej a interpretačnej didaktickej prípravy, najmä pri formulovaní konzekventných cieľov hudobného  vyučovania vo všetkých oblastiach psychických procesov (K, A, PM).

-        Dokáže aplikovať vedomosti a zručnosti z oblasti didaktiky hudby pri vypracovávaní parciálnych častí témy vlastnej dizertačnej práce.

Stručná osnova predmetu:

-        paradigmatické východiská HE,

-        filozofické koncepcie hudobného vzdelávania,

-        kurikulárny princíp a taxonómie cieľov v HE,

-        didaktické zásady, metódy a formy v HE,

-        základné pedagogické dokumenty hudobného vzdelávania na všetkých druhoch a stupňoch škôl,

-        základné procesy hudobného vzdelávania: produkcia a percepcia hudby, spev, hra na nástrojoch, počúvanie, sekundárne procesy – druhy interpretácie hudby (verbálnej, vizuálnej, pohybovej, dramatickej).

Odporúčaná literatúra:

Prednášky a učebné materiály z prednášok

Sedlák, Fr. a kol.: Didaktika HV, SPN Praha 1979

Sedlák, Fr. a kol.: Nové cesty Hv, SPN Praha 1977

Lokša, J. a kol.: Teória a prax tvorivého vyučovania. Prešo, Manacon, 2001

Šimanovský, Z.: Hra s hudbou. Praha: Portál, 1998

Miell, D. a kol.: Musical communication. Osford: UP, 2005

Zich, J.: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1975

Langsteinová, E.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania Hv na ZŠ B.B.: FHV UMB, 1997

Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998, ISBN 80-7178-127-4

Časopis Múzy v škole

Fridman, L.: Možnosti hudobnej a estetickej výchovy pri realizácii cieľov multikultúrnej výchovy. Banská Bystrica: FHV UMB, 2003. ISBN 80-8055-877-9

Fridman, L.: Problémové vyučovanie v esteticky zameraných predmetoch. Banská Bystrica: MPC, 2004. ISBN 80-8041-464-5

Fridman, L.: Vkus v esteticko-edukačnej realite. Banská Bystrica: MPC, 2005. ISBN 80-8041-480-7

Fridman, L.:  Populárna hudba a hudobný edukačný proces. Banská Bystrica: MPC, 2007. ISBN 978-80-8041-515-0 (rozsah 5,2 AH)

Fridman, L.: Problematika vzdelávacích programov s hudobnou profiláciou. Zborník z medzinárodnej konferencie Kultúra – umenie – vzdelávanie. Banská Bystrica: PdF UMB, 2009. rozsah 0,4 AH. ISBN 978-80-8083-755-6

Fridman, L.: Obsah a stratégia ďalšieho vzdelávania učiteľov hudobnej výchovy na Slovensku.  Zborník Dni hudobnej výchovy 07. Banská Bystrica: PdF UMB, 2008. str. 21. ISBN 978-80-8083-638-2

Fridman, L.: Estetická komunikácia ako determinant edukačných cieľov v hudobnej a estetickej výchove. Pedagogické rozhľady 2/2005 str. 16. ISSN 1335-0404

Fridman, L.: Koncepcia vzdelávacieho programu s hudobno-estetickou profiláciou.  In: Zborník Hudobná edukácia a vzdelávacie programy. BB: PF UMB, 2010

Fridman, L. a kol.: Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií. Banská Bystrica: PDF UMB, 2013 (v predaji).

Cramer, L.: Interpreting music. University of California Press, 2011.

Kulka, J.: Psychologie umění. Praha, Grada, 2008.

Miell, D. a kol.: Musical communication. Osford: UP, 2005

Zich, J.: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1975

Časopis Múzy v škole

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín

Kombinované: (P-S-K) 40

Samoštúdium: 40

Prípravy didaktického portfólia:  40

Hodnotenie predmetov

A

B

C

D

E

FX

 

 

 

 

 

 

 

Vyučujúci: doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD. – slovenský jazyk

 

Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014

Schválil:  prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

 


 

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

3d-PEH-431 Denná forma

3e-PEH-431 Externá forma

Názov predmetu:

Psychológia a estetika hudby

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby:  prednášky semináre

Typ predmetu: Povinný

Odporúčaný rozsah výučby:

Celkom  16 - 0– 0 – 0 denná forma štúdia

Za obdobie štúdia: 16 - 0– 0 – 0 externá forma štúdia

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná, externá

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Semester Denná forma 1.semester Externá forma

Stupeň štúdia: 3. Stupeň

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:

Tvorba určených úloh podľa osnovy predmetu.  50 bodov (minimálne 30 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Záverečná práca na určenú tému korešpondujúcu s aplikáciou poznatkov na vlastnú tému dizertačnej práce- 50 bodov (minimálne 30 bodov)

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa menej ako 30 bodov.

Výsledky vzdelávania

Študent úspešným absolvovaním  predmetu:

 1. Vie definovať pojmy: estetika, hudobná estetika, hudobná psychológia, teória umenia, muzikológia. Vie definovať estetické kategórie podľa základného členenia a základné pojmy hudobnej psychológie.
 2. Vie vysvetliť a charakterizovať zaradenie disciplín do systematiky MZKL a vysvetliť význam jednotlivých disciplín pre učiteľa hudby. Vie vysvetliť podstatu estetických kategórií a ich využitie v hudbe a hudobnej edukácii. Vie vysvetliť základné vyjadrovacie prostriedky hudby z psychologického hľadiska.
 3. Vie aplikovať primeraným spôsobom svoje vedomosti a schopnosti na jednotlivé hudobné javy podľa estetických kategórií v artefaktoch a produktoch hudobného umenia. Vie porovnať a verbálne prezentovať použitie vyjadrovacích prostriedkov vo vzťahu k estetickým kategóriám.
 4. Vie riešiť problémové situácie hudobnej edukácie z pohľadu hudobnej estetiky a hudobnej psychológie a verbálne prezentovať svoje individuálne názory vo vzťahu k vybraným vedeckým koncepciám.
 5. Vie tvorivo realizovať svoje spôsobilosti vo vlastnej interpretácii hudby.

Stručná osnova predmetu:

 1. Hudobná estetika a hudobná psychológia ako vedecké disciplíny MZKL.
 2. Základné kategórie hudobnej psychológie.
 3. Základné kategórie hudobnej psychológie
 4. Systematika estetických kategórií vo vzťahu ku konkrétnym artefaktom hudby.
 5. Výrazové prostriedky hudby a ich psychologické aspekty.
 6. Analýza hudobných artefaktov z hľadiska hudobnej estetiky a psychológie.
 7. Prezentácia vlastných príkladov aplikácie vedomostí na konkrétnych artefaktoch hudby a umenia.

Odporúčaná literatúra:

Prednášky a učebné materiály z prednášok

Kulka, J.: Psychologie umění. Praha, Grada, 2008.

Miell, D. a kol.: Musical communication. Osford: UP, 2005

Michalová, E.: Estetika hudby. BB: UMB, 2001.

Zich, J.: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1975

Časopis Múzy v škole

Fridman, L.: Vkus v esteticko-edukačnej realite. Banská Bystrica: MPC, 2005. ISBN 80-8041-480-7

Fridman, L.: Estetická komunikácia ako determinant edukačných cieľov v hudobnej a estetickej výchove. Pedagogické rozhľady 2/2005 str. 16. ISSN 1335-0404

Fridman, L. a kol.: Hudobná edukácia v kontexte informačných a komunikačných technológií. Banská Bystrica: PDF UMB, 2013.

 Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: časová záťaž študenta: 180  hodín

Kombinované: (P-S-K) 16 -0 - 14

Samoštúdium: 75

Prípravy didaktického portfólia:  75

Hodnotenie predmetov

A

B

C

D

E

FX

 

 

 

 

 

 

 

Vyučujúci:                

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD. – slovenský jazyk

 

Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014

Schválil: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

 

 

 

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Mateja Belu v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

3d-KHP-431 Denná forma

3e-KHP-431 Externá forma

Názov predmetu:

Kontexty hudobnej pedagogiky v Európe

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

1 hodina prednáška/1hodina seminár

Metóda kombinovaná

Počet kreditov:  6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: druhý  L,

Stupeň štúdia: 3.stupeň PhD. – Didaktika hudobného umenia

Podmieňujúce predmety: didaktika hudobnej výchovy? hudobného umenia

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Predmet je ukončený skúškou. V priebehu semestra doktorand spracuje, prezentuje na seminári a odovzdá v písomnej podobe prácu zaoberajúcu sa vybraným problémom hudobnej pedagogiky a didaktiky na Slovensku v deskripcii a komparácií s vybraným európskym štátom

Na získanie hodnotenia A (výborne) musí získať najmenej 94%, na získanie hodnotenia B 87%, na hodnotenie C najmenej 70%, na hodnotenie D 73%, na hodnotenie E najmenej 65%. Študent, ktorý získa menej ako 5%  bude hodnotený stupňom FX. Výsledné hodnotenie sa vypočíta ako priemer hodnotenia seminárnej práce, vedomostného testu a ústnej odpovede.

Výsledky vzdelávania:

Absolvent predmetu dokáže:

-        definovať a charakterizovať obsah hudobnej pedagogiky v Európe,

-        vysvetliť ciele a úlohy európskych hudobno-pedagogických organizácií,

-        charakterizovať základný dokument Chartu o hudobnej výchove  na všeobecnovzdelávacích školách  v Európe, vedieť ho uplatniť pri presadzovaní národných cieľov.

-        prezentovať doktorandské fóra a predstaviť na ňom svoj doktorandský projekt,

-        pre svoju tému dizertačnej práce nájsť analyzovať a selektovať poznatky, inovácie

-        z európskych dokumentov, školských materiálov.

Stručná osnova predmetu: 

-        Národné kurikula hudobnej výchovy a vzdelávania ako pluralita v európskej jednote.

-        Hudobno-pedagogická inštitucionálna základňa v Európe.

-        Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu,  Európska asociácia hudobných škôl dve základné organizácie,  ich význam a prínos pre Slovensko.

-        Charta o hudobnej výchove na všeobecnovzdelávacích školách v Európe

-        Slovenské sekcie európskych hudobno-pedagogických organizácií združené v Asociácii učiteľov hudby Slovenska.

-        Významné európske vzdelávacie dokumenty a ich odraz v hudobnom školstve. (lisabnská, Dublinská deklarácia, Boloňský vysokoškolský priestor

-        Študijné programy učiteľstva hudby v krajinách Vyšehrádskej štvorky a vybraných krajinách Európy.

-        Celoeurópske študentské hudobno-pedagogické fórum v rámci kongresov EAS.

-        Doktorandské medzinárodné fórum – možnosť konfrontácie, kooperácie a komparácie doktorandov v odbore Hudobná pedagogika, Didaktika hudby v Európe (každoročná periodicita)

-        Možnosti európskej kooperácie v hudobnom vzdelávaní vo všetkých formách a typoch škôl prostredníctvom európskych edukačných projektov Sokrates, Comenius, Grundvig,

-        projektov Vyšehrádskeho fondu rozvoja.

-        Deskripcia používaných učebníc hudby  v európskych krajinách, selektovať vhodné a progresívne a aplikovať do vyučovania HUV na Slovensku.

-        priebežne inovovať webstránku slovenskej sekcie EAS www.eas.pf.ukf.sk

Odporúčaná literatúra:

HELMS, S. - SCHNEIDER, R. - WEBER, R. 1994. Neues Lexikon der Musikpädagogik. Sachteil. Kassel, 1994.

HELMS, S. - SCHNEIDER, R. - WEBER, R. 1994. Neues Lexikon der Musikpädagogik. Personenteil. Kassel, 1994.

Charta zum Musikunterricht in den allgemeinbildenden Schulen Europas. In:  Informationsbroschüre der EAS. Lüneburg., 1996 s. 12-14.

KAČKOVIČOVÁ, Veronika 2012: Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu, jej vývoj, funkcia, úlohy a prínos pre Slovensko. [Dizertačná práca]

MEDŇANSKÁ, I. 1997. Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu. In: Zborník: Dějiny hudební výchovy - muzikologické štúdie 5, Janáčkiana 1996, Ostrava, 1996, s.231-233.

MEDŇANSKÁ, I. 1997. Európsky dialóg - listy redakcii. In: Európsky dialóg, časopis pre európsku integráciu, máj-jún 1997/3, Brussel, 1997, s.28.

MEDŇANSKÁ, I. 2004: Existuje európska hudobná pedagogika? Kultúrna politika EÚ - zakotvenie v Maastrichtskej zmluve. In: Zborník referátov z konferencie konanej v Olomouci v dňoch 21.-22 novembra 2002. Olomouc 2004. ISSN 80-244-0826-6 str. 36-46

MEDŇANSKÁ, I. 2005: Hudobná pedagogika v celoeurópskom kontexte. (Múzická umění (hudba a zpěv), vydal Národní ústav odborného vzdělávaní Praha, str.10-20

MEDŇANSKÁ, I. 2006: Európska dimenzia hudobnej pedagogiky. In: Hudební výchova - časopis pro hudební a obecne estetickou výchovu školní a mimoškolní.Roč.14,2006 č.1str.1.-4

PESCHL, G. Musikerziehung in Osterreich. Holzhausen. 1997. 

WIKLUND, Ch. Moving from teaching to learning. In Moving from teaching to Learning – Music Education in a changing world. Stockholm: Kungliga Musikhögkolan, 1998,s.109-112.

ZIMMERSCHIED, Dieter: Die Verantwortung der Musikpädagogik für die europäische Musikkultur. In: Internationaler Kongress Musik und Erziehung .Kongressbericht. Wien: Arbeitschgemeinschaft der Musikerzieher Österreichs, 1991,  s. 41-42.

Zdroje z kongresov zborníky, tlačené materiály, internetové stránky jednotlivých európskych hudáno-pedagogických organizácií EAS EMU, ISME, EPTA, ESTA, Europa cantat, :

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov

A

B

C

D

E

FX

17

25

37

13

7

1

 

Vyučujúci: Prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. katedra hudby, Inštitút hudobného  a výtvarného umenia, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Dátum poslednej zmeny:

 30.04.2014

Schválil: Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

 


 

Informačný list predmetu

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

3d-DIP - 241 Denná forma

3e-DIP- 241 Externá forma

Názov predmetu:

Dizertačná práca s obhajobou

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby:  konzultácie

Typ predmetu: Povinný

Odporúčaný rozsah výučby:

Rozsah a frekvenciu konzultácií určí školiteľ

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná, externá

Počet kreditov:40

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester denná forma, 8. semester externá forma

Stupeň štúdia: 3. stupeň

Podmieňujúce predmety: absolvovanie všetkých ostatných povinných predmetov študijného programu, absolvovanie povinne voliteľných predmetov študijného programu a výberových predmetov v predpísanej skladbe spolu v rozsahu minimálne 140 kreditov

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Záverečné hodnotenie:

-     Obhajoba dizertačnej práce. Traja oponenti, z toho najmenej dvaja z prostredia mimo vysokej školy vypracujú posudok dizertačnej práce a navrhnú hodnotenie. Komisia pre obhajobu dizertačnej práce, vymenovaná dekanom PF UMB, v ktorej je spravidla aj jeden člen zo zahraničia,  komplexne zhodnotí kvalitu dizertačnej práce na základe posudkov a študentovu obhajobu práce.

Podmienky získania hodnotenia A až E, ktoré udelí komisia pre obhajobu dizertačnej práce, sú uvedené v dokumente Kritériá hodnotenia obhajoby dizertačnej práce, ktorý je súčasťou interného predpisu o doktorandskom štúdiu na PF UMB.

Výsledky vzdelávania: Absolvovaním obhajoby dizertačnej skúšky študent:

Nadobudne:

ucelenú znalosť stavu poznania riešenej problematiky dizertačnej práce v odbornej literatúre na Slovensku a v zahraničí

znalosť projektovania, realizácie a vyhodnocovania výskumu, adekvátneho k riešenému problému

Je schopný:

identifikovať relevantné paradigmatické, filozofické, spoločenské, a  iné odborné  východiská a determinanty (kontexty) riešenej problematiky

rozumieť doterajšiemu vývinu jej teoretického myslenia a empirického výskumu

jasne určiť výskumný problém a výskumné otázky

porozumieť adekvátnosti výskumných nástrojov voči riešenému problému

Využíva:

relevantné odborné domáce a zahraničné zdroje pre identifikáciu vplyvných pedagogických, didaktických koncepcií  riešenej problematiky

poznatky metodológie edukačných vied pre komplexnú realizáciu výskumu

matematickú štatistiku a informačné technológie pre spracovanie výsledkov výskumu

odborný vedecký jazyk v odbornej komunikácii

Dokáže:

kriticky reflektovať súperiace, alternatívne prístupy k problematike a zdôvodniť vlastný prístup

systémovo analyzovať súčasti riešenej problematiky a ich vzájomné súvislosti

navrhovať originálne a účinné riešenia skúmaného problému

zrealizovať pedagogický výskum, aplikovať vhodné výskumné metódy a nástroje v kontexte skúmaných javov

vedecky relevantne a čo najobjektívnejšie interpretovať získané výsledky  a vyvodiť z nich adekvátne závery a odporúčania

Vytvára:

konzistentný odborný text teoreticko-výskumného charakteru, ktorý obsahuje tvorivé spracovanie relevantných odborných zdrojov, originálne vlastné riešenia,  nové, vlastným  výskumom získané, pre rozvoj odboru prínosné a pre prax aplikovateľné vedecké poznanie a uplatňuje zásady etiky vedeckej práce.

Stručná osnova predmetu:

Spoločenské východiská skúmanej problematiky, stav v školskej praxi. Paradigmatické východiská skúmanej problematiky, východiskové filozoficko-výchovné, psychologické a iné odborné koncepcie. Teoretické pedagogické, didaktické rozpracovanie problematiky, teoretické koncepty, o ktoré sa práca opiera, rozbor nosných častí problematiky a ich vzájomných vzťahov, ich kontext a aplikácia v praxi, súčasný stav ich výskumu. Realizácia vlastného výskumu - výskumný problém a otázky, výskumné ciele, úlohy a hypotézy, etapy výskumu, popis výskumnej vzorky, výskumných metód a nástrojov. Získané výsledky výskumu a ich vedecká interpretácia. Závery výskumu. Odporúčania pre ďalší výskum problematiky, pre decíznu, univerzitnú sféru a pre školskú prax.

Odporúčaná literatúra:

Literatúra ku skúmanej problematike dizertačnej práce podľa individuálneho plánu štúdia.

GAVORA, P. 2008. Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. Bratislava: UK, 2008.

GAVORA, P. 2012. Tvorba výskumného nástroja pre pedagogické bádanie. Bratislava: SPN. 2012

GAVORA, P. 2008. Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava: UK, 2008.

PELIKÁN, J. 2011. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2011

ŠVAŘÍČEK, R. – ŠEĎOVÁ, K:. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.

ŠVEC, Š. a kol. 1998. Metodológia vied o výchove. Bratislava: IRIS 1998.

Smernica rektorky UMB č. 12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB. [online] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dostupné na <www.umb.sk>

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický, ďalší svetový  jazyk

Poznámky: časová záťaž študenta:    1200 hodín

Konzultácie:                                           100 hodín

Samoštúdium:                                        550 hodín

Realizácia výskumu:                              250 hodín

Spracovanie DP:                                    300 hodín

Hodnotenie predmetov

abs

n

100

0

100

0

 

Vyučujúci: schválení školitelia pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika a komisia pre obhajobu dizertačnej práce menovaná dekanom PF UMB

Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2014

Schválil: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

 

 

 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická

Kód predmetu:

3d-AJ-341 Denná forma

3e-AJ-341 Externá forma

Názov predmetu:

Anglický jazyk pre doktorandské štúdium

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby: konzultácie

Typ predmetu: Povinne voliteľný

Odporúčaný rozsah výučby: konzultácie

Týždenný      denná forma štúdia

Za obdobie štúdia:     externá forma štúdia

Metóda štúdia:

Forma štúdia: denná, externá

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: 3.

Podmieňujúce predmety:  nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie:        písomná seminárna práca 0-30 bodov

b) záverečné hodnotenie:   ústna a písomná skúška      0-70 bodov

Výsledky vzdelávania:  Študent

 1. si osvojí  jazykové prostriedky potrebné na verejný prejav a odbornú diskusiu,
 2. aplikuje získané jazykové vedomosti a komunikačné stratégie v súvislom  prejave,
 3. vytvorí súvislý akademický text (abstrakt a zhrnutie),
 4. získa zručnosti na prípravu konferenčnej  power pointovej prezentácie v cudzom jazyku,
 5. zhodnotí svoje prezentačné zručnosti na základe stanovených kritérií,
 6. 6.      dokáže diskutovať na témy svojho odboru.

Stručná osnova predmetu:

Práca s odborným textom a odbornou edukačnou terminológiou. Vyhľadávanie a štúdium odbornej literatúry a prezentovanie vybranej publikácie. Prezentačné zručnosti a stratégie v cudzom jazyku (štruktúra  a vyjadrovacie prostriedky prezentácie). Akademický písomný prejav v cudzom jazyku – zhrnutie odborného textu, abstrakt. Prezentovanie problematiky dizertačnej práce. Diskusia na vybrané témy z príslušného študijného odboru.

Odporúčaná literatúra:

Zelenková, A. 2011. Presentation Skills in English. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. ISBN 978-80-557-0177-6.

Spišiaková, M. 2011. English for Academic Staff. Writing Skills. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. ISBN 978-80-557-0176-9.

Williams, E. J. 2009. Presentations in English. Oxford: Macmillan, 2009. ISBN 978-0-230-02878-4.

Emden, J. van, Becker, L.  2010. Presentation Skills for Students. New York : Palgrave. 2010.

 Lane, S. 2011. Instant Academic Skills. Cambridge : Cambridge University Press, 2011.

Štěpánek, L., de Haaff, J. 2011. Academic English – Akademická angličtina. Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha : Grada Publishing, a. s., 2011. ISBN 978-80-247-3577-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglickýjazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov

A

B

C

D

E

FX

50.0

25.0

25.0

0.0

0.0

0.0

 

Časová záťaž študenta: 180 hodín

prednášky:                                                              8

samoštúdium (študijná literatúra)                        40

štúdium odbornej publikácie                                60

preklad vybranej kapitoly                                    50      

príprava prezentácie                                             22     

Vyučujúci: PhDr. Anna Zelenková, PhD., PhDr. M. Spišiaková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014

Schválil: Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

             

 


 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

3d-FRJ-431 Denná forma

3e-FRJ-431 Externá forma

Názov predmetu:

Francúzsky jazyk pre doktorandské štúdium

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby: konzultácie

Typ predmetu: Povinne voliteľný

Odporúčaný rozsah výučby:

Týždenný      denná forma štúdia

Za obdobie štúdia:      externá forma štúdia

Metóda štúdia:

Forma štúdia: denná, externá

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. denná forma; 2., 4. externá forma

Stupeň štúdia: 3.

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie: písomná seminárna práca    0 -30 bodov

b) záverečné hodnotenie: ústna a písomná skúška      0 -70 bodov

Výsledky vzdelávania:

 Študent

 1. si osvojí  jazykové prostriedky potrebné na verejný prejav a odbornú diskusiu,
 2. aplikuje získané jazykové vedomosti a komunikačné stratégie v súvislom  prejave,
 3. vytvorí súvislý akademický text v písomnej podobe (abstrakt a zhrnutie),
 4. získa zručnosti na prípravu konferenčnej  ppt prezentácie v cudzom jazyku,
 5. zhodnotí svoje prezentačné zručnosti na základe stanovených kritérií,
 6. dokáže diskutovať na témy svojho odboru.

Stručná osnova predmetu:

Práca s odborným textom a odbornou edukačnou terminológiou. Vyhľadávanie a štúdium odbornej literatúry a prezentovanie vybranej publikácie. Prezentačné zručnosti a stratégie v cudzom jazyku (štruktúra  a vyjadrovacie prostriedky prezentácie). Akademický písomný prejav v cudzom jazyku – zhrnutie odborného textu, abstrakt. Prezentovanie problematiky dizertačnej práce. Diskusia na vybrané témy z príslušného študijného odboru.

Odporúčaná literatúra:

 1. LEBELLE, B.: L’Art de présentations Power Point. De la réalisation technique à la performance oratoire. Paris : Editions d’Organisation, 2011.
 2. CHALLE, O.: Enseigner le français de spécialité (Savoir faire en parlant).Paris : Economica, 2002.
 3. MENARD, J.-D. : Savoir s'exprimer en public : Clés pour réussir et pièges à éviter. Paris : Editions Retz, 2006.
 4. MEŠKOVÁ, Ľ. : La langue  de spécialité – les phrasèmes spécialisés. In: Etudes de littérature, langue et civilisation (vol. 12). Espace euro-mediterranéen : une idiomaticité partagée. Rencontres linguistiques mediterranéennes. Europhras. Sous la direction de Salah Mejri. Actes du colloque international (tome I), Hammamet, les 19-21 septembre 2003. Tunis : Publications de l’ENS 2004, s. 151-156.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: francúzsky jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov

A

B

C

D

E

FX

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0

 

Časová záťaž študenta: 180 hodín

prednášky:                                                              8

samoštúdium (študijná literatúra)                        40

štúdium odbornej publikácie                                60

preklad vybranej kapitoly                                    50      

príprava prezentácie                                             22     

Vyučujúci: doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014

Schválil: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

                                                                                 


 

 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

3d-NEJ-431 Denná forma

3e-NEJ-431 Externá forma

Názov predmetu:

Nemecký jazyk pre doktorandské štúdium

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby: konzultácie

Typ predmetu: Povinne voliteľný

Odporúčaný rozsah výučby:

Týždenný      denná forma štúdia

Za obdobie štúdia:      externá forma štúdia

Metóda štúdia:

Forma štúdia: denná, externá

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. denná forma; 2., 4. externá forma

Stupeň štúdia: 3.

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie: písomná seminárna práca    0 -30 bodov

b) záverečné hodnotenie: ústna a písomná skúška      0 -70 bodov

Výsledky vzdelávania:Študent

-        si osvojí  jazykové prostriedky potrebné na verejný prejav a odbornú diskusiu,

-        aplikuje získané jazykové vedomosti a komunikačné stratégie v súvislom  prejave,

-        vytvorí súvislý akademický text v písomnej podobe (abstrakt a zhrnutie),

-        získa zručnosti na prípravu konferenčnej  ppt prezentácie v cudzom jazyku,

-        zhodnotí svoje prezentačné zručnosti na základe stanovených kritérií,

-        dokáže diskutovať na témy svojho odboru.

Stručná osnova predmetu:

Práca s odborným textom a odbornou edukačnou terminológiou. Vyhľadávanie a štúdium odbornej literatúry a prezentovanie vybranej publikácie. Prezentačné zručnosti a stratégie v cudzom jazyku (štruktúra  a vyjadrovacie prostriedky prezentácie). Akademický písomný prejav v cudzom jazyku – zhrnutie odborného textu, abstrakt. Prezentovanie problematiky dizertačnej práce. Diskusia na vybrané témy z príslušného študijného odboru.

Odporúčaná literatúra:

A. Nekovářová, D. Fliegler: Alltagssprache Deutsch. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009. ISBN 978-80-7238-890-5.

Perlmann-Balme/Schwalb: Sicher! Deutsch als Fremdsprache. Max Hueber Verlag, 2012. ISBN 978-3-19-001206-0

S.Hohmann: Einfach schreiben! Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 2011. ISBN 978-3-12-676231-1

S.Hohmann: Einfach sprechen! Ernst Klett Sprachen, Stuttgart, 2011. ISBN 978-3-12-676230-4

Z. Kanisová, M. Richter: Sprache im Alltag. Remedium Publishing, s r.o. Bratislava 2005. ISBN 80-88993-99-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: nemecký jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov

A

B

C

D

E

FX

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0 

0.0

 

Časová záťaž študenta: 180 hodín

prednášky:                                                              8

samoštúdium (študijná literatúra)                        40

štúdium odbornej publikácie                                60

preklad vybranej kapitoly                                    50      

príprava prezentácie                                             22     

Vyučujúci: Mgr. Eva Jurčáková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014

Schválil: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

 

 

 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:  

3d-RJ-431 Denné štúdium

3e-RJ-431 Externé štúdium

Názov predmetu:

Ruský jazyk pre doktorandské štúdium

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby: konzultácie

Typ predmetu: Povinne voliteľný

Odporúčaný rozsah výučby:

Týždenný      denná forma štúdia

Za obdobie štúdia:      externá forma štúdia

Metóda štúdia:

Forma štúdia: denná, externá

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. denná forma; 2., 4. externá forma

Stupeň štúdia: 3.

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) priebežné hodnotenie: písomná seminárna práca    0 -30 bodov

b) záverečné hodnotenie: ústna a písomná skúška      0 -70 bodov

Výsledky vzdelávania:

Študent

-        si osvojí  jazykové prostriedky potrebné na verejný prejav a odbornú diskusiu,

-        aplikuje získané jazykové vedomosti a komunikačné stratégie v súvislom  prejave,

-        vytvorí súvislý akademický text v písomnej podobe (abstrakt a zhrnutie),

-        získa zručnosti na prípravu konferenčnej  ppt prezentácie v cudzom jazyku,

-        zhodnotí svoje prezentačné zručnosti na základe stanovených kritérií,

-        dokáže diskutovať na témy svojho odboru.

Stručná osnova predmetu:

Práca s odborným textom a odbornou edukačnou terminológiou. Vyhľadávanie a štúdium odbornej literatúry a prezentovanie vybranej publikácie. Prezentačné zručnosti a stratégie v cudzom jazyku (štruktúra  a vyjadrovacie prostriedky prezentácie). Akademický písomný prejav v cudzom jazyku – zhrnutie odborného textu, abstrakt. Prezentovanie problematiky dizertačnej práce. Diskusia na vybrané témy z príslušného študijného odboru.

Odporúčaná literatúra:

Belyntseva O. - Janek A., 2009.Učebnice současné ruštiny. Brno : Computer Press 2009

Barnet V. a kol., 2007. Ruština pro pokročilé. LEDA, 2009. ISBN 978-80-7335-104-5

Aktuálne materiály z ruskej tlače a internetu na vybrané témy z príslušného študijného odboru.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: ruský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov

A

B

C

D

E

FX

50.0

0.0

0.0

50.0

0.0 

0.0

 

Časová záťaž študenta:                        180 hodín

prednášky:                                                              8

samoštúdium (študijná literatúra)                        40

štúdium odbornej publikácie                                60

preklad vybranej kapitoly                                    50      

príprava prezentácie                                             22     

Vyučujúci: PaedDr. Kateřina Jackulíková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014

Schválil:  prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

 

 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

3d-TKP-431 Denná forma

3e-TKP-431 Externá forma

Názov predmetu:

Tvorba projektov a kurikúl

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby:  prednášky semináre

Typ predmetu: Povinne voliteľný

Odporúčaný rozsah výučby:

Celkom 8 – 0– 0 – 0 denná forma štúdia

Za obdobie štúdia: 8 – 0– 0 – 0  externá forma štúdia

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná, externá

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Semester Denná forma 1.semester Externá forma

Stupeň štúdia: 3. Stupeň

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:

Tvorba určených úloh podľa osnovy predmetu.  50 bodov (minimálne 30 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Záverečná práca  v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 50 bodov (minimálne 30 bodov)

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej časti získa menej ako 30 bodov.

Výsledky vzdelávania

Študent úspešným absolvovaním  predmetu:

-        Vie definovať pojmy: kurikulum a projekt v oblasti vzdelávania, vie vymenovať jednotlivé zložky kurikula, projektového vyučovania a tvorby projektov v oblasti edukácie hudby.

-        Vie vysvetliť a charakterizovať význam kurikula a projektu pre učiteľa hudby, vie analyzovať zložky ŠVP pre jednotlivé stupne hudobného vzdelávania a druhy škôl.

-        Vie aplikovať primeraným spôsobom jednotlivé zložky kurikula, projektového vyučovania a tvorby samostatných projektov pre oblasť hudobnej edukácie.

-        Vie vytvoriť kurikulum a projekt hudobného vzdelávania pre určený a vybraný stupeň a druh hudobného vzdelávania .

-        Vie aplikovať získané kompetencie v oblasti témy dizertačnej práce.

 

Stručná osnova predmetu:

-        Pojem kurikulum vzdelávací program, ŠTVP, ŠKVP, projekt ako druh a forma edukácie.

-        ŠTVP v prostredí slovenského školstva a vo vybraných krajinách.

-        Projektové vyučovanie v hudobnej edukácii, témy, zameranie a spracovanie projektu.

-        Význam, zmysel a SWOT analýza projektového vyučovania.

-        Tvorba zložiek kurikula v hudobnej edukácii.

-        Projektové vyučovanie v hudobno-edukačnej praxi.

-        Vlastné portfólio.

Odporúčaná literatúra:

VALENTA, J., KASÍKOVÁ, H a kol.: Pohledy: projektová metóda ve škole a za školou. Praha : IPOS ARTAMA. 1993. ISBN 80-7068-066-0.

SLAVKAYOVÁ, S.: Projektová metóda v školskom klube. Prešov : Metodicko-

pedagogické centrum, 2005. 38 s. ISBN 80–8045–367–5

Kosová, B.1995. Projektové vyučovanie. In: Pedagogické rozhľady, č. 4 1995/1996.

Kratochvílová, J. 2006. Teorie a prax projektové výuky. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2006

Petrašková, E. 2007. Projektové vyučovanie. Prešov: MPC 2007. 85 s

Každý AR sa aktualizuje literatúra v TP predmetu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky: časová záťaž študenta: 60  hodín

Kombinované: (P-S-K) 20

Samoštúdium: 20

Prípravy didaktického portfólia:  20

Hodnotenie predmetov

A

B

C

D

E

FX

 

 

 

 

 

 

 

Vyučujúci: doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD. – slovenský jazyk

 

Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014

Schválil: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

 

 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

3d-DHM-431 denná forma

3e-DHM-431 externá forma

Názov predmetu:

Dejiny hudobného myslenia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby: prednášky, konzultácie

Typ predmetu (P, PV, V): povinne voliteľný

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 8 hodín

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná, externá

Počet kreditov: 5

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester denná  aj externá forma

Stupeň štúdia: 3.

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:

Priebežná prezentácia nadobudnutých vedomostí a kompetencií na požadovanej úrovni. Vypracovanie seminárnej práce s obsahovým zameraním na dejiny a vývin hudobného myslenia v rozsahu min. 10strán (podľa normy ISO 690).

Hodnotenie: seminárna práca 60 bodov (minimálne 40 bodov).

Záverečné hodnotenie:

Záverečná vedecká rozprava v rozsahu obsahovej osnovy predmetu a obhajoby seminárnej práce 40 bodov (minimálne 25 bodov)

Stupeň hodnotenia je totožný s platným hodnotiacim kreditovým systémom (pod 64 bodov nebudú udelené kredity).

Výsledky vzdelávania:

Študent absolvovaním predmetu

-        Nadobudne vedomosti z historicko-vývinového procesu hudobnej teórie a hudobného myslenia vzhľadom na logiku jej vývoja a premien.

-        Je schopný porozumieť hudobno-teoretickému mysleniu od stredoveku po súčasnosť.

-        Využíva hudobno-historické teórie na opodstatnenie a obhajobu svojich pedagogických názorov v oblasti hudobnej edukácie.

-        Dokáže využiť procesy a funkcie hudobnej teórie na báze osvojenia teoretických i praktických vedomostí z danej oblasti.

-        Vytvorí odborný text z hudobno-teoretických disciplín na základe uvedomenia si logických vývojových dôsledkov hudobného myslenia.

Stručná osnova predmetu:

Obsah predmetu sleduje historicko-vývinový proces hudobnej teórie a hudobného myslenia vzhľadom na logiku jej vývoja a premien. Dôraz sa kladie na pochopenie teoretického myslenia od stredoveku až po súčasnosť, ktoré je úzko spojené s kompozičnou praxou. Obsahom predmetu je zároveň skúmanie premien modálneho myslenia v európskej i mimoeurópskej hudbe, vývojovej transformácie modálneho myslenia v štádiu jeho rozpadu vo vrcholnej renesancii na tonálne funkčné myslenie a ďalších dôsledkov v štádiu rozpadu tonálneho funkčného systému koncom 19. a v priebehu 20. storočia.

Odporúčaná literatúra:

Kresánek, J. 1977. Základy hudobného myslenia. Bratislava : Opus, 1977.

Kresánek, J. 1982. Tonalita. Bratislava : Opus, 1982.

Kresánek, J. 1996. Tektonika. Bratislava : Opus, 1996.

BURKHOLDER, P. – GROUT, D. J., - PALISCA, C. V. 2014.  A History of Western Music. New York : W. W. Norton & Company, Inc, 2014. ISBN 978-0-393-91829-8.

MICHELS, U. 2000. Encyklopedický atlas hudby. Praha : NLN, 2000.

RIEMANN, H. 1920. Geschichte der musiktheorie im IX.-XIX. Jahrhundert. Berlin : Max Hesses Verlag, 1920.

SMOLKA, J. 2001. Dějiny hudby. Praha : Togga, 2001.

MARTINÁKOVÁ-RENDEKOVÁ, Z. 2004. Hudba v kontexte vývoja umenia 20. storočia. Umelecké štýly a hnutia. Banská Bystrica : Akadémia umení, 2004.

HALUŠKA, J. 2006. Hľadanie harmónie. Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006.

EGGEBRECHT, H. H. 1991. Musik im Abendland. Prozesse und Stationen vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München : Piper, 1991. 838 s., ISBN 3-492-02918-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Hodnotenie predmetov

A

B

C

D

E

FX(0)

FX(1)

100

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

časová záťaž študentov:

kombinované  štúdium (P, K):                   

samoštúdium:

 

150 hod., z toho:

60 hod.

90 hod.

Vyučujúci: doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2014

Schválil: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

     

 

 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

3d-ETM-431 Denná forma

3e-ETM-431 Externá forma

Názov predmetu:

Etnomuzikológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby:  Prednášky

Typ predmetu: Povinne voliteľný

Odporúčaný rozsah výučby:

Za obdobie štúdia: 8 – 0 – 0 – 0 pre obidve formy štúdia

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná, externá

Počet kreditov:3

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester (denné), 2. semester (externé)

Stupeň štúdia: 3. stupeň

Podmieňujúce predmety: nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Priebežné hodnotenie:

Priebežná prezentácia nadobudnutých vedomostí a kompetencií na požadovanej úrovni. Vypracovanie seminárnej práce dokumentačno-výskumného charakteru (terénny výskum) z oblasti tradičného hudobného folklóru (jav, osobnosť, folklórne teleso, hudobné nástroje, piesne) v rozsahu min. 20 strán (podľa normy ISO 690). Hodnotenie: Seminárna práca) 60 bodov (minimálne 40 bodov)

Záverečné hodnotenie:

Záverečná vedecká rozprava v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 40 bodov (minimálne 25 bodov)

Stupeň hodnotenia je totožný s platným hodnotiacim kreditovým systémom.  (pod 64 bodov nebudú udelené kredity).

Výsledky vzdelávania:

študent úspešným absolvovaním  predmetu:

-        Získava schopnosť komparačne analyzovať a pomenovať javy a prirodzené postupy v tradičnej hudobnej kultúre. 

-        Je spôsobilý aplikovať a realizovať v teréne najpoužívanejšie pracovné metódy etnomuzikológie.

-        Zvláda pochopiť a osvojiť si systematiku štrukturálnej podstaty hudobného vývinu slovenskej ľudovej piesne, štýlových vrstiev a chronologickú závislosť podstaty vzniku hudby.

-        Dokáže zdôvodniť zákonitosti a charakteristické črty vzniku a pretrvávania regionálnej štrukturácie Slovenska.

-        Preukáže schopnosť pracovať ako samostatný terénny výskumný pracovník v oblasti ľudovej hudobnej kultúry.

-        Dokáže porovnávať a zdôvodniť európske a mimoeurópske kontexty našej tradičnej hudobnej kultúry.

Stručná osnova predmetu:

-        Vymedzenie a definícia základných pojmov a ich charakteristiky

-        Komplexnosť a sykretickosť tradičných folklórnych prejavov na Slovensku a ich charakteristické znaky – porovnanie so susednými národnými kultúrami

-        Základné znaky terénneho výskumu a metódy práce

-        Spracovanie a analýzy folklórneho materiálu a možnosti jeho využitia vo folklórnych záujmových a školských telesách

-        Slovenská ľudová hudba v kontexte európskej a mimoeurópskej tradičnej hudby.

Odporúčaná literatúra:

Ambrózová, J. a kol. : Ľudové piesne regiónov Slovenska. (edícia 8 dielov), 2009,  NOC Bratislava

Dúžek, Stanislav; Garaj, Bernard: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2001 (476 s.)

ELSCHEK, O.: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby.  Národné osvetové centrum, Bratislava 1996.

ELSCHEK, O.: Slovenská etnomuzikológia. Výsledky, perspektívy, reorganizácia. Bratislava 1971.

ELSCHEK, O .:Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba. Antológia, Bratislava 1980, 1982 .

Garaj, Bernard: Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku. Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1995 (277 s.)

Garaj, B.:  K súčasnému stavu výskumu ľudovej inštrumentálnej hudby na Slovensku. In: Ethnomusicologicum III. Výskumy v teréne. Študijné plány etnológie a etnomuzikológie. Teória a metodológia.  ASCO art&science Bratislava 2004, s. 73-86

GAŠPAR, Igor: Štýlové osobitosti ľudových hudieb na Podpoľaní.UMB Banská Bystrica – monografia, 2006. (rozsah 188 strán). ISBN 80-8083-292-7

Kresánek, J.: Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného. Národné hudobné centrum, AEP Bratislava, 1997

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk

Poznámky:

časová záťaž študenta: 90 hodín

Kombinované: (P-S-K) 26

Samoštúdium: 44

Terénny výskum: 20

Hodnotenie predmetov

A

B

C

D

E

FX(0)

FX(1)

50.0

10.0

20.0

10.0

10.0

0.0

0.0

             

 

Vyučujúci: Prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.

Mgr. Igor Gašpar, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014

Schválil: Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

 

 

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu:

3d-SMV-431 Denná forma

3e-SMV-431 Externá forma

Názov predmetu:

Štatistické metódy vo výskume

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

Forma výučby:  prednášky, konzultácie

Typ predmetu: povinný

Odporúčaný rozsah výučby:

Za obdobie štúdia: 12 – 0 – 0 – 0 denná forma štúdia, externá forma štúdia

Metóda štúdia: kombinovaná

Forma štúdia: denná, externá

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester denná, 4. semester externá forma

Stupeň štúdia: 3.

Podmieňujúce predmety:  nie sú

Podmienky na absolvovanie predmetu:

a) Priebežné hodnotenie:

Modelový projekt                                60 bodov

Prezentácia projektu s obhajobou       40 bodov

b) Záverečné hodnotenie:

Na základe priebežného hodnotenia  100 bodov

Pre hodnotenie A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, hodnotenie B najmenej 87 bodov,  hodnotenie C najmenej 80 bodov, hodnotenie D najmenej 73 bodov hodnotenie E najmenej 65 bodov.

Výsledky vzdelávania: 

študent

-        Osvojí si  a vie vysvetliť základné štatistické pojmy.

-        Je schopný vyjadriť výsledky štatistického skúmania v prehľadnej forme pomocou tabuliek, grafického znázornenie a popisných charakteristík.

-        Aplikuje teoretické štatistické poznatky v empirických modelových situáciách pre daný štatistický súbor a dokáže využiť vhodný štatistický softvér.

-        Dokáže posúdiť a vybrať vhodné štatistické metódy vo vzťahu k výskumnému problému dizertačnej práce a formulovať štatistické hypotézy.

-        Dokáže analyzovať a hodnotiť získané štatistické výsledky a tieto logicky, vecne a korektne interpretovať.

-        Vytvorí modelový projekt štatistického vyhodnotenia empirických údajov s využitím štatistického softvéru.

Stručná osnova predmetu:

Základné pojmy popisnej (deskriptívnej) štatistiky. Základné pojmy teórie pravdepodobnosti a výberovej teórie. Bodové a intervalové odhady. Parametrické a neparametrické testy. Regresná a korelačná analýza. Štatistická analýza kvalitatívnych znakov.

Odporúčaná literatúra:

GAVORA, P. a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/.

MARKECHOVÁ, D. – TIRPÁKOVÁ, A. – STEHLÍKOVÁ, B. Základy štatistiky pre pedagógov. Nitra: UKF v Nitre. 2011.

SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava : Ikar, 2005.

SKUTIL, M. a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál. 2011.

WIMMER, G. Štatistické metódy v pedagogike. Hradec Králové : Gaudeamus, 1993.

http://lms2umb (podporný e-kurz)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský

Hodnotenie predmetov

A

B

C

D

E

FX

-

-

-

-

-

-

 

Poznámky:

časová záťaž študenta

kombinované (prednášky, konzultácie):                   

samoštúdium:        

modelový projekt                                     

 

120 hodín z toho:

25 hod

48 hod.

47 hod.

Vyučujúci: doc. RNDr. Pavel Klenovčan, CSc.

výučba: slovensky

Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014

Schválil: prof. Milan Sokol, akad. mal.