Katedra pedagogiky

Cieľom vzdelávania je dať telu i duši všetku krásu a dokonalosť, akej sú schopné.

Kde nás nájdete

Katedra pedagogiky PF UMB
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profil katedry

Katedra pedagogiky má viac ako 55-ročnú históriu. Jej poslaním je príprava študentov a študentiek na výkon profesie učiteľ, vychovávateľ, asistent učiteľa a sociálny pedagóg. Okrem zabezpečenia garantovaných študijných programov sa členovia a členky katedry podieľajú na garantovaní a výučbe pedagogických disciplín pedagogicko-psychologického základu učiteľstva na univerzite.

Vo vedecko-výskumnej činnosti katedra spolupracuje s viacerými univerzitnými pracoviskami v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Argentíne prostredníctvom projektovej a výučbovej činnosti. Členky a členovia katedry sú v súčasnosti zapojení do riešenia domácich i zahraničných projektov výskumného i vzdelávacieho charakteru. Pravidelne organizuje konferencie a rôzne workshopy a semináre. Aktívne spolupracuje s rôznymi subjektami edukačnej praxe, napr. s Metodicko-pedagogickým centrom v Banskej Bystrici, Živicou, Edumou, Centrom komunitného organizovania, Nadáciou Milana Šimečku, Školou v prírode Aligátory a pod. Katedra bola iniciátorom vzniku Asociácie sociálnych pedagógov na Slovensku a je aj jej sídlom. Aktívne participuje na rozvíjaní stratégie service learning, ako aj na šírení Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu.

Hlavné oblasti výskumu:

  • Pedagogika a pedeutológia (príprava budúcich odborných a pedagogických zamestnancov)
  • Pedagogika voľného času (voľný čas a výchova mimo vyučovania)
  • Inkluzívna a špeciálna pedagogika
  • Sociálna patológia a prevencia (riziká a rizikové správanie detí, mládeže a možnosti ich eliminácie)
  • Sociálna pedagogika a školská sociálno-výchovná a preventívna práca sociálnych pedagógov

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie

Ďalšie vzdelávanie

  • Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľstvo pedagogiky, pre vychovávateľov a asistentov učiteľa
  • Kontinuálne vzdelávanie – prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu pre odborných zamestnancov – sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach


Členovia a členky katedry

Profesori

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Vedúca katedry, Členka Ved. rady: PF UMB a UMB, IMS Brno, garant. odb.Pedag.+ habilil.a inaug.

Telefón:
048 446 4756
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
C123
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4913
Zaradenie:
Profesorka
Kancelária:
F 206
prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc., emeritný profesor

prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc., emeritný profesor

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4753
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
C116

Docenti

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Telefón:
048 446 4755
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C114
doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry

Telefón:
048 446 4764
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 124
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre pedagogickú činnosť PF UMB, členka Komisie na uznávanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva pri PF UMB

Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
C 126 (katedra), AB 318 (dekanát)

Odborní asistenti

PhDr. Katarína Cimprichová  Gežová,  PhD.

PhDr. Katarína Cimprichová Gežová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4751
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C124
PhDr. Gabriela Citterbergová, PhD.

PhDr. Gabriela Citterbergová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4760
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 127
PhDr. Mário Dulovics, PhD.

PhDr. Mário Dulovics, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor AIS-u pre študijné programy: Pedagogika PhD a Sociálna pedagogika, Pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ. Katedrový koordinátor pre ŠVOUČ

Telefón:
048 446 4763
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
c 113
PhDr.Mgr. Lucia Galková (Kamarášová), PhD.,

PhDr.Mgr. Lucia Galková (Kamarášová), PhD.,

Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka AIS pre študijný program Pedagogika-vychovávateľstvo v dennej aj externej forme

Telefón:
048 446 4760
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
kancelária c. 127
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4759
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C126
PaedDr. Michal Novocký, PhD.

PaedDr. Michal Novocký, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4763
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
C113
PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Správkyňa knižnice KPG PF UMB

Telefón:
048 446 4761
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C128
PaedDr.Simona Sámelová PhD.

PaedDr.Simona Sámelová PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Materská dovolenka

Telefón:
048 446 4763
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C 113
PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Tajomníčka katedry pedagogiky, Koordinátorka rozvrhu a výučby

Telefón:
048 446 4761
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
C128

Ďalší

doc. Ing. Martin Hronec, PhD.

doc. Ing. Martin Hronec, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefón:
048 446 4756
Zaradenie:
Externý vyučujúci
Kancelária:
C123
PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.

PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4756
Zaradenie:
Externý vyučujúci
Kancelária:
C123
PhDr. Dáša Paučíková, PhD.

PhDr. Dáša Paučíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefón:
048 446 4756
Zaradenie:
Externý vyučujúci
Kancelária:
C123
Mária Slušná

Mária Slušná

Asistentka, Katedrová koordinátorka WEB stránky

Telefón:
048 446 4752
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C121

Doktorandi