Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra pedagogiky

Katedra pedagogiky má viac ako 55-ročnú históriu. Jej poslaním je príprava študentov a študentiek na výkon profesie učiteľ, vychovávateľ, asistent učiteľa a sociálny pedagóg. Okrem zabezpečenia garantovaných študijných programov sa členovia a členky katedry podieľajú na garantovaní a výučbe pedagogických disciplín pedagogicko-psychologického základu učiteľstva na univerzite.

Vo vedecko-výskumnej činnosti katedra spolupracuje s viacerými univerzitnými pracoviskami v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Argentíne prostredníctvom projektovej a výučbovej činnosti. Členky a členovia katedry sú v súčasnosti zapojení do riešenia domácich i zahraničných projektov výskumného i vzdelávacieho charakteru. Pravidelne organizuje konferencie a rôzne workshopy a semináre. Aktívne spolupracuje s rôznymi subjektami edukačnej praxe, napr. s Metodicko-pedagogickým centrom v Banskej Bystrici, Živicou, Edumou, Centrom komunitného organizovania, Nadáciou Milana Šimečku, Školou v prírode Aligátory a pod. Katedra bola iniciátorom vzniku Asociácie sociálnych pedagógov na Slovensku a je aj jej sídlom. Aktívne participuje na rozvíjaní stratégie service learning, ako aj na šírení Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu.

Hlavné oblasti výskumu:

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie

Ďalšie vzdelávanie