The risks of the virtual environment in the V4

Informácie o projekte

Medzinárodný projekt analyzuje riziká virtuálneho prostredia, osobitne na deti a mládež, na národnej i medzinárodnej úrovni. Jedným z výstupov projektu je vedecká monografia so zameraním na komparačnú, teoreticko-empirickú analýzu rizikového správania detí a mládeže vo virtuálnom prostredí a možností jeho efektívnej prevencie v krajinách V4. V podmienkach SR bol realizovaný v roku 2017 empirický výskum so zreteľom na kyberšikanovanie žiakov základných a stredných škôl, ktorý bude prezentovaný vo vedeckej monografii . Ďalším z výstupov projektu bude medzinárodný workshop, na ktorom budú odborníci krajín V4 prezentovať aktuálne problémy a trendy v riešenej oblasti. Časť grantu má výskumný charakter (50%).

Vyhlasovateľ:

International Visegrad Fund

Číslo projektu:21720278
Doba riešenia:1. nov. 2017 - 31. okt. 2018
Vedúci projektu:doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
Zahraničný projekt:áno