Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Medzinárodná vedecká konferencia 13. - 14. apríl 2016

Medzinárodná vedecká konferencia: Perspektívy v ochrane detí a mládeže v kontexte sociálnej práce na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách

Vzdelávanie sociálnych pracovníkov a pracovníčok predchádza v poslednom období významnými zmenami. Na Slovensku rovnako ako v Nórsku je potrebné, aby toto vzdelávanie reagovalo na potreby meniacej sa spoločnosti a jej nové výzvy súvisiace s procesmi globalizácie a modernizácie. Tieto zmeny výrazne zasahujú aj do oblasti práce s deťmi a mládežou, ktorá je v oboch krajinách jednou z významných oblastí uplatnenia sociálnych pracovníkov a pracovníčok v praxi. V snahe reagovať na uvedené východiská Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s  Lillehammer University College v Nórsku zrealizovala v dňoch 13. – 14. 04. 2016 v Banskej Bystrici medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Perspektívy v ochrane detí a mládeže v kontexte sociálnej práce na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách.“  Cieľom konferencie bolo vytvoriť medzinárodnú platformu pre diskusiu o nových perspektívach ochrany detí a mládeže z pohľadu vedy, výskumu a praxe na Slovensku, v Nórsku a iných krajinách. Záštitu nad konferenciou prevzal rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc. a primátor mesta Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko. Na medzinárodnej konferencii sa stretlo viac ako 80 odborníkov a odborníčok z akademickej pôdy a praxe, aby spoločne diskutovali o tom, aké sú nové výzvy v oblasti ochrany detí a mládeže v európskom priestore. Súčasťou konferencie boli štyri hlavné prednášky odborníkov zo Slovenska, Nórska, Poľska a Českej republike. Hlavná prednáška nórskeho profesora sociálnej práce Hansy-Jørgeny Wallina Weiheho (Lillehammer University College, Nórsko) sa venovala téme umiestňovania detí z rodín imigrantov do náhradnej starostlivosti v Nórsku, česká odborníčka  PhDr. Hana Pazlarová, PhD. (Karlova Univerzita v Prahe, Česká republika) prezentovala výsledky národného výskumu v oblasti sociálnoprávnej ochrane detí v Českej republike. Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Jan Maliszewski (University of Applied Sciences in Pila, Poľsko) zameral prednášku na aktuálnu tému potreby rozvoja komunikačných kompetencií detí a mládeže z dysfunkčných rodín a doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika) prezentoval kritický postoj sociálnej práce voči ochrane mladých ľudí pred nezamestnanosťou.  

Dvojdňový program medzinárodnej konferencie tvorilo tiež 18 odborných workshopov odborníkov a odborníčok. Workshopy venovali pozornosť témam ohrozenia detí a mládeže, dodržiavania ich práv či rôznych foriem pomoci zo strany profesionálov. Prednášky a workshopy reflektovali aktuálne problémy detí a mládeže a poukazovali na úlohy sociálnej práce a iných pomáhajúcich profesií v ochrane detí a mládeže v systéme sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany. Prezentovali tiež príklady dobrej praxe, projekty a metodiky v oblasti ochrany detí a mládeže. Konferencia poskytla priestor na vzájomnú výmenu poznatkov v oblasti ochrany detí a mládeže medzi  odborníkmi a odborníčkami v oblasti vedy, výskumu, vzdelávania a praxe. V rámci Slovenskej republiky sa medzinárodnej konferencie zúčastnili aj zástupcovia významných národných organizácií venujúcich sa téme ochrany detí a mládeže, ako napríklad Koalícia pre deti Slovenska, Návrat o.z., Inštitút pre výskum práce a rodiny, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Iuventa- Slovenský inštitút mládeže, Nadácia pre deti Slovenska a i.

Podrobný program medzinárodnej konferencie, informácie o prednášajúcich a vedúcich workshopoch a zborník z konferencie sú dostupné na webovej stránke projektu: www.socialworksvknor.umb.sk. Konferencia je medzinárodného súčasťou projektu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Lillehammer University College v Nórsku „Sociálne služby vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Nórsku“, ktorý  je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko. Ďalšími partnermi konferencie a mediálnymi partneri konferencie boli: Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, mesto Banská Bystrica, Ústav sociální práce Univerzita Hradec Králové, časopis Sociální práce/Sociálna práca a  časopis Prohuman.

Mgr. Jana Šolcová, PhD.