Kreovanie modelu supervízie organizácie ako špecifickej formy v systéme supervízie v sociálnej práci

Informácie o projekte

Číslo projektu:VEGA 1/0374/18
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
Zahraničný projekt:nie