Service learning vo vysokoškolskom vzdelávaní - podpora tretieho poslania univerzít a občianskej angažovanosti študentov a študentiek

Informácie o projekte

Projekt vychádza z aktuálnych úvah univerzít o ich úlohách v súčasnej spoločnosti a vzťahoch medzi ich zložkami, inštitúciami a komunitou. Hlavným cieľom projektu je posilniť kapacity vysokoškolských inštitúcií v napĺňaní ich tretieho poslania a zvyšovať občiansku angažovanosť študentov a študentiek prostredníctvom implementácie inovatívnej stratégie service learning v regióne strednej a východnej Európy. Projekt stavia na skúsenostiach a expertíze partnerov zo 6 krajín EU (Slovensko, Česká republika, Rumunsko, Chorvátsko, Nemecko a Rakúsko a dvoch krajín mimo EÚ (Argentína a Bosna a Herzegovina) v oblasti implementácie stratégie service learning. Kľúčové aktivity projektu spočívajú v tvorbe, testovaní a šírení inovatívnych výstupov (tréningu pre učiteľov a príručky pre trénerov, manuálu pre učiteľov a súboru príkladov dobrej praxe), ktoré bude možné využívať počas realizácie projektu, ale aj po jeho ukončení na rozvoj a šírenie stratégie service learning v prostredí vysokoškolských inštitúcií aj mimo neho, podporu sociálne roly univerzít a zvyšovanie občianskej angažovanosti študentov a študentiek.

Číslo projektu:2017-1-SK01-KA203-035352
Doba riešenia:1. sep. 2017 - 31. máj. 2020
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Zahraničný projekt:áno