Sociálne služby vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Nórsku

Informácie o projekte

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu študijných programov v študijnom odbore sociálna práca na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Lillehammer University College, posilniť praktické vzdelávanie študentov v medzinárodnom kontexte, rozvíjať interdisciplinárne vzdelávanie a vytvoriť platformu pre dlhodobú spoluprácu medzi partnermi. Zámerom projektu je tiež zvýšiť kvalitu sociálnych služieb a podporiť sociálnu inklúziu osôb odkázaných na sociálne služby, nakoľko projekt sa prioritne sústreďuje na oblasť sociálnych služieb, ale týka sa aj na prípravy študentov sociálnej práce a výskumných aktivít realizovaných partnermi, vydania spoločnej vysokoškolskej učebnice, určenej pre študentov oboch univerzít, zorganizovania spoločnej konferencie, vydania spoločných odborných článkov a mobilít akademických pracovníkov a pracovníčok a študentov a študentiek.

Číslo projektu:EEA/EHP-SK06-IV-V-02
Doba riešenia:1. sep. 2015 - 31. aug. 2016
Vedúci projektu:PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
Spoluriešitelia:prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
PhDr. Marek Stachoň, PhD.
PhDr. Peter Papšo, PhD.
PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Mgr. Jana Šolcová, PhD.
Zahraničný projekt:áno