Vysokoškolskí študenti a študentky ako aktívni spolutvorcovia vzdelávania v témach inakosti a rozmanitosti v prostredí základných škôl

Informácie o projekte

Považujeme za dôležité, aby sa mladí ľudia vychovávali k aktívnemu občianstvu a tým prispievali k vytváraniu demokratickej a udržateľnej spoločnosti na miestnej i globálnej úrovni. Je potrebné podporovať ich zručnosti, ktoré im budú umožňovať zapojiť sa do života v rôznych spoločenstvách, kriticky rozmýšľať, odmietať diskrimináciu, stereotypy a predsudky a oceňovať všetky ľudské bytosti ako rovnocenné. Našou víziou je, aby študenti/študentky a žiaci/žiačky postupne začali vnímať, že všetci ľudia majú rovnaké základné potreby, ktoré však napĺňajú rozmanitými spôsobmi. Pohlavie, kultúra, spoločenské postavenie, národnosť, jazyk, hendikep (a pod.) vytvárajú rozdiely medzi ľuďmi. Na to, aby žiaci a žiačky dokázali existovať v rozmanitom a rýchlo sa meniacom svete, a aby boli spokojní sami so sebou, sa potrebujú stretávať aj s ľuďmi s inou kultúrou a identitou, a byť schopní rozpoznať a spochybniť rôzne stereotypy a predsudky. Uvedený projekt smeruje k dvom cieľovým skupinám. Prvou priamou cieľovou skupinou sú študenti a študentky Pedagogickej fakulty UMB. Druhou nepriamou skupinou sú žiaci a žiačky základných škôl. Postoje mladých ľudí k tejto téme sú totiž často formované len pod vplyvom médií, bez pochopenia hlbších súvislostí. Pritom ide o ľudí, ktorí by mali aj v tejto oblasti profesionálne pôsobiť, a teda ich postoje sú dôležitým determinantom efektívnej profesionálnej pomoci. Jednou z možností, ako vo formálnom vzdelávaní docieliť, že bude zamerané nielen na osvojovanie si vedomostí, ale aj získavanie zručností a formovanie postojov je stratégia service learning. „Service Learning je chápaná ako vyučovacia a učebná stratégia, ktorá integruje zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou.“ (Brozmanová Gregorová, A. et al., 2014) Táto stratégia je na UMB pod gesciou Katedry sociálnej práce rozvíjaná už niekoľko rokov. Uvedomujeme si, že pre formovanie postojov v rámci globálnych tém a multikultúrnej výchovy potrebujú mladí ľudia získať aj konkrétny „zážitok“ s reálnymi ľuďmi, ktorí túto tému prezentujú (príslušníci menšín, odborníci/odborníčky z praxe, ľuďmi, ktorí situáciu netolerancie reálne zažili a pod.). V rámci nášho zámeru je priestor preto, aby študenti a študentky neboli len pasívnymi objektmi vzdelávania, ale stali sa jeho aktívnymi spolutvorcami.

Číslo projektu:KEGA 040UMB-4/2018
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Zahraničný projekt:nie