Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra teológie a katechetiky

Katedra teológie a katechetiky sa podieľa na príprave študentov – budúcich kazateľov, misionárov, katechétov a diakonických pracovníkov s uplatnením v cirkvách, školách a diakonických a misijných organizáciách. Veľká časť súčasných pracovníkov evanjelikálnych cirkví sú absolventmi katedry pôsobiacimi v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí (Česká republika, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, ako aj na iných kontinentoch – Afrika a Ázia). Katedra pomáha v oblasti doškoľovania pracovníkov cirkví s cieľom získať odbornosť na kresťanskú výchovu a vzdelávanie, misiu a diakoniu.

Členovia katedry sa podieľajú na tvorbe publikácií pre študentov, učiteľov, cirkevné denominácie a verejnosť. Katedra organizuje každoročne vedecké teologické konferencie s medzinárodnou účasťou zamerané na aktuálne dianie v evanjelikálnej teológii, misii, katechetike a diakonii. Dvakrát ročne vydáva časopis Testimonium fidei. Aktívne členstvo učiteľov v rôznych kresťanských denomináciách je jedným z významných predpokladov úspešného riešenia vedecko-výskumných a rozvojových projektov katedry. V oblasti zahraničných stykov sa zameriava na medzinárodnú spoluprácu s pracoviskami príbuzného charakteru najmä v Českej republike, Rumunsku, Chorvátsku, Nemecku a Spojených štátoch amerických.

Katedra v spolupráci so Združením evanjelikálnych cirkví prevádzkuje knižnicu slúžiacu pre študentov a verejnosť. Knižnica od začiatku slúži aj záujemcom z cirkevných zborov, obsahuje zásadné teologické, ale aj pedagogické a didaktické práce potrebné na efektívne realizovanie vzdelávania v cirkvách.

Hlavné oblasti výskumu:

Ponuka vzdelávania:

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

Rigorózne konanie