Výskum identifikátorov výtvarného nadania a talentu detí a mládeže

Informácie o projekte

Výtvarné nadanie môžeme teoreticky charakterizovať ako vysokú úroveň rozvoja špeciálnych schopností, k realizácii ktorých sa pripája originalita a tvorivosť. Za talentovaných sa dajú označiť všetci tí, ktorých nadanie nie je akademické a ich talent nekoreluje s vysokým IQ, teda s vysokou úrovňou intelektových schopností. Uvedená charakteristika je veľmi všeobecná a v súčasnosti v slovenskej literatúre neexistuje štúdia, výskum, publikácia, ktorá by sa problematike výtvarného nadania a talentu venovala na základe výskumného šetrenia. Projekt je zameraný na výskum identifikátorov výtvarného nadania u detí a mládeže intaktnej populácie. Zároveň riešiteľský tím prostredníctvom vyselektovaných tematických výtvarných problémov bude sledovať vekové skupiny detí a mládeže tak, aby bolo možné stanoviť identifikátory výtvarného nadania a talentu v jednotlivých vekových skupinách detí a mládeže.

Číslo projektu:VEGA 1/0179/17
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Spoluriešitelia:prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Mgr. Lenka Lipárová, PhD.
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Ing. Michal Bartko, PhD.
Mgr. art. Emília Rigová, ArtD.
Mgr. Miloslava Borošová Michalcová
Zahraničný projekt:nie