Prijímacie skúšky

PRIJÍMACIA SKÚŠKA

Obsah praktickej časti prijímacej skúšky z výtvarnej výchovy pre jednoodborové a kombinačné štúdium učiteľstva výtvarného umenia.

1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

Forma štúdia: denná

Organizácia štúdia:

štúdium je organizované ako denné 3-ročné bakalárske pre absolventov stredných škôl s maturitou.

Rozsah: úvodné stretnutie, tri praktické ateliérové realizácie v celkovej dĺžke trvania 12 hodín.

Podmienky prijatia:

Prijímacia skúška na KVK je jednodňová a má praktický charakter. Praktická skúška pozostáva z talentovej skúšky - aktívnej tvorivej práce, ktorá obsahuje výkon v ateliéri v jednotlivých disciplínach (plošné a priestorové výtvarné disciplíny) podľa zadania a časovej dotácie pre zvládnutie jednotlivých častí praktickej skúšky. Študent realizuje praktickú skúšku podľa predlohy a na tému, ktorá je vyhlásená v čase konania prijímacích skúšok. Súčasťou praktickej skúšky je aj hodnotenie domácich prác uchádzačov. Na štúdium budú prijatí tí uchádzači, ktorí na základe kritérií a bodového hodnotenia najlepšie splnia stanovené podmienky pre prijímanie na štúdium.

 

KRESBA

Zobrazujúca lineárna kresba, stopa, línia – čiara a jej vyjadrujúci potenciál. Kresbové zobrazenie predmetnej skutočnosti (hlava podľa predlohy). Klasické kresliarske materiály a techniky – uhoľ, rudka. Hľadanie výrazu portrétovaného.

Kritériá hodnotenia: schopnosť vystihnúť proporcie zobrazovaného objektu, vystihnutie charakteru zobrazovaného objektu, zvládnutie kresliarskeho prejavu, komponovanie formátu, technické zvládnutie, schopnosť transformácie z 3D do 2D.

 

MAĽBA

Výrazové prostriedky média maľby. Farba, plocha, svetlo, línia. Miešanie farieb, farebné kontrasty, funkcia farby v obraze, pôsobenie farieb. Kompozícia a kompozičné princípy. Výraz, individualita a spontánnosť v maliarskom prejave. Štruktúra maľby a schopnosti jej aplikácie v osobnej výpovedi.

Kritériá hodnotenia: zvládnutie maliarskeho prejavu, chápanie kompozičných vzťahov v maľbe, práca s formátom, využitie farebných vzťahov, stupeň kreativity pri spracovaní témy.

 

PRIESTOR

Plastická forma, objem a hmota, priestor. Priestorová kompozícia. Aplikovanie základných zákonitostí formovania tvaru. Overovanie výtvarného videnia a myslenia vzhľadom na trojrozmernú formu výpovede. Problematika materiálových, výrazových prostriedkov a kompozičných princípov v trojrozmerných formách, intelektuálne a praktické návyky a zručnosti.

Kritériá hodnotenia: Aplikácia požiadaviek a realizácia zásad práce s materiálom, úroveň využitia vlastností materiálu pri konštrukcii priestorovej kompozície vo vzťahu k zadaniu. Úroveň zvládnutia kompozičných princípov v priestore.

 

DOMÁCE PRÁCE

Súčasťou hodnotenia praktickej skúšky je prezentácia domácich prác uchádzačov o prijatie: kresba, maľba, grafika, foto a pod., podľa vlastného výberu uchádzača. Výber aj rozsah domácich by mal prezentovať momentálnu úroveň a kvalitu uchádzača o štúdium učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných predmetov so zameraním na výtvarné umenie.

 

POMÔCKY

Na prijímaciu skúšku si každý uchádzač prinesie:

rysovaciu dosku formát A2, prírodný alebo umelý uhoľ, rudku, plastickú gumu, ceruzky mäkké (3B, 4B, 6B), baliaci papier (nie farebný) formát A2: 5 ks, lepiaca páska, paletu; podklad pre miešanie farieb, nádobou na vodu, sadu temperových (alebo akrylových) farieb, štetce ploché, biely kladivkový papier (rys) formát A2: 10 ks (vyššiu gramáž), nožnice, lepidlo na papier, nástroje na rezanie a spracovanie papiera, meradlo (pravítko), písacie potreby (pero), iný materiál a pomôcky podľa vlastného uváženia.

Výber vlastných domácich prác, v rozsahu minimálne 10 a max. 20 kusov, nie staršie ako dva roky, v osobitnom obale (dosky).