Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Témy záverečných prác

Témy záverečných prác

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC 2018/2019

Prof. Milan Sokol, akad. mal.

 TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Bc.)

1.  Fenomén grafiky a jeho využitie v intermediálnej tvorbe

2.  Grafický solitér (možnosť voľby)

3.  Grafický cyklus

4.  Grafika – priestor (interdisciplinárny priestor)

5.  Ilustrácia (využitie grafických techník v knižnej tvorbe; autorská kniha)

6.  Kresba ako výtvarný fenomén a jej úloha vo výtvarnom prejave

 TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Mgr.)

1.  Alternatívne grafické formy a ich využitie vo výtvarnej výchove na I. a II. stupni ZŠ

2.  Skladačka Prostredí – cyklus grafických listov – digitálna tlač

3.  Kresba ako fenomén a jeho úloha vo výtvarnom prejave

4.  Vedúci grafického ateliéru je otvorený diskusii na tému „diplomová práca“. Je pozitívne naladený na prijatie každého konštruktívneho programu.

 Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

 TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Bc.)

 1. ODPAD

Umenie z odpadu. Odpad v umení. Priestor, tvar, objekt a ich súvislosti. Odpad ako médium, systém, chaos, názor, spoločnosť, politikum, materiál, filozofia, poznanie, pamäť aj napätie. Papier, kov, plast, drevo, sadra, textil, kosť, vizuálny priestor... akákoľvek hmota aj jej vízia. Transformácie. Objavovanie archetypov. Vlastné vnútorné hľadanie a kontroverznosť.

2. IDEÁL. UNIFORMITA ALEBO IDENTITA?

Privilégium jedinečnosti a neopakovateľnosti. Privilégium podstaty pre poznanie ojedinelosti človeka, a to navyše prostredníctvom získaných východísk. Zásadné atribúty ideálu ženskej a mužskej krásy. Identita a kultúra. Reklama. Plastické operácie. Móda a líčenie. LGBT komunita. Hranice podobnosti. Zvýrazňovanie hodnoty výtvarného prejavu so zachovaním jeho maximálneho účinku. Škála výrazových a komunikačných možností umocnená médiom farby v kombinácii techník.

3. VODA, SNEH, NÁMRAZA, ĽAD, INOVAŤ, HMLA, DÁŽĎ... A OPÄŤ IBA VODA

Primárne štruktúry, skladby, formy a tvary. Mimovoľný autorský vklad. Pokus a náhoda. Kresba, maľba, grafika, fotografia, objekt, ojedinelé východiská grafického dizajnu... imaginácia. Skúsenosť s farbou. Názor. Animovaná fotografia a následné transpozície v maľbe. Pozbierané aj nájdené. Rozsiahly záber a úzky cieľ.

4. PARTITÚRA

(REZONANCIE, RYTMUS, ZVUKY, HLUK, ŠRAMOT A HUDBA, KTORÚ POČÚVAM)

Grafická partitúra, vizuálna partitúra, maľovaný tón, grafická hudba, atď., alebo aj niečo úplne iné. Piktografický jazyk. Hudobné písmo ako špeciálne písmo. Využiť možnosť potreby analyzovať vlastnosti týchto súvislostí z pohľadu zjednocujúceho a pevného poriadku. Vnútorné presvedčenie o nevyhnutnosti ozrejmiť problematiku stavu maľby v nových súvislostiach k individualite človeka a jeho miestu v tomto svete.

5. NAVYŠE....

Otvorená téma pre tých, ktorí chcú svoj názor podať inak, inakšie, iným spôsobom a po svojom... (Očakávanie kreativity, tvorivosti, svojskej filozofie, uplatňovanie osobitného názoru, trh myšlienok a možno aj pomenovanie toho, čo tu nebolo zadané...)

 

TÉMY MAGISTERSKÝCH PRÁC 

1. VIZUÁLNA POÉZIA a jej aplikácia v školskej praxi.

Tvorivá hra s významovou rovinou obrazu. Reprodukcia a transformácia reality. Mechanizmus pokušenia otvárajúci aktuálne technologické, estetické, sociálne, kultúrne, právne či spoločenské otázky. Rezidenčné sny náhody. Protivenstvo od zeme do neba. Tiché zjavenie iného sveta. Z apollinairovskej vízie vzišla celá moderná poézia vrátane jej vizuálnych experimentov. Básne nestora beatnickej literatúry Lawrenca Ferlinghettiho sú napísané brutálnou, strapatou, neučesanou kaligrafiou. Vždy je do nich zakomponovaná malá kresba alebo vizuálny znak.

2. PROTIKLADY A OMYLY. Komunikácia a jej aplikácia vo vyučovaní výtvarnej výchovy.

Vzťah k reálnemu svetu a človeku. Problematika vnímania a vizuality v umení. Hľadanie v rozmedzí emócií a rozumu až za hranicu všedného a viditeľného. Obsahové súvislosti a emocionálne znaky. Sústavne a vedome: experiment, omyl, pokus, náhoda a protiklad. Odkrývanie kontaktov práve s týmto svetom. Pôžitok z tvorby. Východiská kresby, maľby, grafiky, fotografie, objektu, eventu, východiská imaginácie. Autorský vklad.

 

3. MINIATÚRA a jej aplikácia vo vyučovaní výtvarnej výchovy.

Obraz malého formátu, zdrobnenina, zmenšenina, drobný predmet. 2D a 3D. Miniatúra inak. Maliarska, textilná, grafická... stratená miniatúra, akákoľvek. Klasické techniky, kombinácie, materiály; masa, kov, textil, drevo, plast, kosť, prírodniny, vlákna, papier... čokoľvek. Koherencia myslenia. Premiešavanie verejného so súkromným. Komplikovanosť vzťahov medzi ľuďmi, človekom; a jeho v prostredí. Komplikovanosť vzájomnosti.

4. POHYB VO VÝTVARNOM PREJAVE a jeho aplikácia vo vyučovaní výtvarnej výchovy.

Existencia vizuálneho pohybu, futuristické obrazy a pohyb, ktorý sa kreslí, fotografuje alebo maľuje. Zmena v čase, v priestore, veľké hnutie, ruch, činnosť, chod. Fragmentárne záznamy, reflexia rytmu, rituálny tanec, pantomíma, interpretácia, živelnosť aj spontánnosť. Viera, predsudky a mýty. Spoločné umelecké prieniky.

5. NAVYŠE....

Otvorená téma pre tých, ktorí chcú svoj názor podať inak, inakšie, iným spôsobom a po svojom.... (Očakávanie kreativity, tvorivosti, svojskej filozofie, uplatňovanie osobitného názoru, trh myšlienok a možno aj pomenovanie toho, čo tu nebolo zadané s následnou aplikáciou v školskej praxi...)

 

Eva Hnatová, akad. mal., ArtD.

 BAKALÁRSKE PRÁCE

SITOTLAČ – grafický cyklus

NIELEN ČIERNO-BIELA - cyklus farebných grafických listov

ORNAMENT – ZNAK, SYMETRIA, RYTMUS. Pri výtvarnej realizácii využiť princípy tlače, odtlačku 

 

TECHNOLOGICKÝ EXPERIMENT V MAĽBE

 

DEFORMÁCIA A DEŠTRUKCIA AKO TVORIVÝ PRINCÍP VO VÝTVARNEJ TVORBE

 

SNÍVANIE. Výtvarné stvárnenie fantazijných obrazov (vnútorný model). Možná realizácia v rôznych médiách a technikách.

 

KRESBA AKO POHYBOVÝ AKT . Procesuálna kresba. Kresba ako záznam pohybu -  tela, nástroja,  mechanizmu, procesu.

 

TÉMA, KTORÚ SI FORMULUJE SÁM ŠTUDENT

 

MAGISTERSKÉ PRÁCE

1. IMAGINÁRIUM – imaginácia ako priestor slobody (obrazov, predstáv, pohľadov, námetov, emócií,

    nálad, foriem, výrazov) – imaginácia vo výtvarnom umení a v edukačnej praxi

 

2. PREMENY – edukačný rozmer procesuálnych stratégií vo výtvarnom umení

3. UČITEĽ AKO PERFORMER – akčné formy vo výtvarnom umení a ich uplatnenie nielen vo výtvarnej

     edukácii

 

4. OD PARAFRÁZY K APROPRIÁCII – tvorivá interpretácia umeleckého diela, jej formy a uplatnenie

     v edukačnom procese

 

5.  FENOMÉN KNIHA –  tvorbaautorskej knihy a jej uplatnenie v edukačnom procese

6.  PAPIEROVAČKY – možnosti výtvarného spracovania papiera v tvorbe a vo výtvarnej výchove

7. MEDZI... – výtvarná tvorba ako prostriedok rozvíjania medzipredmetových vzťahov v školskej

    praxi.  Téma je určená hlavne pre študentov kombinačného štúdia

8. TÉMA S KTOROU PRICHÁDZA ŠTUDENT

 PaedDr. Ján Husár, PhD.

 TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Bc.)

1.  Konfrontácia plošného a priestorového zobrazenia

2.  Objekt ako poetická realita

3.  Šperk ako výtvarný objekt

4.  Pomedzie tradičného a digitálneho obrazu

5.  Téma, ktorú si študent vyberie z oblasti akreditovaného študijného programu.

 TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Mgr.)

1.  Digitálne obrazy vo výtvarnej výchove

2.  Náhoda ako princíp rozvíjania výtvarnej tvorivosti

3.  Montáž a akumulácie ako postupy tvorby a ich využitie vo výtvarnej výchove

4.  Umenie v krajine a výtvarná výchova

5.  Téma, ktorú si študent vyberie z oblasti akreditovaného študijného

     programu.

 

PaedDr. Katarína Sokolová, PhD.

Bc. práce:

Interpretácia výtvarného umeleckého diela

Sprostredkovanie výtvarného umenia v školskom a mimoškolskom prostredí

Galerijná a múzejná edukácia

Mgr. práce:

Umenie ako súčasť výtvarnej výchovy na 1. stupni základnej školy

Umenie ako súčasť školskej edukácie

Aplikácia metód interpretácie výtvarného diela v podmienkach školskej a galerijnej edukácie

 

Mgr.art. Emília Rigová, ArtD.

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Bc.)

1. Zväčšenina

Práca s okolitým svetom, vlastný výskum, nájdenie vhodného artefaktu k procesu zväčšovania a násobenia. Študent má možnosť vybrať si vhodnú výtvarnú disciplínu /fotka, maľba, kresba, grafika, objekt..

2. Objekt ako metafora

Hľadanie viacvýznamovosti v reálnom existujúcom objekte, práca v kontexte ready-made, asambláž nájdený objekt...

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Mgr.)

1. Objekt ako súčasť inštalácie, enviromentu alebo performance

2. Fotoobjekt

3. Land art ako prostriedok k interdisciplinárnej edukácii

4. Využitie animácie vo vzdelávacom procese na 1. a 2. stupni ZŠ

Ing. Michal Bartko, PhD.

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Bc.)

1. Vizualizácia skomoleniny

2. Logo, logotyp, korešpondenčný dizajn manuál

3. Table top dizajn

4. Konštrukcia – dekonštrukcia

5. 1 ku 1,618 priestorový objekt

6. Tvorivý proces redizajnu

7. Účinok kompozície v grafickom dizajne

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Mgr.)

1. Figúra a figúrky

2. Kinetický objekt

3. Vizualizácia (didaktickej) informácie

4. A predsa sa točí (land art)

5. (V)hodný priestor

6. Písmo v praxi výtvarného pedagóga

7. Využitie parametrického dizajnu v praxi výtvarného pedagóga

 

doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD   

Názov: Výtvarná edukácia ako prostriedok podpory inklúzie

Cieľ: diplomová práca sa bude zaoberať teoretickým vymedzením problematiky  inkluzívnej výtvarnej výchovy. V rámci výskumu  bude pripravený, zrealizovaný a analyzovaný výtvarno-pedagogický projekt v inkluzívnom edukačnom prostredí.

Názov: Vzťah znaku a symbolu  vo výtvarnej výchove

Cieľ: Diplomová práca si kladie za cieľ v teoretickej a výskumnej  rovine demonštrovať možnosti vzťahu znaku a symbolu na pozadí výtvarných projektov navrhovaných, realizovaných a interpretovaných v školskej výtvarnej výchove.

Názov: Ilustrácia pre deti a ilustrácia tvorená deťmi

Cieľ: V teoretickej a výskumnej časti diplomant analyzuje problematiku ilustrácií pre deti podľa zvolených kritérií. Vo výskumnej časti realizuje výskum zameraný na ilustráciu tvorenú deťmi v rámci výberu vekovej kategórie a výtvarnej výchovy.

Názov: Tvorba a využitie portfólia v školskej výtvarnej výchove

Cieľ: diplomová práca v teoretickej a výskumnej rovine bude riešiť možnosti využitia tvorby a analýzy portfólií vo výtvarnej výchove. Portfólio je chápané ako kognitívna a motivačná štruktúra na rozvoj výtvarného potenciálu žiaka a ako výtvarno-diagnostického nástroja pre výtvarného pedagóga.  

Názov: voľná téma

Cieľ: študent má možnosť navrhnúť vlastnú tému školiteľovi

 

PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD.

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Mgr.)

Kurikulum a výtvarná výchova.
Cieľom práce je komparatívna analýza cieľov a obsahov kurikula výtvarnej výchovy v jeho vývoji na