PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.


Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

 

Kvalifikácia:                   

 • absolventka bakalárskeho štúdia v odbore sociálna práca (2003)
 • absolventka magisterského štúdia v odbore pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika (2005)
 • rigorózne pokračovanie v odbore Pedagogika (2007) na PF UMB v Banskej Bystrici
 • doktorandské štúdium na PF UMB v Banskej Bystrici v odbore Pedagogika, téma „Vplyv výchovno-osvetových aktivít mimovládnych organizácií na socializačný proces rómskych detí a mládeže.“ (PhD, 2009)

Ďalšie vzdelanie:

 • absolvovanie pilotného tréningového programu „Príprava mikroregiónov na čerpanie finančných zdrojov v Európskeho sociálneho fondu (2005)
 • absolvovanie prípravy študentov PF UMB v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí (2005)
 • certifikát o absolvovaní anglického jazyka v rámci projektu „Centrum vzdelávania doktorandov PF UMB“ (2008)
 • absolvovanie doktorského seminára v Olomouci s názvom Kvalitatívny výskum pedagogických vedách (2008)
 • absolvovanie odborného kurzu z oblasti vedeckej metodológie (2008)
 • absolvovanie odborného kurzu z oblasti pedagogiky, psychológie a sociálnej práce (2008)
 • absolvovanie sociálno-psychologického tréningu zameraného na rozvoj manažérskych a komunikačných spôsobilostí (2008)
 • absolvovanie tréningového programu Úvod do profesionálnej komunikácie, Asertivita, Personálne rozhovory, Coaching, Techniky úspešného telefonovania (2009)
 • absolvovanie školenia „Projektový manažment“ (2011)
 • absolvovanie školenia „Motivácia“ (2011)
 • absolvovanie školenia „Komunikačné zručnosti“ (2011)
 • absolvovanie školenia projektu Vzdelávanie zamestnancov UMB – Efektívne komunikačné zručnosti (2011)
 • absolvovanie projektu vzdelávanie zamestnancov UMB - Vysokoškolská pedagogika (2011-2012)
 • absolvovanie projektu Vzdelávanie zamestnancov UMB - Projektovanie a manažovanie vedecko-výskumných aktivít (2012)
 • absolvovanie projektu Vzdelávanie zamestnancov UMB - Ochrana duševného vlastníctva (2012)
 • absolvovanie zážitkového kurzu arterapie „Liečivé Mandaly“ s Ľubomírom Slejzákom (2014)

 • absolvovanie dvojročného akreditovaného štúdia Intervencia umením – arteterapia v procese sociálizácie, reedukácie, výchovy a liečby (2015 – 2016)

 • absolvovanie arteterapeutického sústredenia (50 hodín) - Mirek Huptych (Projektívna sada koláží v arteterapii), Tamar Hazut (Haifská škola arteterapie - fenomenologický prístup), Jaroslava Šicková (Spirituálne-ekologická arteterapia) (2015)
 • absolvovanie pracovného seminára - Globálne vzdelávanie, Vanessa Andreotti, University of British Columbia, Kanada (26.-29.11.2015)
 • absolvovanie pracovného seminára – Facilitácia a riešenie konfliktov v medzikultúrnom priestore, Dušan Ondrušek, PDCS, Slovenská republika (21-24.1.2016)
 • absolvovanie pracovného seminára – Prírodné národy a rozvojová spolupráca, Tomáš Ryška,  Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra sociálních věd (18-21.2.2016)

 • absolvovanie pracovného seminára – Deepimagery – Hlbinná imaginácia, Ph.D. Eligo Stephen Gallegos, Medzinárodný inštitút pre výskum vizualizácie, USA. Lektorka Raffaella Mayana Romieri (29.4-1.5.2016)

 • Komenského inštitút – vzdelávanie a vytvorenie inšpiratívneho priestoru pre pedagogických lídrov a líderky Slovenska, realizuje Živica (2016-2017)

 • 4vé akadémia rozvoja kritického myslenia - vychovávať, vzdelávať, viesť k vnímavosti. Modul: Cez storytelling k inklúzii, Eduma (2017)

Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste:     

odborná asistentka, Katedra sociálnej práce, PF UMB (2010 – doteraz)

 

Priebeh doterajšej pedagogickej praxe  :

 

2006 – 2008    PF UMB Banská Bystrica, denné doktorandské štúdium spojené s prednášaním a výučbou na vysokej škole. Vedúca Centra doktorandov, manažovanie projektu „Centra doktorandov“, personálny manažment, organizovanie konferencií, zabezpečovanie tlače odborných periodík, administratívna činnosť.

2010 -             PF UMB Banská Bystrica, Katedra sociálnej práce, odborná asistentka, prednášanie a výučba na vysokej škole, organizovanie konferencií a odborných sedení, realizácia projektov, účasť na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, príprava a realizácia výskumov, publikačná činnosť.

 

Pedagogická činnosť – profil:         

 • vo svojej pedagogickej činnosti sa zameriava na problematiku rozvoja kľúčových kompetencií sociálnych pracovníkov a pracovníčok, globálne vzdelávanie (multikultúrna výchova, sociálna práca s minoritami) a arteterapiu
 • v rámci uvedených oblastí sa pokúša implementovať stratégiu service learning
 • zabezpečuje rôzne formy odbornej praxe študentov a študentiek sociálnej práce
 • vedie bakalárske, magisterské a rigorózne práce

Vedecko-výskumná činnosť - profil:

 • vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa orientuje na problematiku minorít na Slovenaku a globálne vzdelávanie

 Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách:

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálnych študií, v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS (16.-20.4.2012)
 • Høgskolen i Lillehammer, Gudbrandsdalsvegen 350, 2604 Lillehammer, Norway, Téma: Social services in education of social workers in Slovakia and Norway (2.-8.11.2015)

 

Členstvo v organizáciách:

 • členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci
 • podpredsedníčka Asociácie slovenských arteterapeutov

Spolupráca:

 • Nadácia Pontis - spolupráca v projekte rozvojového vzdelávania Knowledge Makes Change, Nadácia Pontis a spúštanie webovej stránky http://vzdelavanie.nadaciapontis.sk/
 • Projekt Globálne vzdelávanie pre univerzity 21. storočia (Fakulta ekológie a enviromentalistiky TUZVO, Živica, SlovakAid)
 • Projekt Akademici aktívne a prakticky (Fakulta ekológie a enviromentalistiky TUZVO, Živica, SlovakAid)

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
12:30 - 14:30
Piatok
-

Kontaktný formulár

=