Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Pedagogická charakteristika:

Pedagogická psychológia

Poruchy psychického vývinu

Metodológia psychológie

Sociálny a emocionálny rozvoj osobnosti žiaka

Odborná angličtina

 

Vedecko-výskumná činnosť:

Prebiehajúce projekty:

1.1. 2017-31.12. 2019: Teoretická a empirická analýza komplementarity modelov emocionálnej inteligencie v kognitívnom, biologickom a socio-kultúrnom kontexte (VEGA 1/0654/17) – vedúci riešiteľ

Ukončené projekty:

1.1. 2013 – 31.12.2015: Overovanie psychometrických vlastností nástrojov na meranie črtovej emocionálnej inteligencie: pokračujúci projekt – 2. časť (VEGA 1/0945/13) – spoluriešiteľ 

1.1. 2012 – 31.12. 2013: Adaptácia nových metodík na posudzovanie morálneho usudzovania v kontexte mravnej výchovy adolescentov (VEGA 1/1080/12) – zástupca vedúceho projektuCertifikát o úspešnom ukončení riešenia projektu v roku 2013 a „dosiahnutí vynikajúcich výsledkov“

1.4. 2011 – 31.3. 2013: Aktuálne otázky problematiky učebných štýlov a možnosti formovania edukácie založenej na poznatkoch o učebných štýloch (UGA 2011) – vedúci riešiteľ

1.1. 2010 – 31.12. 2011: Verifikácia Triarchickej koncepcie inteligencie R.J. Sternberga. Interkultúrna komparácia (VEGA 1/0719/10) – vedúci riešiteľ

1.1. 2010 – 3

1.12. 2011: Overovanie psychometrických vlastností nástrojov na meranie črtovej emocionálnej inteligencie: pokračujúci projekt (VEGA č. 1/0711/10) – spoluriešiteľ

 

Členstvo v domácich a medzinárodných organizáciách:

Asociácia školských psychológov SR - podpredsedkyňa Výkonného výboru AŠP

Slovenská psychologická spoločnosť pri SAV- člen 

International School Psychology Association - člen

International Society for Emotional Intelligence - člen

 

Vzdelanie a kvalifikácia:

Vysokoškolské vzdelanie 2.  stupňa - učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: psychológia – anglický jazyk (Mgr. , 1995-2000, PF UKF v Nitre)

Doktor vied – PaedDr. - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii anglický jazyk a literatúra (PaedDr., 2003, FF UKF v Nitre)

Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa - odbor Pedagogická psychológia (PhD., 2008, FSVaZ UKF v Nitre)

Habilitačné konanie - odbor Pedagogická, poradenská a školská psychológia (doc., 2015, FSVaZ UKF v Nitre) 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Externí študenti môžu prísť na konzultácie ktorýkoľvek deň po dohodnutí si stretnutia cez mail.

Kontaktný formulár

=