PhDr.Mgr. Lucia Galková (Kamarášová), PhD.,


Profesijná charakteristika

Vzdelanie:

 


 

 • Gymnázium J. Chalupku Brezno (1996-2000)
 • Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - bakalárske štúdium v odbore Sociálna práca (2000-2003), magisterské štúdium v odbore Sociálna pedagogika (2003-2005)         
 • Rigorózna skúška, (PhDr.)- 2008, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
 • Obhajoba dizertačnej práce, (PhD.) - interné doktorandské štúdium 2006-2009, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, v odbore Pedagogika, téma: "Profesijné kompetencie sociálneho pedagóga v prevencii sociálno-patologických javov "  
 • Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - bakalárske štúdium v odbore Právo (2013)

 

ĎALŠIE ABSOLVOVANÉ VZDELÁVANIA:

 

 • Vysokoškolská pedagogika (2012) Projekt Zvýšenia kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB
 • Manažer kvality (2012) Projekt Zvýšenia kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB
 • Interný audítor kvality (2012) - Projekt Zvýšenia kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB
 • Mediátor (2013) - MKC SOVA
 • Neformálne vzdelávanie na vysokej škole (2014) IUVENTA

 Školenia: (Projekt Vzdelávanie a supervízia koordinátorov a koordinátoriek dobrovoľníckych programov)

 

 • Manažment času
 • Projektový manažment
 • Základy IKT
 • Multikultúrne zručnosti
 • Riešenie konfliktov

 

 

 


 

 HLAVNÉ PEDAGOGICKÉ A VEDECKO-VÝSKUMNÉ OBLASTI:

 • sociálna pedagogika,
 • sociológia výchovy
 • sociálna patológia, prevencia sociálnej patológie
 • úvod do práva

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
00:09 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-
počas skúškového obdobia, sú konzultačné hodiny vo vopred dohodnutom čase, telefonicky, alebo emailom.

Kontaktný formulár

=