Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Vedecká činnosť a projekty:

- Teória rodinnej výchovy

- Výchova k manželstvu a rodičovstvu a sexuálna výchova

- Pedagogika voľného času

 

PROJEKTY:

Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Rok : 2007

Typ: Grant MŠ SR (IUVENTA)

Názov projektu: Samosprávna politika regiónov, miest a obcí voči mládeži na Slovensku

Téma projektu: Politika regionálnej a územnej samosprávy na území Slovenska voči mládeži 

 

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc.

Rok:  2008 - 2010

Číslo projektu: 1/0257/08

Typ: VEGA

Názov: Dôsledky transformačných procesov v Slovenskej republike na rodiny v Banskobystrickom kraji.

 

Zodpovedný riešiteľ: prof. PaedDr. Karol László, CSc.

Rok: 2008 - 2010

Číslo projektu: 1/0597/08

Typ: VEGA

Názov: Prostriedky rozvíjania spôsobilostí učiteľa.

 

Zodpovedná riešiteľka: Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Rok: 2008 – 2010

Typ: Grant MŠ SR (IUVENTA)

Názov projektu:  Autonómia mládeže na Slovensku

 

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Rok: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015

Typ: ESF

Názov projektu: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (26110230077): Inovácia študijných programov na PF UMB a FHV UMB prostredníctvom service learning (Aktivita 1.2)

 

Pedagogická činnosť (október 2003 - po súčasnosť):

- Teória rodinnej výchovy

- Výchova k manželstvu a rodičovstvu a sexuálna výchova

- Rodová problematika v škole

- Pedagogika voľného času

- Priebežná a súvislá prax (odbor pedagogika)

- Predškolská pedagogika

- Elementárna pedagogika

- Všeobecná pedagogika

 

Ostatná odborná činnosť:

- koordinátorka ECTS systému pre katedru pedagogiky (od roku 2008 - do septembra 2015)

- členka štipendijnej komisie pri PF UMB (2011 - po súčasnosť)   

 

Dosiahnuté vzdelanie:

Október 2002 - Júl 2007

PhD/ Philosophiæ doctor - doktorandské štúdium – v študijnom programe pedagogika, odbor 1.1.4. pedagogika

 

September 1995 – jún 2000

Mgr./ Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 12.: Pedagogika a Hudobná výchova

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 11:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Odporúčam konzultácie dohadovať po telefonickom alebo e-mailovom dohovore.

Kontaktný formulár

=