Kde ma nájdete

Mgr.Mariana Cabanová, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Vzdelanie:  

 • Gymnázium B.S. Timravy Lučenec
 • PF UMB Banská Bystrica (odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ)
  Obhajoba dizertačnej práce (PhD.) v odbore75 -02 - 9 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania na 1. stupni ZŠ, téma: Diagnostikovanie v práci učiteľa 1. stupňa ZŠ
 • rozširuúce štúdiumv št. programe špeciálna pedagogika - poradenstvo

 Doterajšie pôsobenie:

 •  2.9.2003 – 30.6.2004 vychovávateľka v Domove mládeže SOUE v Banskej Bystrici;
 • 1.10.2004 – 31.8.2007 KEPPg PF UMB (interné doktorandské štúdium - téma dizertačnej práce: Diagnostikovanie v práci učiteľa 1. stupňa ZŠ, školiteľ: doc. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. odbor: teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej povahy: špecializácia teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ (75-02-9), od 1. 9. 2007 externé doktorandské štúdium;
 • 1.9.2007 – 30.6.2008 – odborný asistent na Katedre pedagogiky Ostravskej Univerzity ;
 • od 1.7.2008  – odborný asistent na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB.                              

Absolvované študijné pobyty:

 • 13.2.2006 – 16.5. 2006 Pedagogická fakulta Ostravskej Univerzity (program Socrates/Erasmus)
 • 16.10.2006 – 15.12.2006 Uniwersytet Kazimierza Wialkego w Bydgoszczi Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki (Národný štipendijný program SR)

Projekty:  

 • Leonardo da Vinci SK/06/A/F/EX-6024100 „Obsahová integrácia v elementárnej a predškolskej edukácii“ stáž 5.3.2007- 18.3.2007 - Uniwersytet Kazimierza Wialkego w Bydgoszczi Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki. -Účastník grantového projektu
 • VEGA 1/0593/08 – „Profesia učiteľa v elementárnom vzdelávaní - profesiografia a profesiogram.“ člen riešiteľského tímu grantového projektu
 • APVV-0026-07 – „Profesia „učiteľ preprimárnej edukácie“ a „učiteľ primárnej edukácie“ v dynamickom poňatí.“ člen riešiteľského tímu
 • VEGA 1/0802/11 s názvom Tvorba a overovanie doepistážnych, diagnostických  a výskumných nástrojov pre učiteľov primárneho vzdelávania - zodp. riešiteľ
 • VEGA 1/0543/12 s názvom Autoevalvácia učiteľa ako súčasť evalvácie školy - Člen riešiteľského tímu projektu
 • VEGA 1/0598/18 - Dieťa na prehu vzdelávania a jeho svet - zástupca zodp. riešiteľa

Zahraničné aktivity:

 • mobility v rámci programu S/E, resp. E+
  • prednáškový pobyt na UKW v Bydgoszczi - 2009
  • prednáškový pobyt v Hradci Králové - 23.-27.3.2014
  • prednáškový pobyt na UKW v Bydgoszczi - 4. - 7. 11. 2014
  • prednáškový pobyt na MU v Brne - 1. - 3.12.2015
  • prednáškový pobyt na UG - Gdańsk 25.10 - 27.10.2016

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:30 - 11:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je vždy nevyhnutné vopred dohodnúť na základe telefonickej alebo mailovej komunikácie.

Kontaktný formulár

=