PhDr. Mário Dulovics, PhD.


Profesijná charakteristika

Vzdelanie:

 

Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – bakalárske štúdium v študijnom odbore „Sociálna práca“ – (2005-2008)

Katedra pedagogikyPedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela -  magisterské štúdium v študijnom odbore „1.1.4 Pedagogika“ študijný program „Sociálna pedagogika“ (2008 - 2010)

Katedra pedagogikyPedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – Rigorózna skúška v študijnom odbore „1.1.4 Pedagogika“ špecializácia „Sociálna pedagogika“ (2011)

Katedra pedagogikyPedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela – doktorandské štúdium v študijnom odbore „1.1.4 Pedagogika“ špecializácia „Sociálna pedagogika“ (2010 - 2013)

 

Vedecko-výskumná činnosť:

 

  • Spoluriešiteľ  medzinárodného projektu "The risks of the virtual environment in the V4" Visegrat Grant No.  21720278   - 2017/2018 
  • Spoluriešiteľ vedeckého projektu VEGA č. 1-0168-12 „Profesionalizácia prevencie sociálnopatologických javov v školskom prostredí v SR z aspektu profesie sociálneho pedagóga – súčasný stav, problémy a komparácia so zahraničím.“
  • Hlavný riešiteľ vedeckého projektu UGA č. 1-12-007-03 Riziko vzniku mediálnych závislostí u detí a mládeže a možnosti ich prevencie so zreteľom na profesiu sociálneho pedagóga

 

 

Pedagogická činnosť:

 

Semináre:

Sociálna pedagogika 2

Dejiny sociálnej pedagogiky

Sociálno-výchovné poradenstvo 

Sociológia výchovy a sociálna patológia

Preventívna práca s deťmi a mládežou

 

Prednášky/semináre:

Informačné technológie a mediálna výchova

 

Prednášky 

Sociálno-výchovné poradenstvo 

Sociológia výchovy a sociálna patológia

 

Zahraničné pobyty 

  • 2017 - Česká republika, Univerzita Hradec Králové