doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovensko

Oznamy pre študentov

  • new

Profesijná charakteristika

Je absolventkou Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v odbore Pedagogika, špecializácia Sociálna pedagogika. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 2005, ktoré ukončila s vyznamenaním a cenou dekana fakulty, nastúpila na interné doktorandské štúdium na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2008 pôsobila ako odborná asistentka na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB. V roku 2013 sa habilitovala na docentku v odbore 1.1.4 Pedagogika na tému "Sociálny pedagóg ako pomáhajúca profesia v teoretickej, legislatívnej a praktickej reflexii a jeho uplatnenie v praxi".

 

 Pedagogická činnosť

- viedla a vedie prednášky a semináre z predmetov:  Sociológia výchovy a sociálna patológia, Prevencia sociálnej patológie, Sociálno-pedagogická práca v školách a školských zariadeniach, Sociálno-výchovné poradenstvo, Metodológia edukačných vied.

 

 Vedecko-výskumná činnosť

Je hlavnou riešiteľkou medzinárodného projektu č. 21720278 s názvom  "The risks of the virtual environment in the V4".

Je spoluriešiteľka projektu APVV č. 14-0176 s názvom „Didaktické prostriedky uľahčujúce implementáciu vybraných prierezových tém do vyučovania etickej výchovy na druhom stupni základných škôl.“ 

Spoluriešiteľka výskumnej úlohy VEGA 1/4527/07 „Profesijné kompetencie sociálnych pedagógov v oblasti prevencie sociálnej patológie u detí a mládeže. 2007-2009“. Hlavná riešiteľka projektu: prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Spoluriešiteľka výskumnej úlohy VEGA č. 1/0257/08 pod názvom „Dôsledky transformačných procesov v Slovenskej republike na rodiny v Banskobystrickom kraji“ Hlavný riešiteľ projektu: prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc.

 

Je spoluautorkou vedeckej monografie s Dr. L. Kamarášovou  pod názvom "Sociálny pedagóg  a prevencia sociálnopatologických javov" Banská Bystrica 2007.

Autorkou vedeckej monografie "Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí" Banská Bystrica 2009.

Autorka vysokoškolých učebníc a odborných monografií:

                                                                        "Profesijné kompetencie a špecifiká pôsobenia sociálnych pedagógov v školách" Banská Bystrica 2013.

                                                                        "Sociálny pedagóg ako pomáhajúca profesia a jeho uplatnenie vo výchovných, sociálnych a iných zariadeniach" Banská Bystrica 2013.

                                                                         "Základy mediálnej výchovy pre sociálnych pedagógov a pedagógv" Banská Bystrica 2015.

                                                                         "Prosociálny rozvoj žiakov v predmete etická výchova" Banksá Bystrica 2017.

                                                                          "Rozvíjanie prosociálneho správania žiakov základných škôl" Banská Bystrica 2017.

Publikovala 24 vedeckých príspevkov doma a 10 v zahraničí. Aktívne vystúpila na viacerých konferenciach na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

Ďalšie vzdelávanie

- sociálno-psychologický tréning zameraný na rozvoj manažérskych a komunikačných spôsobilostí v rámci projektu „Centrum vzdelávania doktorandov PF UMB“ - rok 2007

- základný počítačový kurz Microsoft Word v rámci projektu „Centrum vzdelávania doktorandov PF UMB“ - rok 2007

- kurz anglického jazyka úrovne B1 v rámci projektu „Centrum vzdelávania doktorandov PF UMB“ - rok 2007

-  absolvovanie vzdelávania vysokoškolských učiteľov v oblasti vysokoškolskej pedagogiky v rámci projektu Zvýšenie kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB -  roky 2011-2012

-  kurz pod názvom Ochrana duševného vlastníctva v rámci projektu rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na UMB - rok 2012

- kurz Efektívne komunikačné zručnosti v rámci projektu rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov - rok 2012

- absolvovala odborný seminár "Aj našej škole sa šikanuje......" 14.3. 2017