PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD.
Ružová 13
97411 Banská Bystrica
Slovenská republika

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD. pôsobí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako odborná asistentka.

V pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej a praktickej činnosti sa venuje sociálnej práci v oblasti látkových a nelátkových závislostí so zameraním na klienta a jeho rodinu, vo všetkých úrovniach prevencie závislostí (sociálna práca s rodinou v komplexnom liečebnom procese závislého člena, kodependencia v rodinách s alkoholovo závislým členom, seniori a alkohol, úlohy socioterapeutických a svojpomocných klubov v doliečovaní abstinujúcich závislých, resocializácia drogovo závislých klientov).

Vzdelanie a príprava:

 • Magister a bakalár v študijnom programe Sociálna práca (Mgr., Bc.), Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku (2004 - 2009)
 • Rigorózne pokračovanie v študijnom programe Sociálna práca (PhDr.), Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku (2010 - 2011)
 • Doktorandské štúdium v študijnom programe Sociálna práca (PhD.), Katedra sociálnej práce, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku (2009 - 2012)

Ďalšie vzdelanie a aktivity v oblasti sociálnej práce:

 • absolventka vzdelávacieho programu Fetal Alcohol Spectrum Disorder & Other Neurobehavioral Conditions: Understanding & Application of a Brain-Based Approach (2015)
 • absolventka akreditovaného vzdelávacieho programu Mediátor – právne minimum, interpersonálna komunikácia, teória konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov, mediácia a mediačný proces (2013)
 • Sociálno - psychologický výcvik v metóde krátkej intervencie drogových závislostí, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave (2012)
 • kurz Lektorských a manažérskych zručností (2012)
 • Sociálno - psychologický výcvik akreditovaný MŠ SR (sebapoznanie a interpersonálna percepcia, komunikácia a asertivita, kooperácia a súperenie, riešenie konfliktov, metódy práce so skupinou a vedenie skupiny) (2010)
 • Výcvik v poradenstve pre oblasť závislostí akreditovaný MŠ SR, Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave (2008)

Členstvo v organizáciách:

 • Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci
 • Členka pracovnej skupiny Občania ohrození závislosťami pre tvorbu Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) mesta Ružomberok  na roky 2010 – 2012, 2013 – 2017.

Pedagogická činnosť:

 • 2013 – trvá (vedenie prednášok a seminárov v bakalárskom a magisterskom študijnom programe Sociálna práca na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici - Sociálna patológia, Terénna sociálna práca, Sociálna práca s rodinou, Metódy sociálnej práce 1, Práca s rizikovou mládežou, Výchova ohrozených detí a mládeže, Sociálna prevencia 2, vedenie a oponovanie bakalárskych a diplomových prác, vedenie rigoróznych prác).
 • 2009 – 2013 (vedenie prednášok a seminárov v bakalárskom a magisterskom študijnom programe Sociálna práca na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku - Sociálna patológia, Harm reduction, Intervencia, terapia a resocializácia v sociálnej práci, Terénna sociálna práca, Metódy sociálnej práce, Seminár k bakalárskej práci, Teórie sociálnej práce, Metódy kvalitatívneho výskumu v oblasti sociálnej práce, vedenie a oponovanie bakalárskych, diplomových a rigoróznych prác).

Krátkodobé zahraničné stáže:

 • 11/2015 – Lillehammer University College, Nórsko (Projekt SK06-IV-02-14 "Sociálne služby vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Nórsku" realizovaný v rámci programu Štipendijný program EHP Slovensko)
 • 09/2015 – Univerzita Karlova v Prahe, Filozofická fakulta, Katedra sociální práce, Česká republika (Program Erasmus)
 • 03/2013 – Univerzita Hradec Králové, Ústav sociálnej práce, Česká republika (Program Erasmus)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
11:30 - 13:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Po dohode s vyučujúcou je možné konzultovať aj iné dni.

Kontaktný formulár

=