Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. je docentom na Katedre teológie a katechetiky KTK (predchádzajúci názov Katedra evanjelikálnej teológie a misie) na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde pôsobí od jej založenia v roku 1993. Predtým vyše 10 rokov pôsobil ako kazateľ v Bratskej jednote baptistov. Teológiu vyštudoval a v r. 1982 ukončil na Evanjelickej bohosloveckej fakulte (EBF) UK v Bratislave. Tu v. r. 2002 úspešne ukončil aj svoje doktorandské štúdium prácou na tému „Vzťah soteriológie a sociálnej otázky v teológii revivalizmu“. V rokoch 2002-2003 bol aktívnym členom prekladateľskej komisie Slovenskej biblickej spoločnosti, pripravujúcej ekumenický preklad slovenskej Biblie, konkrétne knihy Jób, spolupracoval na tvorbe krížových odkazov v tomto preklade Biblie. V roku 2009 publikoval vedeckú štúdiu „Teológia katastrofy podľa Knihy Jóbovej“, načo sa v tom istom roku habilitoval na EBF UK na docenta. V r. 2015 publikuje monografiu Exegéza hebrejskej Biblie: teória, kritika, metódy.

V súčasnosti je P. Hanes garantom filozofie pre teológov, apologetiky a starozmluvných predmetov, vyučovaných v rámci študijného odboru č. 2.1.12 teológia. Vedie a oponuje záverečné práce všetkých vysokoškolských stupňov. V r. 2011 bol členom habilitačnej komisie na Oddelení vedy Husitské teologické fakulty HTF UK Praha. Popri svojej bohatej domácej kazateľskej a prednáškovej aktivite káže a prednáša aj v zahraničí na základe pozvania viacerých zahraničných teologických inštitúcií, a to napr. pre East-West Center for Missions, Soul, Južná Kórea (august 1993); počas zahraničného prednáškového turné v teologických inštitútoch a cirkevných zboroch USA (február 2003); v Nemecku na Dortmund Universität (2010) v rámci teologických predmetov pre študentov Religionspädagogik a v International Baptist Theological Seminary, Praha ČR – (november 2011) na tému Poverty in the Old Testament.

Odborná PEDAGOGICKO-TEOLOGICKÁ prax (21-ROČNÁ): 

 • 1993 – 2009: odborný asistent na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

 • 2009 - 2014: pracovná náplň docenta na funčnom mieste v odbore „Evanjelikálna teológie a misia“ (Bc), „Evanjelikálna teológia“ (Mgr.), „Teológia“ (PhD):

I. stupeň: Predmet – prednášajúci a garant predmetu: Stará zmluva (hebrejčina, pozadie Starej zmluvy, úvod do Starej zmluvy, exegéza Starej zmluvy) -  P/S,

     Úvod do filozofie - P/S, Dogmatika - P/S

II. stupeň: Predmet – prednášajúci a garant predmetu: Stará zmluva (teológia Starej zmluvy, starozmluvný seminár, exegéza Starej zmluvy) – P/S, Apologetika P/S,

    Dejiny filozofických systémov P/S, Dogmatika P

III. stupeň: Stará zmluva PhD – P, Teológia 20. storočia – P, Filozofia PhD – P, Dejiny kresťanstva PhD - P

 Odborná TEOLOGICKÁ prax  (31-ročná):

 • 1983 – 1993: kazateľ a správca cirkevného zboru BJB vo Vavrišove

 • reprezentant cirkvi (BJB) na konferenciách v Argentíne (1984), na Filipínach (1989), v Južnej Kórei (1991) (International Congress on Revival v Les Diableres, Švajčiarsko1988 a svetová konferencia o evanjelizácii lausanne II v Manile, Filipíny1989)

 • 1992-1995: člen Rady Bratskej jednoty baptistov v SR

 • 1993-1996: člen predstavenstva kresťanského vydavateľtva Creativpress

 • 1993 – 2003: odborný asistent na katedre ETM PFFUMB v Banskej Bystrici

 • 1990: tlmočenie astronauta J. Irwina v Bratislave, Lipt. Hrádku

 • 1993, 1995: tlmočenie pre Billy Graham Evangelistic Association, Mission Europe v Essene, BRD, Mission World v San Juan, Portorico

 • 2002 – 2003: člen prekladateľskej komisie Slovenskej biblickej spoločnosti

 • 1995 – 2014: prednášajúci na teologických konferenciách v cirkevných a paracirkevných organizáciách

 •  

  VZDELÁVANIE  A PROFESIJNÝ RAST

 • 1969-1973: Gymnázium v Hnúšti

 • 1977 -1982: štúdium teológie na EBF v Bratislave (Mgr. teológie)

 • 1996-2002: doktorandské štúdium systematickej a starozmluvnej teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave – získanie titulu PhD. v teológii

 • 1990: certifikát za štúdium na inštitúte pre misiu a cirkev na Kimchi seminári v Južnej Kórei

 • 1995: študijný pobyt so zameraním na tému PhD práce – Wheaton College, Illinois (jún-júl)

 • 2003: zahraničné prednáškové turné v USA (február)

 • 2007: ukončenie rigorózneho štúdia na Katedre evanjelikálnej teológie a misie PF UMB v Banskej Bystrici (ThDr.)

 • 2009: udelenie titulu docent v odbore 2.1.14 Evanjelická teológia

   Čo sa týka výskumnej činnosti, P. Hanes bol v posledných rokoch členom výskumných tímov v rámci niekoľkých projektov národného až medzinárodného významu, napr. inštitucionálnej grantovej výskumnej úlohy pod č. ZEC 2006/KETM-1 „Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era : Increasing Effectiveness of the Evangelical Churches in the Slovak Republic by Making the Best of Critical Theology“ (2006 – 2008). V rokoch 2008-2009 sa zúčastnil na výskumnom pobyte v rámci projektu „Text and Canon“ v Tyndale House, Cambridge, vo Veľkej Británii; v roku 2010 na projekte „Teologicko-katechetické východiská edukačnej paradigmy“ vo Wheaton College, Wheaton, USA. V rokoch 2007 – 2008 bol konzultantom projektu VEGA č. 1/007/08 „Homiletická činnosť cirkví v SR a jej dopad na kvalitu života v pluralitnej spoločnosti.“

  Ďalšie projekty:

  Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. – riešiteľ: Projekt Teologicko-katechetické východiská edukačnej paradigmy č. 01/2010/OSM-15. Miesto riešenia: Wheaton, Illinois USA. Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. – spoluriešiteľ. Termín: 1.12.2008 – 28.2.2009

  Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. – za SR hlavný riešiteľ : Biblické a teologické východiská kresťanskej etiky a ich aplikácia na súčasné etické dilemy- Miesto riešenia: Holland, Michigan, USA. Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. – spoluriešiteľ. Termín: 1.12.2008 – 28.2.2009.

  Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach

 • člen predstavenstva vydavateľstva Creativpress 1993 – 1996

 • člen Prekladateľskej komisie Slovenskej biblickej spoločnosti (Stará zmluva): 2002-2003

 • člen Diskusnej skupiny „Science and Spirituality Dimensions“ v rámci projektu projektu Metanexus Initiative, Slovak Physical Society: 2005 –

 • člen Teologickej komisie Bratskej jednoty baptistov v SR: 2004 –

 • člen Redakčnej rady Evanjelikálneho teologického časopisu KETM PF UMB (2001- 2010)

 • vedúci vedeckého Výboru vedeckej teologickej konferencie Cirkevný zbor vo vzťahu k spoločenskému prostrediu 2010

 • člen Redakčnej rady: Testimonium fidei. KTaK PF, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. (od 2013- )

   

  English resume:

   

   Doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. is an associate professor at the Department of Theology and Catechetics (previously the Department of Evangelical Theology and Missions) at the Faculty of Education of the University of Matej Bel in Banska Bystrica, Slovakia. He has been working there since the foundation of the department in 1993. Before coming to teach at the department, he pastored a Baptist church in Slovakia for over 10 years. He got his degree in Theology at the Lutheran Theological Faculty, Comenius University, in Bratislava in 1982. He gained his PhD. from the same Faculty in 2002 and the topic of his thesis was “The Relationship of Soteriology and Social Issues in Theology of Revivalism.” In 2002-2003 he was an active member of a translating group of the Slovak Bible Society which worked on an ecumenical Bible translation. Pavel Hanes was in charge of the translation of the Book of Job. At present he is involved in the team work producing cross-references for the new ecumenical Bible translation. In 2009 he published a study “The Theology of Catastrophe according to the Book of Job”. In the same year he became an associate professor at the Lutheran Theological Faculty in Bratislava. Currently Pavel Hanes is a guarantor of philosophy for theologians, as well as of apologetics and of the Old Testament subjects taught and studied at the Department of Theology and Catechetics. He is a tutor and an opponent of final theses for all the college degrees. In 2011 he was a member of the habilitation committee at the Department of Science at the Hussite Faculty of Theology, Charles University, in Prague. Besides preaching and lecturing in Slovakia, he also preaches and teaches at theological institutions and churches abroad. This includes lecturing at the East-West Center for Missions, Seoul, South Korea, August 1993; speaking during a lecture tour at various theological institutions and churches in USA (February 2003); giving lectures to the theology (Religionspädagogik) students at Dortmund Universität in Germany (2010); and teaching at the International Baptist Theological Seminary in Prague, Czech Republic on the topic of Poverty in the Old Testament (November 2011). Regarding research, Pavel Hanes has been a member of several teams of researchers for a number of years. These teams have been involved in nationally and internationally acknowledged projects (e.g. the institutional grant research within ZEC 2006/KETM-1: „Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era: Increasing Effectiveness of the Evangelical Churches in the Slovak Republic by Making the Best of Critical Theology“). Between 2008 and 2009 he was invited to be a part of the research via the “Text and Canon” project at Tyndale House in Cambridge, Great Britain. In 2010 he took an active role in the “Theological and Catechetical Basics of the Educational Paradigm” project at Wheaton College in Wheaton, Illinois. Between 2007 and 2008 he was a consultant of the VEGA project 1/007/08: “Homiletics of the Slovak Churches and its Impact on the Quality of Life in a Pluralistic Society.”

   

   


Odborná PEDAGOGICKO-TEOLOGICKÁ prax (21-ROČNÁ):

 

 • 1993 – 2009: odborný asistent na Katedre evanjelikálnej teológie a misie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

   

 • 2009 - 2014: pracovná náplň docenta na funčnom mieste v odbore „Evanjelikálna teológie a misia“ (Bc), „Evanjelikálna teológia“ (Mgr.), „Teológia“ (PhD):

   

  1. stupeň:

  Predmet – prednášajúci a garant predmetu:

         Stará zmluva (hebrejčina, pozadie Starej zmluvy, úvod do Starej zmluvy, exegéza Starej zmluvy) -  P/S

       Úvod do filozofie - P/S

       Dogmatika - P/S

  II. stupeň:

  Predmet – prednášajúci a garant predmetu:

       Stará zmluva (teológia Starej zmluvy, starozmluvný seminár, exegéza Starej zmluvy) – P/S

      Apologetika P/S

      Dejiny filozofických systémov P/S

      Dogmatika P

  III. stupeň:

     Stará zmluva PhD – P

     Teológia 20. storočia – P

    Filozofia PhD – P

    Dejiny kresťanstva PhD - P

   

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 12:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie aj v iné dni po dohode.

Kontaktný formulár

=