prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
SR

Profesijná charakteristika

        Doc.PaedDr. Peter Jusko, PhD. pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od septembra 1998. V rokoch 1998 – 2004 pôsobil na Katedre pedagogiky a sociálnej práce PF UMB. V tomto období sa vo svojej pedagogickej činnosti venoval najmä problematike sociálnej politiky, politiky zamestnanosti, sociálnej patológii, sociálnemu zabezpečeniu, sociológii výchovy a správnemu poriadku v sociálnej praxi. Viedol bakalárske práce v študijných odboroch sociálna práca a vychovávateľstvo, so zameraním najmä na oblasti sociálno-patologických javov  u detí a mládeže, nezamestnanosti, sociálnej politiky a osobnosti sociálneho pracovníka. Bol členom komisií pre štátne skúšky v bakalárskom štúdiu v študijných odboroch sociálna práca a vychovávateľstvo. V rokoch 1998 – 2001 organizoval cyklus diskusných klubov s odborníkmi z praxe pre študentov študijného odboru sociálna práca so zameraním na oblasť prevencie sociálno-patologických javov. V roku 1998 nastúpil na rigorózne pokračovanie, ktoré ukončil v roku 1999 vykonaním rigoróznych skúšok a obhájením rigoróznej práce na tému Osobnosť sociálneho pracovníka. V roku 1999 bol prijatý na doktorandské štúdium v študijnej špecializácii sociálna pedagogika, ktoré ukončil v roku 2004 obhajobou dizertačnej práce na tému Prevencia drogových závislostí so zameraním na študentov vysokých škôl. V rokoch 2000, 2001, 2002 realizoval v spolupráci s Centrom poradensko-psychologických služieb pracoviskom prevencie závislostí v Banskej Bystrici cyklus výcvikových blokov pre študentov študijných odborov sociálna práca, sociálna pedagogika a psychológia na tému Príprava študentov PF UMB v oblasti prevencie závislostí, ktorý bol financovaný z Protidrogového fondu SR. V rokoch 2002 – 2004 bol spoluriešiteľom štátnej objednávky MŠ SR „Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa. V rokoch 2002 – 2004 vykonával funkciu katedrového koordinátora kreditového systému štúdia. 

         V roku 2004 došlo k rozdeleniu Katedry pedagogiky a sociálnej práce na Katedru pedagogiky a Katedru sociálnej práce. PaedDr. Peter Jusko, PhD. sa stal jedným zo zakladajúcich členov Katedry sociálnej práce PF UMB. Od jej vzniku až do roku 2009 vykonával funkciu tajomníka katedry a zároveň v rokoch 2004-2008 bol členom Akademického senátu PF UMB. V súčasnosti je prodekanom pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou PF UMB. V roku 2008 úspešne ukončil habilitačné konanie na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove vo vednom odbore sociálna práca obhajobou habilitačnej práce na tému Sociálna práca s mládežou a sociálno-patologické javy. V tomto období sa vo svojej pedagogickej činnosti venuje najmä problematike sociálnej politiky, sociálnej práci s mládežou, sociálnej správy, politiky zamestnanosti, kultov a siekt a probačnej a mediačnej službe. Vedie bakalárske a diplomové práce v študijných odboroch sociálna práca, sociálna pedagogika a andragogika so zameraním na prevenciu sociálno-patologických javov u detí a mládeže, aktuálne problémy sociálnej politiky a politiky zamestnanosti, seniorov a chudobu. Je členom  komisií pre štátne skúšky v bakalárskom a magisterskom štúdiu v študijných odboroch sociálna práca, vychovávateľstvo, sociálna pedagogika a pedagogika voľného času. Od roku 2003 sa PaedDr. Peter Jusko, PhD. aktívne podieľa na organizovaní študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ) v študijnom odbore sociálna práca. Bol predsedom odbornej hodnotiacej komisie  celoslovenskej študentskej vedecko-odbornej konferencie v odbore sociálna práca v Ružomberku v roku 2008 a členom odbornej hodnotiacej komisie celoslovenskej študentskej vedecko-odbornej konferencie v odbore sociálna práca v Nitre v roku 2004, v Bratislave v roku 2007 a v Prešove v roku 2009. V roku 2006 organizačne zabezpečoval celoslovenské kolo ŠVOUČ v študijnom odbore sociálna práca na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. V rokoch 2004 – 2005 bol zástupcom vedúcej medzinárodného projektu na tému  Sociálno-patologické javy vo vysokoškolskej príprave sociálnych pracovníkov a sociálnych pedagógov, ktorý bol realizovaný v rámci slovensko-českej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce. V rokoch 2006 – 2007 bol spoluriešiteľom fakultného grantu na tému Hodnotenie kvality štúdia a uplatnenie absolventov sociálnej práce  Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela V Banskej Bystrici. V rokoch 2007 – 2008 bol spoluriešiteľom výskumného projektu Samosprávna politika regiónov a miest voči mládeži v SR. V rokoch 2008 - 2010 bol zapojený ako zástupca vedúcej projektu do projektu VEGA 1/0615/08 2008-2010 Profesijné kompetencie sociálnych pracovníkov v kontexte inštitucionálnych, intencionálnych a interprofesijných reflexií  a ako spoluriešiteľ do projektu VEGA 1/0598/08 2008-2010 Teoretický a metodologický rámec analýzy vzdelávacích potrieb dospelých. V rokoch 2009 - 2012 bol vedúcim projektu VEGA 1/0593/09 2009-2012 Divácke násilie a jeho sociálna prevencia. V rokoch 2012 - 2015 bol spoluriešiteľom projektu APVV–0371–11 „Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 – naivita alebo genialita?“. V rokoch 2013 - 2015 bol odborným pracovníkom aktivity v rámci projektu "Operačný program vzdelávanie ITMS 26110230077: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici". V rokoch 2014 - 2016 bol vedúcim projektu KEGA 029UMB-4/2013 Probácia a mediácia ako súčasť vysokoškolskej prípravy študentov pomáhajúcich profesií. V rokoch 2015 - 2016 bol spoluriešiteľom projektu "Štipendijný program EHP Slovensko SK06-IV-02-014: Sociálne služby vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Nórsku". 

       Doc.PaedDr. Peter Jusko, PhD. sa počas svojho pôsobenia na PF UMB v oblasti publikačnej činnosti orientuje najmä do problematiky sociálnej politiky, politiky zamestnanosti, sociálnej práce s mládežou, subkultúr mládeže, sociálno-patologických javov, futbalového chuligánstva, metód sociálnej práce, cieľových skupín sociálnej práce, probácie a mediácie, sociálnej pedagogiky a ďalších oblastí. Doc.PaedDr. Peter Jusko, PhD. je autorom resp.  spoluautorom vyše 10 knižných prác, vyše 30 príspevkov v domácich a zahraničných časopisoch a vyše 80 štúdií v domácich a zahraničných zborníkoch. Aktívne sa zúčastnil vyše 30 konferencií a seminárov v zahraničí a vyše 50 domácich konferencií a seminárov. Na svoje práce má evidovaných vyše 250 ohlasov v zahraničných a domácich publikáciách. Je recenzentom dvoch monografií, piatich zahraničných zborníkov, troch domácich zborníkov a dvoch vysokoškolských učebníc. V roku 2005 získal cenu Akadémie vzdelávania SR „Doktorand roka 2004“ za vynikajúcu knižnú publikáciu Sociálna politika pre sociálnych a misijných pracovníkov. Doc. Jusko je členom Vedeckej rady ÚSP UHK v Hradci Králové, PF UMBv Banskej Bystrici, Sekcie sociálnej pedagogiky pri Slovenskej akadémii vied, Asociácie vzdelávateľov v Sociálnej práci v Slovenskej republike a v rokoch 2009 - 2015 bol  členom správnej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci v Slovenskej republike.              

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
13:00 - 14:30   14:30 - 16:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny pre externé štúdium (streda): 14,30 - 16,00

Kontaktný formulár

=