Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná/externá

Kód:

Názov:   Názov: Legislatíva v sociálnej oblasti (P)

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijný program: Sociálna práca 2. stupeň VŠ štúdia - Mgr.

Garantuje:

doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

Zabezpečuje: doc.PaedDr. Peter Jusko, PhD.

                        PhDr. Marek Stachoň, PhD.  

Obdobie štúdia predmetu:  

2. r. ZS

Forma výučby: prednáška, seminár

Odporúčaný rozsah výučby:

Týždenný:  2-2-0    Za obdobie štúdia:  26-26-0                  

Počet kreditov:

5

Podmieňujúce predmety: nie sú

Cieľ predmetu: Pripraviť študentov magisterského štúdia na profesionálny výkon sociálnej práce prostredníctvom teoretickej reflexie príslušnej legislatívy v sociálnej oblasti

Časovo tematický plán predmetu:

 1. 1.      1. Legislatívna úprava inštitúcií sociálnej práce
 2. 2.      2. Klienti a cieľové skupiny sociálnej práce v sociálnej legislatíve
 3. 3.      3. Sociálne prostredie a legislatíva v sociálnej oblasti
 4. 4.      4. Legislatívna úprava sociálnych situácií a sociálnych problémov
 5. 5.      5. Sociálne intervencie sociálneho pracovníka v sociálnej legislatíve
 6. 6.      6. Zdroje mobilizácie k riešeniu sociálnych problémov a legislatíva v sociálnej oblasti
 7. 7.      7. Legislatívna úprava profesijných kompetencií sociálneho pracovníka
 8. 8.      8. Spolupráca sociálnej práce s inými profesiami v sociálnej legislatíve
 9. 9.      9. Pomoc a kontrola v sociálnej práci a sociálna legislatíva
 10. 10.  10. Vybrané etické dilemy v sociálnej práci a legislatíva v sociálnej oblasti   

Spôsob a podmienky ukončenia predmetu: kredit, skúška

 

Priebežné hodnotenie:  aktívna účasť na seminároch – 20 bodov

                                        prezentácia legislatívy v sociálnej oblasti – 20 bodov

                                        záverečný písomný test – 60 bodov

 

Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia 0,4

                                        záverečná písomná skúška 0,6

 

Celkové hodnotenie predmetu: študent získa na základe súčtu čiastkových hodnôt, pričom musí dosiahnuť v každej súčasti určené minimum  

     A                  B                      C                   D                            E                 FX                                                                      

100-94           93-87              86-80            79-73                         72-65             64 a menej                                    

Literatúra:

JUSKO, P.: Sociálna politika pre sociálnych a misijných pracovníkov. Banská Bystrica: PF UMB, 2004.

JUSKO, P. – VAVRINČÍKOVÁ, L.: Sociálne zabezpečenie. Banská Bystrica: PF UMB, 2006.

VAVRINČÍKOVÁ, L. – JUSKO, P.: Sociálne zabezpečenie a poisťovníctvo. Banská Bystrica: PF UMB, 2007.

JUSKO, P. – HALÁSKOVÁ, R.: Politika zamestnanosti. Banská Bystrica: PF UMB, 2012.

Zákon NR SR č.453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti.

Zákon NR SR č.5/2004 o službách zamestnanosti

Zákon NR SR č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Zákon NR SR č.448/2008 o sociálnych službách

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:15. 9. 2014   

           

 

 

 

 

 

 

Názov vysokej školy, názov fakulty:  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pedagogická fakulta

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná/externá

Kód:

Názov: Teória sociálnej politiky  (P)

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijný program: Sociálna práca 1. stupeň VŠ štúdia - bc.

Garantuje:

doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

Zabezpečuje: PaedDr. Peter Jusko, PhD.

 

Obdobie štúdia predmetu:  

1. r. ZS

Forma výučby: prednášky, semináre

Odporúčaný rozsah výučby:

Týždenný:  1-2-0    Za obdobie štúdia:  13-26-0                  

Počet kreditov:

4

Podmieňujúce predmety:

Cieľ predmetu: Vybudovanie vedomostnej základne študentov najmä z týchto problémových okruhov: význam sociálnej politiky v spoločnosti, základné kategórie sociálnej politiky, oblasti sociálnej politiky, najvýznamnejšie problémy sociálnej politiky.

 

Časovo tematický plán predmetu:

  1. Pojem a predmet sociálnej politiky
  1. Pojem sociálny a pojem politika
  1. Vzťah hospodárskej a sociálnej politiky
  1. Sociálna politika a sociálna práca
  1. Princípy sociálnej politiky
  1. Funkcie sociálnej politiky
  1. Nástroje sociálnej politiky
  1. Účastníci sociálnej politiky
  1. Sociálna politika Európskej únie
  1. Sociálny štát
  1. Komunálna sociálna politika
  1. Podniková sociálna politika

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit, skúška

 

Priebežné hodnotenie:  aktivity na seminároch – 20 bodov

                                        priebežný test 1 – 10 bodov

                                        priebežný test 2 – 10 bodov

                                        priebežný test 3 – 10 bodov

                                        ústna skúška – 50 bodov

                                    

Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia 0,5

                                        ústna skúška 0,5

 

Celkové hodnotenie predmetu: študent získa na základe súčtu čiastkových hodnôt, pričom musí dosiahnuť v každej súčasti určené minimum  

     A                  B                      C                   D                            E                 FX                                                                      

100-94            93-87               86-80             79-73              72-65              64 a menej

Literatúra:

Stanek, V.: Sociálna politika. Bratislava :  1999

Tomeš, I.: Sociální politika: teorie a mezinárodní zkušenost. Praha : 2000

KREBS, V.: Sociální politika. Praha: Aspi, 2008.

Jusko, P.: Základy sociálnej politiky. Banská Bystrica :  2000

JUSKO, P.: Sociálna politika pre sociálnych a misijných pracovníkov. Banská Bystrica: 2004.

 

 

 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 15.9.2014

 

           

 

 

Názov vysokej školy, názov fakulty:  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pedagogická fakulta

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná/externá

Kód:

Názov: Správne právo v sociálnej práci (P)

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijný program: Sociálna práca 1. stupeň VŠ štúdia - bc.

Garantuje:

doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

Zabezpečuje: PaedDr. Peter Jusko, PhD.

 

Obdobie štúdia predmetu:  

2. r. ZS

Forma výučby: prednášky, semináre

Odporúčaný rozsah výučby:

Týždenný:  1-1-0               Za obdobie štúdia:  13-13-0                  

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety: Základy práva pre sociálnych pracovníkov

Cieľ predmetu: Poznať a pochopiť význam, štruktúru a činnosť verejnej správy a vedieť analyzovať priebeh správneho konania.

 

Časovo tematický plán predmetu:

  1. Verejná správa a jej charakteristické črty
  1. Štruktúra verejnej správy
  1. Štátna správa
  1. Samospráva
  1. Princípy verejnej správy
  1. Kontrola vo verejnej správe
  1. Správne právo a správne konanie v sociálnej praxi
  1. Základné pravidlá správneho konania
  1. Priebeh správneho konania v sociálnej praxi
  1. Zabezpečenie podkladov pre rozhodnutie
  1. Rozhodnutie a preskúmanie rozhodnutí v správnom konaní
  1. Výkon rozhodnutí v sociálnej praxi

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit, skúška

 

Priebežné hodnotenie:  aktívna účasť na seminároch – 20 bodov

                                        vybraná spisová dokumentácia z priebehu správneho konania   

                                        v sociálnej praxi – 30 bodov

                                        záverečný písomný test – 50 bodov

                                    

Záverečné hodnotenie: základe priebežného hodnotenia  0,5

                                        záverečný písomný test 0,5

 

Celkové hodnotenie predmetu: študent získa na základe súčtu čiastkových hodnôt, pričom musí dosiahnuť v každej súčasti určené minimum  

     A                  B                      C                   D                            E                 FX                                                                      

100-94            93-87               86-80             79-73              72-65              64 a menej

Literatúra:

Škultéty, P.: Verejná správa a správne právo. Bratislava : 1995

KEČKÉŠOVÁ, M.: Základy správneho práva. Bratislava: 2004.

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení

 

 

 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 15.9.2014

 

           

 

 

Názov vysokej školy, názov fakulty:  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pedagogická fakulta

Informačný list predmetu

Forma štúdia predmetu: denná/externá

Kód:

Názov: Politika zamestnanosti (PV)

Študijný odbor: Sociálna práca

Študijný program: Sociálna práca 1. stupeň VŠ štúdia - bc.

Garantuje:

doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

Zabezpečuje: PaedDr. Peter  Jusko, PhD.

Obdobie štúdia predmetu:  

2. r. LS

Forma výučby: prednášky, semináre

Odporúčaný rozsah výučby:

Týždenný:  1-2-0  Za obdobie štúdia:  13-26-0                  

Počet kreditov:

3

Podmieňujúce predmety: Sociálna politika 1

Cieľ predmetu: Formovať a rozvíjať pojmotvorný aparát študentov najmä z: trhu práce, nezamestnanosti, politiky zamestnanosti, politiky trhu práce. Vypestovať u študentov nasledovné zručnosti: analýza trhu práce, identifikácia príčin, typov, priebehu a dôsledkov nezamestnanosti, využívanie nástrojov aktívnej politiky trhu práce.

 

Časovo tematický plán predmetu:

  1. Trh práce a jeho charakterisika
  1. Štruktúra trhu práce
  1. Rovnováha na trhu práce
  1. Segmentácia trhu práce
  1. Pojem a miera nezamestnanosti
  1. Príčiny a dôsledky nezamestnanosti
  1. Priebeh nezamestnanosti a typy nezamestnanosti
  1. Služby zamestnanosti v Slovenskej republike
  1. Účastníci služieb zamestnanosti
  1. Aktívne opatrenia na trhu práce
  1. Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
  1. Povinnosti zamestnávateľa

 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: kredit, zápočet

 

Priebežné hodnotenie:  priebežný test – 30 bodov

                                        seminárna práca – 20 bodov

                                        záverečný písomný test – 50 bodov

 

Záverečné hodnotenie: na základe priebežného hodnotenia 0,5

                                        záverečný písomný test 0,5

 

Celkové hodnotenie predmetu: študent získa na základe súčtu čiastkových hodnôt, pričom musí dosiahnuť v každej súčasti určené minimum  

     A                  B                      C                   D                            E                 FX                                                                      

100-94            93-87               86-80             79-73              72-65              64 a menej

 

Literatúra:

JUSKO, P. – HALÁSKOVÁ, R.: Politika zamestnanosti. Banská Bystrica: PF UMB, 2012

MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Slon, 2001.

RIEVAJOVÁ E. a kol.: Teória a politika zamestnanosti. Bratislava : 2001

Zákon č. 5/ 2004 o službách zamestnanosti

 

 

 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:

slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 15.9.2014 

           

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
13:00 - 14:30   14:30 - 16:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny pre externé štúdium (streda): 14,30 - 16,00

Kontaktný formulár

=