Zoznam riešených projektov - doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

 

1. MŠ SR Štátna objednávka č.912/2002: Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa.

Typ projektu: vedecko-výskumný

Pracovisko: PF UMB Banská Bystrica

  Účasť: riešiteľ

  Doba trvania: 2003 - 2004

 

2. MŠ SR 119/2003: Sociálno-patologické javy vo vysokoškolskej príprave sociálnych pracovníkov a sociálnych pedagógov

Typ projektu: vedecko-výskumný, slovensko–česká medzivládna vedecko-technická spolupráca (MŠ SR)

Pracovisko: PF UMB Banská Bystrica a PF UHK Hradec Králové

  Účasť: zástupca vedúcej projektu

  Doba trvania: 2004 – 2005

 

3. GP PF UMB 2/2005: Hodnotenie kvality štúdia a uplatnenie absolventov sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela V Banskej Bystrici.

Typ projektu: vedeckovýskumný

Pracovisko : PF UMB Banská Bystrica

  Účasť: riešiteľ

  Doba trvania: 2006 - 2007

 

4. IUVENTA č. 517/07: Samosprávna politika regiónov a miest voči mládeži v SR.

Typ projektu: vedeckovýskumný

Pracovisko : PF UMB Banská Bystrica

  Účasť: riešiteľ

  Doba trvania: 2008 – 2009

 

5. VEGA 1/0615/08 2008-2010 Profesijné kompetencie sociálnych pracovníkov v kontexte inštitucionálnych, intencionálnych a interprofesijných reflexií

Typ projektu: vedeckovýskumný

Pracovisko : PF UMB Banská Bystrica

 Účasť: zástupca vedúcej projektu

 Doba trvania: 2008 - 2010

 

6. VEGA 1/0598/08 2008-2010 Teoretický a metodologický rámec analýzy vzdelávacích potrieb dospelých

Typ projektu: vedeckovýskumný

Pracovisko : PF UMB Banská Bystrica

 Účasť: riešiteľ

 Doba trvania: 2008 - 2010

 

7. IUVENTA 14/2009/70070: Autonómia mládeže na Slovensku (2009-2010)

Typ projektu: vedeckovýskumný

Pracovisko : PF UMB Banská Bystrica

 Účasť: riešiteľ

 Doba trvania: 2009 – 2010

 

8. VEGA 1/0593/09 2009-2012: Divácke násilie a jeho sociálna prevencia.

Typ projektu: vedeckovýskumný

Pracovisko : PF UMB Banská Bystrica

 Účasť: vedúci projektu

 Doba trvania: 2009 - 2012

 

9. APVV SK – PL 0038-09: Výzvy aktívnej a integračnej sociálnej politiky a formovanie sociálnych služieb (vzdelávanie sociálnych pracovníkov) na Slovensku a Poľsku

Typ projektu: vedeckovýskumný, mobilitný

Pracovisko : PF UMB Banská Bystrica, WH UMK Toruň

 Účasť: vedúci projektu

 Doba trvania: 2010 - 2011

 

10. APVV–0371–11 „Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 – naivita alebo genialita?“

Typ projektu: vedeckovýskumný

Pracovisko : EU SAV Bratislava

Účasť: riešiteľ

Doba trvania: 2012 – 2015

 

11. Operačný program vzdelávanie ITMS 26110230077: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Typ projektu: vzdelávací

Pracovisko : UMB Banská Bystrica

Účasť: odborný pracovník aktivity

Doba trvania: 2013 – 2015

 

12. KEGA 029UMB-4/2013 Probácia a mediácia ako súčasť vysokoškolskej prípravy študentov pomáhajúcich profesií

Typ projektu: vedeckovýskumný

Pracovisko : PF UMB Banská Bystrica

Účasť: vedúci projektu

Doba trvania: 2014 – 2016

 

13. Štipendijný program EHP Slovensko SK06-IV-02-014: Sociálne služby vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Nórsku

Typ projektu: vedeckovýskumný, mobilitný

Pracovisko : PF UMB Banská Bystrica, UCL Lillehammer (Nórsko)

Účasť: riešiteľ

Doba trvania: 2015 – 2016

 

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
13:00 - 14:30   14:30 - 16:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny pre externé štúdium (streda): 14,30 - 16,00

Kontaktný formulár

=