ZBORNÍKY

 

Mosty k rodine – Zborník z konferencie konanej v Banskej Bystrici dňa 16. 5. 2006

 

Mosty k rodine 3 – sociálna práca s rodinou (Zborník z konferenie konanej v Banskej Bystrici, 1. 10. 2008)

 

Mosty k rodine 2011: Zborník z konferencie konanej 25. 10. 2011 v Banskej Bystrici

 

 

 

ČLÁNKY

 

PAPŠO, P.: Potreba mužského a ženského identifikačného vzoru pri výchove a socializácii detí v ústavnej starostlivosti (2006)

 

PAPŠO, P.: Resocialializácia mladistvých odsúdených (2006)

 

PAPŠO, P.: Výchova k manželstvu a rodičovstvu ako forma prevencie umiestňovania detí do detských domovov (2006)

 

PAPŠO, P.: Trávenie voľného času odsúdených v ústave na výkon trestu odňatia slobody (2006)

 

PAPŠO, P.: Vzdelávanie odsúdených v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody (2007)

 

PAPŠO, P.: Realizácia metód resocializačnej práce s odsúdenými (2007)

 

PAPŠO, P.: Možnosti trávenia voľného času detí z detských domovov a jeho význam pri ich socializácii (2007)

 

PAPŠO, P.: Penitenciárna starostlivosť v kontexte sociálnej práce (2008)

 

CIEŚLICKA, M. - PAPŠO, P.:Studium polskiego i słowackiego systemu penitencjarnego w kontekście transformacji ustrojowej przełomu XX i XXI w. (2008)

 

PAPŠO, P.: Problémy sociálnej adaptácie mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti (2008)

 

PAPŠO, P.: Základné psychické potreby dieťaťa a detské domovy (2008)

 

JUSKO, P. – PAPŠO, P.: Potreba sociálnej intervencie v rómskych komunitách (2008)

 

PAPŠO, P.: Swingers ako subkultúra (2008)

 

PAPŠO, P.: Zvyšovanie kvality výchovného prostredia prostredníctvom transformácie detských domovov (2008)

 

PAPŠO, P.: Vybrané kompetencie sociálneho pracovníka v penitenciárnych podmienkach (2008)

 

JUSKO, P. – PAPŠO, P.: Inštitút probácie pri podmienečnom prepustení a podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody v Slovenskej republike (2009)

 

PAPŠO, P.: Problém odchodu mladých dospelých z detských domovov – príčiny a perspektívy (2009)

 

PAPŠO, P.: Sociálna práca v podmienkach detských domovov (2009)

 

PAPŠO, P.: Kompetencie sociálneho pracovníka v detskom domove (2010)

 

PAPŠO, P.: Prevencia umiestňovania detí do detských domovov (2010)

 

PAPŠO, P.: Praca socjalna w warunkach penitencjarnych (2010)

 

PAPŠO, P.: Eliminácia rizík subkultúr mládeže (2011)

 

PAPŠO, P.: Prevencia negatívnych vplyvov subkultúr na mládež (2011)

 

PAPŠO, P.: Vplyv života v detských domovoch na sociálnu adaptáciu mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti (2011)

 

PAPŠO, P. - JUSKO, P.: Sociálna práca s odsúdenými vo výkone trestu odňatia slobody (2011)

 

PAPŠO, P.: Význam skúmania subkultúr mládeže pre prax sociálnej práce (2012)

 

PAPŠO, P.: Význam zariadení dočasného bývania pre mladých dospelých z detských domovov (2012)

 

PAPŠO, P.: Sociálna práca vo výkone trestu odňatia slobody v Slovenskej republike (2012)

 

PAPŠO, P.: Sociálna kuratela v postpenitenciárnej starostlivosti (2012)

 

PAPŠO, P.: Možnosti postpenitenciárnej starostlivosti v Slovenskej republike (2012)

 

PAPŠO, P.: Problematika subkultúr mládeže ako súčasť vysokoškolského vzdelávania sociálnych pracovníkov (2012)

 

JUSKO, P. - PAPŠO, P.: Resocjalizacja nieletnich w Republice Słowackiej (2013)

 

PAPŠO, P.: Spokojnosť mladých dospelých po ukončení náhradnej starostlivosti so svojou sociálnou adaptáciou (2013)

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=