Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Stručná vedecko-pedagogická charakteristika

 

Kvalifikácia:

Absolvent:

1976 Komenského evangelická bohoslovecká fakulta,

Univerzita Karlova v Prahe, ČR.

odbor: evanjelická teológia, Mgr.

1997 Husitská teologická fakulta UK, Praha,

odbor: husitská teológia, ThLic.

2001 Husitská teologická fakulta UK, Praha,

odbor: husitská teológia, ThDr.

 

PhD.:

rok 1999, odbor: husitská teológia, miesto: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, téma: „John Wesley: Pneumatická zkušenost a komunikace evangelia“ Udelený titul „Th.D.“ V júli 1999 listom MŠ SR č.: 2402/199-51 oprávnenie používať vedecko-akademickú hodnosť „PhD“.

 

Docent:          

                        rok 2002, odbor Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii – teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ, miesto: UMB v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, téma habilitačnej práce: Teologické princípy v cirkevnej edukáci. Habilitačná prednáška na tému: Najnovšie trendy v kresťanskom teologickom vzdelávaní a výchove.                        

 

Profesor:        rok 2009, odbor Etika, Filozofická fakulta (1. 10. 2009 Prednáška: Etika v teologickom a sociálnom myslení Johna Wesleyho) UKF (20. 12. 2009 Najvýznamnejšie výsledky vedeckej a pedagogickej činnosti) v Nitre. 28. 6. 2010 vymenovaný prezidentom za profesora.

 

Súčasné pracovné zaradenie:

profesor:

rok 2003, 2007 konkurzným konaním prijatý na funkčné miesto profesora na Katedre evanjelikálnej teológie misie PF UMB v obore 2. 1. 12 Teológia, (podle Zák 131/2002, Z.z. § 75).

Od vymenovania dňa 28. 6. 2010 riadny profesor v odbore 2.1.12 Teológia

 

Priebeh doterajšej praxe 

 • 1969 – 1971         metalurg – postupář v Leteckých opravovniach Kbely, Praha 9
 • 1975 – 1978         duchovný Evanjelickej cirkvi metodistickej v Českých Budějoviciach
 • 1978 – 1982         duchovný Evanjelickej cirkvi metodistickej v Jenkovciach
 • 1982 – 1997         duchovný Evanjelickej cirkvi metodistickej v Bratislave a Seredi
 • 1993 – 1997         odborný asistent na Katedre evanjelikálnej teológie a misie PF UMB
 • 1997 – 2001         vedúci katedry evangelikálnej teológie a misie PF UMB
 • 2002 – 2004         prodekan Pedagogickej fakulty pre zahr. vzťahy a styk s verejnosťou
 • 2003 –                  docent na funkčnom mieste profesora na KETM PF UMB
 • 2005 – 2010         vedúci katedry evangelikálnej teológie a misie PF UMB
 • 2010 –                  profesor na Katedre teológie a katechetiky PF UMB

 

 

 

Pedagogická činnosť garanta ŠP – profil:

 

Prehľad doteraz vyučovaných predmetov alebo kapitol predmetov:

Povinné predmety v študijných programoch prvého a druhého stupňa študijného odboru 2.1.12 Teológia (pred rokom 2005 to bol odbor Evanjelikálna teológia) a študijného odboru 1.1.3 Učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov (pred rokom 2005 to bol odbor Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. stupeň ZŠ, katechetika evanjelikálnych cirkví):

1. Úvod do teológie /Úvod do štúdia teológie/ – od r. 1993 dodnes, povinný predmet

2. Budovanie cirkvi – od r. 1998 do r. 2004, povinný predmet

3. Pastorálna teológia – od. r. 1997 dodnes, povinný predmet

4. Ekumenika – od r. 1998 dodnes, povinný predmet

5. Biblické princípy života cirkví /Cirkevná kybernetika/ Zásady riadenia cirkvi – od r. 1998 dodnes, povinný predmet

6. Svetové náboženstvá a kulty – od r. 2003 dodnes, povinne voliteľný predmet

7. Etika v náboženských systémoch /Človek-výchova a ideové systémy – od r. 2004 dodnes, povinný predmet

8. Spracovanie odbornej literatúry – od r. 2001 – 2009 povinný predmet

9. Diplomový seminár – od r. 2001 – 2009

10. Liturgický seminár – od r. 2002 dodnes, povinný predmet

11. Systematicko-teologický proseminár – od r. 2004 dodnes,  výberový predmet

12. Kresťanský služobník- od r. 2005 dodnes, výberový predmet

 

Zoznam publikovaných pôvodných vedeckých prác a ohlasov

usporiadaný a označený podľa smernice MŠ SR č. 13/2005-R z 31. augusta 2005 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách                            1

 1. PROCHÁZKA, P. Pastorační doprovázení. Praha : Institut vzdělávání ECM, 2013. 139 s. ISBN 978-80-7356-034-8

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách                                  5

 

 1. PROCHÁZKA, P. (Ed.) Homiletická činnosť cirkví v Slovenskej republike a jej dopad na kvalitu života v pluralitnej spoločnosti. Monografia k výsledkom vedecko-ýskumného projektu VEGA č. 1/0070/08. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra evanjelikálnej teológie a misie, 2010. ISBN 978-80-557-0108-0. Podiel: 1/3.
 2. PROCHÁZKA, P. Kapitoly z ekumeniky. 2. upravené vydanie. Banská Bystrica: PF UMB v spolupráci s Občianskym združením Pedagóg, 2008. 111 s. ISBN 978-80-8083-682-5 EAN 9788080836825.              
 3. PROCHÁZKA, P. Kapitoly z ekumeniky. Banská Bystrica: KETM PF UMB, 2006. 110 s. ISBN 80-8083-241-2.
 4. PROCHÁZKA, P. Teologické princípy v cirkevnej edukácii. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2002, 179 s. ISBN 80-8055-648-2.      
 5. PROCHÁZKA, P. Duchovná skúsenosť a komunikácia evanjelia. Banská Bystrica : ZEC vo vyd. Trian s.r.o., 1999. 125 s. ISBN 80-88945-11-9.    

                                                                                  

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácom vydavateľstve                                6

 1. PROCHÁZKA, P.: Teologická propedeutika – úvod do štúdia evanjelikálnej teológie/ Pavel Procházka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - 134 s. - ISBN 978-80-8083-985-7
 2. PROCHÁZKA, P.: Biblické východiská kresťanskej etiky / Pavel Procházka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - 60 s. - ISBN 978-80-8083-842-3
 3. Procházka, P. – KRUPA S. Úvod do znalosti Biblie.  Banská Bystrica : PF UMB, 2005. 53 s. ISBN 80-8083-064-9.
 4. Procházka, P. Cirkev a sekty.  Banská Bystrica : PF UMB, 2004. 60 s.
  ISBN 80-8055-852-3.
 5. PROCHÁZKA, P. Úvod do poznávania Biblie.Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2001, 70 s. ISBN 80-8055-572-9.
 6. PROCHÁZKA, P. Úvod do štúdia teológie. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 1999. 109 s. ISBN 80-8055-315-7.

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch                                    9

 1. PROCHÁZKA, P. Dvadsať rokov katedry teológie na PF UMB v Banskej Bystrici. In: Testimoniu fidei, 2013, č. 1, s. 57 – 76. ISSN 1339-3685.
 2. PROCHÁZKA, P. Kultúra každodennosti a učeníctvo. In: Evanjelikálny teologický časopis, 2010, č. 2, s. 5 - 10. ISSN 1336-1783.
 3. PROCHÁZKA, P. Etika v teologickom a sociálnom myslení Johna Wesleyho. In: Evanjelikálny teologický časopis, 2009, č. 2, s. 19 - 34. ISSN 1336-1783.
 4. PROCHÁZKA, P. Quo vadis, evanjelikalizmus? In: Evanjelikálny teologický časopis, 2009, č. 1, s. 63 - 68. ISSN 1336-1783.
 5. PROCHÁZKA, P. Wesleyánský kvadrilateral – Bible, tradice, zkušenost, rozum – jako východisko pro teologická a etická stanoviska církve. In: Evanjelikálny teologický časopis, 2008, č. 2, s. 5 - 15. ISSN 1336-1783.
 6. PROCHÁZKA, P. Pavlovská triáda pi,stij( evlpi,j( avga,ph pre ubolený kresťanský svet. In: Evanjelikálny teologický časopis, 2008, č. 1, s. 5 - 13. ISSN 1336-1783.    
 7. PROCHÁZKA, P. Dôverné rozhovory. In: Evanjelikálny teologický časopis, 2003, č. 1, s. 71-76. ISSN 1336-1783.
 8. PROCHÁZKA, P. Diakonát. In: Evanjelikálny teologický časopis, 2003, č. 2, s. 35-39.
  ISSN 1336-1783.
 9. PROCHÁZKA, P. Negatíva a pozitíva cirkevnej inštitúcie. In: Evanjelikálny teologický časopis, 2001, č. 1, s. 27-33. ISSN 1336-1783.

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách                                                                                                                      5

 

 1. PROCHÁZKA, P.: Possibilities and limits of ecumenical dialoges in the Slovak Republic. IN: KITA, Marek (red.) O co chodzi w ekumenizmie? Czym jest dialog? Podstawowe idee Vaticaanum II pól wieku później. Karków – Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2015. S. 87 - 113. ISBN 978-1-60899-880-7
 2. PROCHÁZKA, P.: Making Disciples in a World Parish – Slovak Republic. IN: Chilcote, Paul W. Making Disciples in a World Parish –  Global Perspectives on Mission & Evangelism. Eugen : Division: Pickwick Publications. Series: Princeton Theological Monograph Series, 2011.  S. 175-184. ISBN 978-1-60899-880-7
 3. PROCHÁZKA, P.: Church-Related Higher Education in the Slovak Republic. In Pusztai, G. (Ed.): Church-Owned Higher Education in Central and Eastern Europe. Debrecen : University of Debrecen, CHERD, 2010. S. 95 – 110. ISBN 978-963-473-372-0
 4. PROCHÁZKA, P.: Slovak Small Membership Churches and Social Cohesion. In Ziebertz Hans-Georg – Riegel, Ulrich (Eds.) Europe: secular or post-secular? Münster : LIT in coop. with Transaction Publisher UK/USA, 2008, s. 143 - 153. ISBN 978-3-8258-1578
 5. PROCHÁZKA, P.: Operationalisation of the Religious Insignificance Reduction of the Small Membership Churches in the Slovak Republic In PROCHÁZKA, Pavel: (Ed.) Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era. Increasing Effectiveness of the Evangelical Churches in the Slovak Republic by Making the Best of Critical Theology, Praha : ECM, 2008, s. 7. – 14. ISBN 978-80-7356-019-5. 120 s.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách   6

Články, štúdie alebo state, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu uverejnené vo vedeckých (nekonferenčných)  zborníkoch, ktoré sú recenzované, tzn., že v publikácií  sú uvedení recenzenti. Do tejto kategórie sa zaradia aj kapitoly v recenzovanej  monografii, ktoré majú menší rozsah ako 1 AH.

 1. PROCHÁZKA, P. Poznámky k teológii paliatívnej pastoračnej starostlivosti. IN: Masarik, A. a kol. Možnosti sprevádzania umierajúcich a pozostalých v SR. Banská Bystrica : ZEC, 2014. ISBN 978-80-971394-2-1, s. 65-78.

 

 1. PROCHÁZKA, P. Hľadanie a vyhodnotenie existujúcich hotových programov pre skupinovú prácu so smútiacimi ako východisko pre rozvoj podobnej služby v SR. IN: Masarik, A. a kol. Možnosti sprevádzania umierajúcich a pozostalých v SR. Banská Bystrica : ZEC, 2014. ISBN 978-80-971394-2-1, s. 38-51.
 2. PROCHÁZKA, P. Eschatológia vo vybraných kázňach Johna Wesleyho. In: Sub specie aeternitatis. Zborník prác venovaných prof. Imre Peresovi k 60. narodeninám. Banská Bystrica : Združenie evanjelikálnych cirkví v SR vo vydavateľstve TRIAN s.r.o., 2013. ISBN 978-80-971394-0-7.
 3. PROCHÁZKA, P. K soteriologickej hermeneutike Johna Wesleyho. In: Chápať a vysvetľovať. Zostavil: Albín Masarik. Banská Bystrica : Katedra teológie a katechetiky, Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica, 2013, s. 109 - 129. ISBN 978-80-557-0531-6.
 4. PROCHÁZKA, P. Osobná zodpovednosť v kázňach profesora Jána Liguša. In: PROCHÁZKA, Pavel (ed.). Adveniat regnum tuum. Zborník z životnému jubileu profesora Jána Liguša. Banská Bystrica : Katedra teológie a katechetiky, Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica, 2012, s. 24 - 28. ISBN 978-80-557-0358-9.
 5. PROCHÁZKA, P. Kultúra každodennosti a pastorácia. In: LIBA, Peter (ed.). Stimuly kresťanskej kultúry. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, s. 91- 114. ISBN 978-80-8094-791-0.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách                           3

 1. PROCHÁZKA, P. Možnosti a limity celoživotního vzdělávání církevních pracovníků.
  In: SZYMECZEK, Józef (ed.). Náboženská otázka ve výchově a vzdělávání v Československu (ČR a SR) v letech 1918-2008. Sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 30. – 31. října 2008 ve Smilovicích katedrou společenských věd, oddělením křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010, s. 154-163. ISBN 978-80-7368-3642-0.
 2. PROCHÁZKA, P. K otázkám cirkevního vzdělávání dospělých. /reg. Kniznici UMB/
  In: Křesťanská výchova ve XXI. století. Prosociální a preventivní aspekty výuky náboženství . Katechetika – historie – teologie IV.: sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané ve dnech 12. – 13. října 2006 ve Smilovicích / ed. Józef Szymeczek. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2007, s. 30-40. ISBN 978-80-3768-311-5.
 3. PROCHÁZKA, P. Súčasné trendy v teologickom vzdelávaní. In: Výchova a tradice evropského myšlení. Plzeň : KHV ZČU, 2003, s. 296-302. ISBN 80-86473-49-X.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách                          25

 1. PROCHAZKA, P.: Poznámky k teologii paliatívnej pastoračnej starostlivosti In: PERES, Imre (Ed.) Vývoj teologického myslenia v premenách času. Banská Bystrica : PF UMB vo vydavateľstve TRIAN s.r.o., 2013, s. 125 – 138. ISBN 978-80-557-0548-4
 2. PROCHÁZKA, P. Tlak manažmentu a etika v pastoračnej starostlivosti. In: HANESOVÁ, D. (ed.) Biblia a etika. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011. S. 151-156. ISBN 978-80-557-0210-0
 3. PROCHÁZKA, P. Analýza sociálnych, edukačných a ekumenických trendov v zboroch Evanjelickej cirkvi metodistickej, Slovenská oblasť, v rokoch 1989 - 2009. In: HANES, Pavel (ed.) Cirkevný zbor vo vzťahu k spoločenskému prostrediu. Zborník z vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2010. S. 22 - 34. ISBN 978-80-8083-951-2.
 4. PROCHÁZKA, P. Národné korene, globálny kontext. In: LEIKERT, Jozef (ed.) Cestami filozofie a literatúry. Zborník z Kolokvia o živote a diele prof. PhDr. Dalimíra Hajka, DrSc. (17. júna 2009). Nitra : Kulturologická spoločnosť v Nitre v spolupráci s Katedrou všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Katedrou kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. S. 153 - 155. ISBN 978-80-969481-8-5.
 5. PROCHÁZKA, P. Podnety apoštola Pavla pre súčasnú misiu: viera, nádej a láska. In: Zborník prednášok z medzinárodnej monotematickej ekumenickej konferencie konanej v rámci Týždňa s Bibliou a pri príležitosti Roku apoštola Pavla. 25. november 2008, Banská Bystrica. Banská Bystrica : Slovenská biblická spoločnosť, 2009. S. 90-98. ISBN 978-80-85464-54-4.
 6. PROCHÁZKA, P. Skupinky ako pomoc pri uplatňovaní Ježišovho panstva. In: HENŽEL, Ján (ed.) Vrchol na dne. Zborník z odborného kolokvia k 80. narodeninám Ľudovíta Fazekaša. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, 2009. S. 44 – 51. ISBN 978-80-8083-884-3.
 7. PROCHÁZKA, P. – MASARIK, A. – KRUPA, S. – ŠOLTÉSOVÁ, V. Homiletická činnosť vo vzťahu ku kvalite života v cirkvách ZEC. In: MASARIK, Albín (Ed.). Homiletická činnosť cirkví a kvalita súčasného života. Zborník prednášok z vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica : PF UMB a ZEC, 2009. S. 6 – 34. ISBN 978-80-8083-716-7.  
 8. PROCHÁZKA, P. Misijná práca s rómskou komunitou. In: KOSOVÁ Beata (vedecký redaktor) Zlepšenie prístupu Rómov k vzdelávaniu. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie rovnomenného názvu. Hotel Dixon, Banská Bystrica, 10. – 11. 9. 2008. Pozvaný referát. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008. ISBN 978-80-8083-639-9.
 9. PROCHÁZKA, P. Výchova v kresťanstve a vo vybraných náboženstvách. In: Kondrla P. – Blaščíková A. (eds.) Fenomén náboženstva. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 19. 10. 2007. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra náboženských štúdií, 2008. S. 88 – 96. ISBN 978-80-8094-310-3 (CD ROM).
 10. PROCHÁZKA, P. Partnerstvo slovenských málopočetných cirkví ako ťažisko operacionalizácie zvyšovania ich významu pre spoločenskú kohéziu. In: Dana Hanesová (Ed.). Kresťanstvo, náboženstvá a spoločenská kohézia. Zborník z medzinárodnej vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica : UMB, 2008, s. 146 - 158. ISBN 978-80-8083-560-6.
 11. PROCHÁZKA, P. Megazbory. In: Viera v moc a moc viery. Zborník z Medzinárodnej vedeckej teologickej konferencie - konanej 13. marca 2007. Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, 2007, s. 49 - 62. ISBN 978-80-88945-93-2.         
 12. PROCHÁZKA, P. Theologia regenitorum. Soteriológia ako východisko evanjelikálnej teológie. In: Principiálne východiská evanjelikálnej katechézy. Zborník z Medzinárodnej vedeckej teologickej konferencie. -konanej 1. marca 2006. Banská Bystrica : TRIAN, 2006. ISBN 80-88945-91-7.
 13. PROCHÁZKA, Pavel. K ekleziologickým východiskám   súčasnej evanjelikálnej katechézy. In: Teologické východiská evanjelikálnej katechézy. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2005, s. 31-41. ISBN 80-88945-83-6.
 14. PROCHÁZKA, P. Thomas Clark Oden. In: Významní evanjelikálni teológovia druhej polovice 20. storočia. Banská Bystrica : PF UMB, 2004, s. 47 – 56.
 15. PROCHÁZKA, P. Pastoračné východiská pomoci ľuďom trpiacim úzkosťou. In: Úlohy cirkvi v ohrozenom svete. Zborník z vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica : PF UMB, 2003, s. 27-31. ISBN 80-8055-746-2.
 16. PROCHÁZKA, P. Dopad trhového hospodárstva na pastoráciu.In: KIŠŠ, Igor et. al.: Trhové hospodárstvo z hľadiska teologickej etiky. Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, 2001, (vytlačené v roku 2002) s. 86 - 95. ISBN 80-88827-18-3.
 17. PROCHÁZKA, P. Výzvy postmoderného prostredia vzdelávaniu dospelých v evanjelikálnych cirkvách. In: Zborník z vedeckej teologickej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : TRIAN s.r.o., 2001, s. 56-61. ISBN 80-88645-45-3.
 18. PROCHÁZKA, P. Biblický základ a modely práce staršovstva. In: Zborník z konferencie na tému "Máme staršovstvo a čo ďalej?". Banská Bystrica : ZEC vo vyd. Trian s.r.o. 2000. 55 s., s. 3-13. ISBN 80-88945-13-5.
 19. PROCHÁZKA, P. Sociálny dosah zvestovania. In:  Sociálny rozmer teológie na prahu nového tisícročia. Banská Bystrica: ZEC vo vyd. TRIAN s.r.o., 2000. 114 s., s. 37-43. ISBN 80-88945-29-1.
 1. PROCHÁZKA, P - MASARIK, A.Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. In: Odkaz Mateja Bela generáciám XXI. storočia. Banská Bystrica: TRIAN s.r.o.,1999, 142 s., s. 114-121. ISBN 80-88945-06-2.
 1. PROCHÁZKA, P. K teológii misie v postmodernom čase. In: Teologické princípy misie. Banská Bystrica : ZEC vo vyd. TRIAN s. r.o., 1999. 101 s., s. 27-35. ISBN 80-88945-10-0.
 2. PROCHÁZKA, P. Duchovná skúsenosť a duchovný rast. In: Zborník z konferencie Evanjelikálnej  teológie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : KETM, 1997. s. 51-61.
 3. PROCHÁZKA, P. Dietrich Bonhoeffer - ekumenik. In: Dietrich Bonhoeffer: Človek, kresťan, ekumenik, teológ a občan. Bratislava : ECM, 1996. 55. s., s. 27-33. ISBN 80-85733-44-7
 4. PROCHÁZKA, P. Evanjelická cirkev metodistická. In: Zborník z pracovnej konferencie ZEC o zakladaní zborov, konanej 30.-31. októbra 1996. Martin : ACS, 1997. 36 s., s. 14.
 5. PROCHÁZKA, P. Sila a slabosti evanjelikálneho kresťanstva. In: Evanjelikálne kresťanstvo. Zborník z vedeckej konferencie.  Bratislava : ZEC vo vyd. ECM s.r.o., 1995. 123 s., s. 47-63. ISBN 80-85733-41-2.

 

BCI Skriptá a učebné texty                                                                                               3

 1. Procházka, P. Pastorálna teológia 1. Pastoračné sprevádzanie. Banská Bystrica : PF UMB – Združenie Pedagóg o.z., 2012. 78 s. ISBN 978-80-557-0476-0.
 2. Procházka, P. Budovanie cirkvi. Banská Bystrica : PF UMB, 2004. 79 s.
  ISBN 80-8055-884-1.
 3. PROCHÁZKA, P. Úvod do teológie. Bratislava : ECM s r.o., 1995. 66 s. ISBN 80-85733-27-7.

 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch                                                                       6

 1. PROCHÁZKA, Pavel. Hermeneutika a komunikace evangelia.  Studijní text č. 31. Praha : ECM, 2010. 15 s. ISBN 80-85013-031-7.
 2. PROCHÁZKA, Pavel: Pastorační péče o seniory, nemocné, umírající a pozůstalé. In: PROCHÁZKA, Pavel a POKORNÝ, Pavel. Pastorační péče v kontextu nemoci. (Studijní texty pro pastory a pastorační pracovníky I) Český Těšín : Slezská církev evangelická a. v. ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v Ostravě, 2008. S. 5 – 32. ISBN 978-80-254-3799-5
 3. PROCHÁZKA, P. Pastorační péče o dospělé ve středním věku.  Studijní text č. 30. Praha : ECM, 2008. 19 s. ISBN 978-80-7356-021-8.
 4. PROCHÁZKA, P. Pastorační péče o seniory, nemocné, umírající a pozůstalé.  Studijní text č. 29. Praha : ECM, 2008. 30 s. ISBN 978-80-7356-020-1. + 2. vydání, Praha : ECM, 2009. ISBN 978-80-7356-027-0
 5. PROCHÁZKA, P. Limské texty a služba Evangelické církve metodistické. Studijní text č. 27. Praha : ECM, 2007. 14 s. ISBN 978-80-73-017-1.
 6. PROCHÁZKA, P. Teologické směrnice metodismu a jejich uplatňování při formulování stanovisek církve. Studijní text č. 25. Praha : ECM, 2007. 15 s. ISBN 80-7356-013-5.

 

BDE Odborné práce publikované v časopisoch – nekarent. zahraničné                      122

 1. PROCHÁZKA, P. Svätý chrám v Pánovi – náš domov
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2015/4 Júl - August. ISSN 0354-8732. S. 6 - 9
 2. PROCHÁZKA, P. Budeme slúžiť Hospodinovi
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2015/3 Máj - Jún. ISSN 0354-8732. S. 5 - 7
 3. PROCHÁZKA, P. Dynamizing Evangelical Witness in Post-Communist Era
  In: Theologica Wratislaviensia. Tom 8, 2013. Wroclaw : Ewangelikalna Wyžsza Szkola Teologiczna. ISSN 1734-4182. ISBN 978-83-60567-09-8. S. 125 - 133
 4. PROCHÁZKA, P. Modlitba je poznávanie Kristovej lásky
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2015/2 Marec - Apríl. ISSN 0354-8732. S. 1 - 3
 5. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 1. – 6. apríl.
  In: Heslá s úvahou na každý deň 2015. /Kolektív autorov. Editor Pavel Procházka. – Nový Sad : Vydáva Evanjelická metodistická cirkev v SRBSKU, 1986-.21 cm, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2014, s. 56-59 . ISSN 1820-4155 COBISS.SR-198812167
 6. PROCHÁZKA, P. John Wesley a lidé na okraji společnosti. In: Slovo a život. – redakční rada: Petr Procházka, Petr Vaďura et alii. Vydáva Rada oblasti Evangelické církve metodistické v ČR, Ječná 19, 120 00 Praha 2. Číslo 3, říjen 2014, s. 6-7. ISSN 2336-1875.
 7. PROCHÁZKA, P. John Wesley a ľudia na okraji spoločnosti
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2014/3 Júl - August. ISSN 0354-8732. S. 2 - 5
 8. PROCHÁZKA, P. Kristus – príklad pokory. Filipanom 2,5-11
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2014/3 Máj - Jún. ISSN 0354-8732. S. 1 - 3.
 9. PROCHÁZKA, P. Kríž – znak spásy.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2014/2 Marec- Apríl. ISSN 0354-8732. S. 4 - 5.
 10. PROCHÁZKA, P. Slowakei: Was es heist, Methodist zu sein.
  In: Unterwegs. Magazin der Evangelish-methodistischen Kirche – Redaktionsleiter Volker Kiemle. Frankfurt am Main: Zeitschritfredartion im Medienwerk der EmK, Ludolfusstrasse 2-4, D-60487 Frankurt am Main, 5/2014, s. 24.
 11. PROCHÁZKA, P. Viera s odozvou. (R 12,9-21)
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2014/1 Január - Február, s. 3 - 5.
 12. PROCHÁZKA, P. Wesleyho myslenie viery
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2013/6 November - December, s. 10 - 13.
 13. PROCHÁZKA, P. Malé vianočné čítanie z Písma o naplnených Božích prísľúboch v Ježišovi.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2013/6 November - December, s. 4 - 5.
 14. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 13. – 18. september.
  In: Heslá s úvahou na každý deň 2014. /Kolektív autorov. Editor Pavel Procházka. – Nový Sad : Vydáva Evanjelická metodistická cirkev v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2013, s. . ISSN 1820-4155 COBISS.SR-198812167
 15. PROCHÁZKA, P. V tebe a tvojom potomstve.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2013/5 September - Október, s. 1 - 3.
 16. PROCHÁZKA, P. Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú odpustené! Ján 20,19-29.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2013/2 Marec - Apríl, s. 4 - 6.
 17. PROCHÁZKA, P. V prítomnosti Krista. Matúš 17,1-9.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2013/1 Január-Február, s. 4 - 6.
 18. PROCHÁZKA, P. O vizi té částky církve. In: Slovo a život. – redakční rada: Petr Procházka, Petr Vaďura et alii. Vydáva Rada oblasti Evangelické církve metodistické v ČR, Ječná 19, 120 00 Praha 2. Číslo 1, duben 2013, s. 5. ISSN 2336-1875.
 19. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 1. – 7. marec.
  In: Heslá s úvahou na každý deň 2013. /Kolektív autorov. Editor Pavel Procházka. – Nový Sad : Vydáva Evanjelická metodistická cirkev v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2013, s. 5-8 a 75-78. ISSN 1820-4155 COBISS.SR-198812167
 20. PROCHÁZKA, P. Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa. Marek 10,15.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2012/6 November -December, s. 2 - 3.
 21. PROCHÁZKA, P. Posvätenie – vstupy do tajomstva. In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2012/4 November -December, s. 1 - 3.
 22. PROCHÁZKA, P. Vďačnosť: Zachovajte si tieto slová v srdci a v mysli.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2012/5 September – Október, s. 1 - 2.
 23. PROCHÁZKA, P. Posvěcení – vstupy do tajemství. In: Slovo a život. – redakční rada: Petr Procházka, Petr Vaďura et alii. Vydáva Rada oblasti Evangelické církve metodistické v ČR, Ječná 19, 120 00 Praha 2. Číslo 29, 2/2012, s. 5. ISSN 2336-1875.
  1. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 2000. Praha: Evangelická církev metodistická v České republice, 1999. s. 94-95. (bez ISBN)
  2. PROCHÁZKA, P. Neužitoční služobníci sme. In: Slovo a život, 1999, č. 3, s. 64-65.
  3. PROCHÁZKA, P. Podobenstvo o (samočinne) rastúcom zrne. In: Slovo a život,1999,  roč. XVI., č. 5, s. 108-109.
  4. PROCHÁZKA, P. Jak chápeme vedení v církvi? (1). In: Slovo a život, 1999, roč. XVI., č. 6, s. 132-134.
  5. PROCHÁZKA, P. Jak chápeme vedení v církvi? (2). In: Slovo a život, 1999, roč. XVI., č. 9, s. 154-156.
  6. PROCHÁZKA, P. Pán pro nás učinil velké věci. K 35. výročiu úmrtia dr. J. P. Bartáka. In: Slovo a život, 1999, roč. XVI., č. 11, s. 205-207.
  7. PROCHÁZKA, P. John R. Stott: Between Two Worlds. In: Slovo a život, 1999, roč. XVI., č. 4, s. 102-104.
 1. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 1. – 7. marec.
  In: Heslá s úvahou na každý deň 2012. /Kolektív autorov. Editor Pavel Procházka. – Nový Sad : Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2011, s. 42-46. ISSN 1820-4155.
 2. PROCHÁZKA, P. Světová metodistická rada strotřicetiletá.
  In: Slovo a život. – redakční rada: Petr Procházka, Petr Vaďura et alii. Vydáva Rada oblasti Evangelické církve metodistické v ČR, Ječná 19, 120 00 Praha 2. Číslo 4, prosinec 2011, 18.
 3. PROCHÁZKA, P. Svetová metodistická rada stotridsaťročná.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2011/6 November – December, s. 20 - 21.
 4. PROCHÁZKA, P. Advent a jeho dve výzvy.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2011/6 November – December, s. 1 - 2.
 5. PROCHÁZKA, P. Zasadnutie komisie pre teológiu a kazateľský úrad.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2011/5 September – Október, s. 14.
 6. PROCHÁZKA, Pavel 26. - 31. Květen / Pavel Procházka. In Ranní chvilky 2011. Krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratské. - Praha : Evangelická církev metodistická, 2010. - ISBN 978-80-7356-030-0. - S. 67-70.
 7. PROCHÁZKA, P. Vďačnosť. In Cesta Života : časopis Evanjelickej metodistickej cirkvi v SRB. - Nový Sad : Sekretariát Evanjelickej metodistickej cirkvi v Srbsku, 2011. - ISSN 0354-8732. - Roč. 41, č. 5 (september-október 2011), s. 1-2.
 8. PROCHÁZKA, P. Mnohí budú stolovať v Božom kráľovstve.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2011/4 Júl – August, s. 1 - 3.
 9. PROCHÁZKA, P. Čakáme nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. 2Pt 3,10.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2011/4 Júl – August, s. 21 - 22.
 10. PROCHÁZKA, P. Čakáme nové nebo a novú zem odušných sviatkov: Buďte svätí! 1Pt 1,13-16.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2011/3 Máj – Jún, s. 1 -3.
 11. PROCHÁZKA, P. Vieroučné dôrazy metodizmu.
  In: Cesta Života. – zodpovedná redaktorka: Mária Virágová. Kysáč, Dr. J. Gombára 24: Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2010/5 September – Október, s. 10 - 16.
 12. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 26. – 31. január a 26. – 31. máj.
  In: Heslá s úvahou na každý deň. /Kolektív autorov. Editor Pavel Procházka. – Nový Sad : Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2010, s. 18 – 20 a 79 - 81. ISSN 1820-4155. COBISS.SR-198812167.
 13. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 26. - 31. Leden / Pavel Procházka. In Ranní chvilky 2011 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. - Praha : Evangelická církev metodistická v České republice, 2010. - ISBN 978-80-7356-030-0. - S. 15-18.
 14. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 26. – 31. august.
  In: Heslá s úvahou na každý deň. /Kolektív autorov. Editor Pavel Procházka. – Nový Sad : Vydáva sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SRB, L. Mučickog 7, Nový Sad, 2009, s. 131 - 133. ISSN 1820-4155. COBISS.SR-198812167.
 15. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 26. – 31. srpen a 26. – 27. prosinec. In: Ranní chvilky 2010 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. - Praha : Evangelická církev metodistická, 2009, S. 106 - 109 a 159 – 160. ISBN 978-80-7356-028-7.
 16. PROCHÁZKA, P. 25. výročí založení časopisu Slovo a život. In Slovo a život, duben, 2009, roč. XXVI s. 79-80. Praha : ECM, 2009.
 17. PROCHÁZKA, P. Methodist e-Academy. In Slovo a život, březen 2009, roč. XXVI s. 64. Praha : ECM, 2009.
 18. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Heslá s úvahou na každý deň 2009. Novi Sad : Sekretariát Evanjelicko-metodistickej cirkvi v SRB, 2008. S.5 – 8; 44 – 47. ISSN 1820-4155. COBISS.SR-198812167.
 19. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 1. – 7. leden, a 23.– 28. březen In: Ranní chvilky 2009 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. - Praha : Evangelická církev metodistická, 2008, S. 5-7, 39-42. ISBN 978-80-7356-025-6.
 20. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Heslá s úvahou na každý deň 2008. Novi Sad : Sekretariát Evanjelicko-metodistickej cirkvi v Srbsku, 2007, s. 11-13; 16-19. ISSN 1820-4155. COBISS.SR-198812167.
 21. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy: 14. - 18. leden, a 25. - 31. leden. In: Ranní chvilky  2008 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. - Praha : Evangelická církev metodistická, 2007, s. 10-12, 15-18. ISBN 978-80-7356-015-7.
 22. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Heslá s úvahou na každý deň 2007. Novi Sad : Sekretariát Evanjelicko-metodistickej cirkvi v Srbsku, 2006, s. 54-56. ISSN 1820-4155. COBISS.SR-198812167.
 23. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy 1. -7. květen. In: Ranní chvilky  2007 : krátká zamyšlení nad Hesly Jednoty bratrské. - Praha : Evangelická církev metodistická v ČR, 2006, s. 58-60. ISBN 80-7356-008-9.
 24. PROCHÁZKA, P. Vilém Schneeberger. In Slovo a život, prosinec  2006, roč. XXIII s. 254-255. Praha : ECM, 2006.
 25. PROCHÁZKA, P. Slovo sa stalo telom. In: Slovo a život. roč. XXIII., říjen 2006. Praha : ECM, 2006. s. 200.
 26. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Heslá s úvahou na každý deň 2006. Novi Sad : Sekretariát Evanjelicko-metodistickej cirkvi v Srbsku a Čiernej Hore, 2005, s. 9-10. ISSN 1820-4155. COBISS.SR-198812167.
 27. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 2006. Praha : Evangelická církev metodistická v České republice, 2005, s. 8-10. ISBN 80-7356-008-9.
 28. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 2005. Praha: Evangelická církev metodistická v České republice, 2004, s. 41; 43-45; 131-134. ISBN 80-85013-94-0.
 29. PROCHÁZKA, P. Faith Alive. In: The Upper Room Disciplines 2005. Nashville : Upper Room Books, 2004, s. 183-189. ISBN 0-8358-9869-5.
 30. PROCHÁZKA, P. Súvislosti diakonie a revivalizmu. In: Slovo a život, 1/2004 – roč. XX , s. 4 - 6.
 31. PROCHÁZKA, P. Generálna konferencia v Pittsburghu. In: Slovo a život, 6/2004 – roč. XXI , s. 133-134.
 32. PROCHÁZKA, P. Kresťanský mysticizmus. In: Bratrská rodina, 1/2004 – roč. 36, s. 16-17.
 33. PROCHÁZKA, P.: Teologické úvahy. In: Hesláv úvahou na každý deň 2005. Novi Sad: Sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SČH, 2004, s. 36; 38-39; 106-108. ISSN 1820-4155 COBISS.SR-198812167.
 34. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 2004. Praha: Evanjelická cirkev metodistická v Českej republike, 2003, s. 32-35. ISBN 80-85013-78-9.
 35. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Heslá : S úvahou na každý deň 2004. Nový Sad: Sekretariát Evanjelickej-metodistickej cirkvi v SCG, 2003, s. 30-32. ISBN 86-84821-02-5.
 36. PROCHÁZKA, P. Desať rokov misijného úsilia ECM v samostatnej Slovenskej republike. In: Slovo a život, 4/2003 – roč. XX , s. 79-81.
 37. PROCHÁZKA, P. Svätosť srdca a života. John Wesley (1703 Epworth – 1791 Londýn).In: Slovo a život, 6/2003 – roč. XX , s. 135-136.
 38. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 2003. Praha : Evangelická církev metodistická v České republice, 2002.
 39. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 2002. Praha: Evangelická církev metodistická v České republice, 2002.
 40. PROCHÁZKA, P. Znamení a zázraky.(1. časť) In: Slovo a život, 1/2002 – roč. XIXI, s. 4-6.
 41. PROCHÁZKA, P. Znamení a zázraky. (2. časť) In: Slovo a život, 2/2002 – roč. XIX , s. 28-31.
 42. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 2002. Praha: Evangelická církev metodistická v České republice, 2001, s. 70-74. ISBN 80-85013-46-0.
 43. PROCHÁZKA, P. Buď vďačný duchovnému pastrierovi a ...In: Slovo a život, 9/2001 – roč. XIX , s. 153-153.
 44. PROCHÁZKA, P. Nie ako mlieko a med. In: Slovo a život. 2001, roč. XVIII, č.2, s. 40-41
 45. PROCHÁZKA, P. Ľudskí ľudia (Fazekaš Ľudovít: Ľudskí ľudia. Praotcovia viery. Genesis 12-50. Banská Bystrica : Trian, 2001. 311 s.) In: Slovo a život. 2001, roč. XVIII,
  č. 6, s.149-150.
 46. PROCHÁZKA, P. 210 rokov od smrti zakladateľa metodizmu Johna Wesleyho. In: Slovo a život. 2001, roč. XVIII, č.3, s. 62-64.
 47. PROCHÁZKA, P. Padovani, Martin H.: Hojenie zranených emóciíi. Zdolávanie životných rán. Nitra: SBS, 2000. 115 s. In: Slovo a život. 2001, roč. XVIII, č.2, s. 46.
 48. PROCHÁZKA, P. Uzdravenie nemého. In: Slovo a život, Březen 2000 – ročník XVII , s. 50-51.
 49. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 2001. Praha: Evangelická církev metodistická v České republice, 2000, s. 32-35; 99-101.
 50. PROCHÁZKA, P. Všechno podle řádu. Strukrura metodistického probuzení. ECM, Praha 2000. 63 s. In: Slovo a život, Květen 2000 – ročník XVII, s. 114.
 51. PROCHÁZKA, P. Konferencia slovenskej oblasti ECM. In: Slovo a život, Prosinec 2000, s. 239.
 1. PROCHÁZKA, P. Odpustenie.In: Slovo a život. Praha : ECM, 4/1993, s. 111.
 2. PROCHÁZKA, P.Pochod pre Ježiša v BratislaveIn: Slovo a život. Praha : ECM, 4/1993, s. 128.
 3. PROCHÁZKA, P. Epsomský metodistický zbor – sesterský zbor Bratislava. In: Slovo a život. Praha : ECM, 5/1993, s. 152.
 4. PROCHÁZKA, P. Nám, nám narodil sa!In: Slovo a život. Praha : ECM, 5/1993, s. 131.
 5. PROCHÁZKA, P. Boh ťa vyvedie z tvojej depresie. (1 Kr. 19, 1-18)In: Slovo a život. Praha : ECM, 2/1992, s. 18.
 6. PROCHÁZKA, P. Methodist Recorder (4 príspevky na etické témy). apríl. máj, jún, júl 1992. Veľká Británia.
 7. PROCHÁZKA, P. The United Methodist Reporter. USA, 1992.
 8. PROCHÁZKA, P.Teologické úvahy. In: Heslá 1992. Nový Sad, 1991.
 9. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 1991. Praha: Evangelická církev metodistická v České republice, 1990. s. 11-16.
 10. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 1990. Praha: Evangelická církev metodistická v České republice, 1989. s. 88-93.
 11. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 1989. Praha : ECM, 1988.
 12. PROCHÁZKA, P. Čo je drahšie ako zlato?. In: Slovo a život. Praha : ECM, 26/1989, s. 161.
 13. PROCHÁZKA, P. S Bohom nemožno obchodovať.In: Slovo a život. Praha : ECM, 24/1989, s. 123.
 14. PROCHÁZKA, P. Svedomie. In: Slovo a život. Praha : ECM, 31/1988, s. 261.
 15. PROCHÁZKA, P. Austrália a jej spojujúca cirkev. In: Slovo a život. Praha : ECM, 18/1988, s. 6.
 16. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Heslá 1989. Nový Sad, Juhoslávia,1988.
 17. PROCHÁZKA, P. Křesťanství v Africe. In: Slovo a život. Praha : ECM, 21/1988, s. 71.
 18. PROCHÁZKA, P. Byť hotový.In: Slovo a život. Praha : ECM, 21/1988, s. 74.
 19. PROCHÁZKA, P. Zrkadlo viery 8. In: Slovo a život. Praha : ECM, 16/1987, s. 162.
 20. PROCHÁZKA, P. Zrkadlo viery 7. In: Slovo a život. Praha : ECM, 15/1987, s. 147.
 21. PROCHÁZKA, P. Zrkadlo viery 6. In: Slovo a život. Praha : ECM, 14/1987, s. 125.
 22. PROCHÁZKA, P. Zrkadlo viery 5.In: Slovo a život. Praha : ECM, 13/1986, s. 103.
 23. PROCHÁZKA, P. Zrkadlo viery 4.In: Slovo a život. Praha : ECM, 12/1986, s. 184.
 24. PROCHÁZKA, P. Zrkadlo viery 3. In: Slovo a život. Praha : ECM, 11/1986, s. 171.
 25. PROCHÁZKA, P. Zrkadlo viery 2. In: Slovo a život. Praha : ECM, 10/1986, s. 142.
 26. PROCHÁZKA, P. Zrkadlo viery 1. In: Slovo a život. Praha : ECM, 9/1986, s. 129.
 27. PROCHÁZKA, P. Pravá sláva človeka.In: Slovo a život. Praha : ECM, 12/1986, s. 181.
 28. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 1987. Praha: Evangelická církev metodistická v České republice, 1986. s. 72-79 a 203-212.
 29. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 1986. Praha: Evangelická církev metodistická v České republice, 1985. s. 20-28 a 136-144.
 30. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 1985. Praha: Evangelická církev metodistická v České republice, 1984 s. 27 -66.
 31. PROCHÁZKA, P. Budúcnosť metodizmu v Európe. In: Slovo a život. Praha : ECM, 2/1984,
  s. 16.
 32. PROCHÁZKA, P. Slovo a život. In: Slovo a život. Praha : ECM, 1/1984, s. 1.
 33. PROCHÁZKA, P. Mierový seminár.In: Slovo a život. Praha : ECM, 3/1984, s. 36. metodistická v České republice, 1984. s. 119-123.
 34. PROCHÁZKA, P: Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 1984. Praha: Evangelická církev metodistická v České republice, 1983. s. 1-16.
 35. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Ranní chvilky 1983. Praha: Evangelická církev metodistická v České republice, 1982. s. 50-81 a 81-96.
 36. PROCHÁZKA, P. Evangelizace a dnešek (3).  In: Oběžník – časopis ECM, Praha. 49/1979, s. 11.
 37. PROCHÁZKA, P. Evangelizace a dnešek (4). In: Oběžník – časopis ECM, Praha. 50/1979, s. 8.
 38. PROCHÁZKA, P. Radostné svědectví apoštola Pavla. (1 K 15,3-4). In: Oběžník – časopis ECM, Praha. 44/1978.
 39. PROCHÁZKA, P. Evangelizace a dnešek (1).  In: Oběžník – časopis ECM, Praha. 47/1978, s. 9.
 40. PROCHÁZKA, P. Evangelizace a dnešek (2).  In: Oběžník – časopis ECM, Praha. 48/1978, s. 9.
 41. PROCHÁZKA, P. 2. Kr. 4, 8-37 .  In: Oběžník – časopis ECM, Praha. 38/1977, s. 1.

 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch                                    127

 1. PROCHÁZKA, P. Knieža pokoja. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2015. - Roč. XXIV (XXV). (Január/Február 2015), s. 2. ISSN 1339-2956
 2. PROCHÁZKA, P. Malé dvojvýročie metodizmu. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2014. - Roč. XXIII (XXIV). (Október 2014), s. 13. ISSN 1339-2956
 3. PROCHÁZKA, P. Nový zbor v Gerlachove. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2014. - Roč. XXIII (XXIV). (Október 2014), s. 3. ISSN 1339-2956
 4. PROCHÁZKA, P. Spomienka na Bartolomeja Jenča. 9.2.1941 – 5.2. 2014. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2014. - Roč. XXIII (XXIV). (Marec 2014), s. 16. ISSN 1339-2956
 5. PROCHÁZKA, P. Antónia Halačiová. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2014. - Roč. XXIII (XXIV). (Február 2014), s. 16. ISSN 1339-2956
 6. PROCHÁZKA, P. Viera, nádej, láska. Priority práce ECM SO na nasledujúcich päť rokov. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2014. - Roč. XXIII (XXIV). (Január 2014), s. 6 – 7. ISSN 1339-2956
 7. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy 13. – 18. september.
  In: Heslá 2014.  S úvahou na každý deň = kolektív autorov z Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej / kolektív autorov ; editor Pavel Procházka. - Bratislava : Vydavateľstvo ECM, spol s.r.o., 2013, s. 112-115. ISBN 978-80-85733-87-7.
 8. PROCHÁZKA, P. Punc Božej lásky. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2013. - Roč. XXII (XXIII). (December 2013), s. 2. ISSN 1339-2956
 9. PROCHÁZKA, P. Wesleyho myslenie viery. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2013. - Roč. XXII (XXIII). (November 2013), s. 14-15. ISSN 1339-2956
 10. PROCHÁZKA, P. Výročná konferencia – formácia našej práce. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2013. - Roč. XXII (XXIII). (Jún 2013), s. 6-7. ISSN 1339-2956
 11. PROCHÁZKA, P. Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú im odpustené! Jn 20,19-29. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2013. - Roč. XXII (XXIII). (Jún 2013), s. 2-5. ISSN 1339-2956
 12. PROCHÁZKA, P. Zhromaždenie nádeje. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2013. - Roč. XXII (XXIII). (Apríl 2013), s. 14-15.
 13. PROCHÁZKA, P. Naťahovačky o nadvládu. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2013. - Roč. XXII (XXIII). (Apríl 2013), s. 6.
 14. PROCHÁZKA, P. Prečo si zvoliť štúdium teológie. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2013. - Roč. XXII (XXIII). (Február 2013), s. 14-15.
 15. PROCHÁZKA, P. Spovedné tajomstvo a služba kazateľov a kazateliek v Evanjelickej cirkvi metodistickej. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2013. - Roč. XXII (XXIII). (Január 2013), s. 16-17.
 16. PROCHÁZKA, P. Nový rok: ďalší rok krízy?. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2012. - Roč. XXII (XXIII). (Január 2013), s. 11.
 17. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy 1. – 7. január
  In: Heslá 2013.  S úvahou na každý deň = kolektív autorov z Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej / kolektív autorov ; editor Pavel Procházka. - Bratislava : Vydavateľstvo ECM, spol s.r.o., 2012, s. 4-7 a s. 60-63. ISBN 978-80-85733-86-0.
 18. PROCHÁZKA, P. Pravidlá pre metodistických kazateľov a laických kazateľov. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2012. - Roč. XXI. (september-október 2012), s. 16-17.
 19. PROCHÁZKA, P. Posvätenie – vstupy do tajomstva.In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2012. - Roč. XXI. (september-október 2012), s. 2-3.
 20. PROCHÁZKA, P. Ako sme prišli k 25. Decembru ako dňu Kristových narodenín? In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2011. - Roč. XX. (december 2011), s. 6.
 21. PROCHÁZKA, Pavel Čakáme nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť : čo čakáme od života? : 2 Pt 3,10-13 / Pavel Procházka. In Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2011. - Roč. XX (XXI) (júl - august 2011), s. 1.
 22. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy 1. – 7. marec
  In: Heslá 2012.  S úvahou na každý deň = kolektív autorov z Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej / kolektív autorov ; editor Pavel Procházka. - Bratislava : Vydavateľstvo ECM, spol s.r.o., 2011, s. 31-34. ISBN 978-80-85733-85-3
 23. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy 26. – 31. máj.
  In: Heslá 2011.  S úvahou na každý deň = kolektív autorov z Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej / kolektív autorov ; editor Pavel Procházka. - Bratislava : Vydavateľstvo ECM, spol s.r.o., 2011, s. 68-71. ISBN 978-80-85733-84-6
 24. PROCHÁZKA, P. Tajomstvo a Tvoj život s Kristom. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2010. - Roč. XIX. (október 2010), s. 1. Uverejnené tiež na internete: http://bratislava.umc.sk/ohnisko/oktober10.pdf (2010-10-27)
 25. PROCHÁZKA, P. Kro uveril našej zvesti? – povzdychol si prorok. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2010. - Roč. XIX. (apríl 2010), s. 1. Uverejnené tiež na internete: http://bratislava.umc.sk/ohnisko/april10.pdf (2010-10-27)
 26. PROCHÁZKA, Pavel Kto uveril našej zvesti ? - povzdychol si prorok : Iz 53,1-5 / Pavel Procházka. In Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. Roč. XIX (XX) (apríl 2010). - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2010.
 27. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy 26. – 31. august a 26. – 27. december.
  In: Heslá 2010.  S úvahou na každý deň = kolektív autorov z Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej / kolektív autorov ; editor Pavel Procházka. - Bratislava : Vydavateľstvo ECM, spol s.r.o., 2009, s. 116 - 119 a 170 - 171. ISBN 978-80-85733-83-9.
 28. PROCHÁZKA, P. Methodist e-Academy. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2009. - Roč. XVIII. (február-marec 2009), s. 8.
 29. PROCHÁZKA, P. Poďme, vráťme sa k Hospodinovi. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2009. - Roč. XVIII. (február-marec 2009), s. 1.6.
 30. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy 1.-17 január, 23.-28. marec.
  In: Heslá 2009.  S úvahou na každý deň = kolektív autorov z Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej / kolektív autorov ; editor Pavel Procházka. - Bratislava : Vydavateľstvo ECM, spol s.r.o., 2008, s. 5-8, 37-39. ISBN 978-80-85733-82-2.
 31. PROCHÁZKA, P. Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému: Čo to má znamenať? Sk 2,5-13. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2008. - Roč. XVII.(XVIII.) (máj 2008), s. 1.
 32. PROCHÁZKA, P. Objavovanie cieľov a vízií. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2008. - Roč. XVII.(XVIII.) (máj 2008), s. 2.
 33. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy 14.-18. január, 25.-31. január / Pavel Procházka.
  In: Heslá 2008.  S úvahou na každý deň = kolektív autorov z Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej / kolektív autorov ; editor Pavel Procházka. - Bratislava : Vydavateľstvo ECM, spol s.r.o., 2007, s. 10-12, 14-17. - ISBN 978-80-85733-81-5.
 34. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy 1. - 7. máj. In: Heslá s úvahou na každý deň  2007 / kolektív autorov z Apoštolskej cirkvi, Bratskej jednoty baptistov, Cirkvi bratskej a Evanjelickej cirkvi metodistickej ; editor Pavel Procházka. - Bratislava : vydavateľstvo ECM, spol. s.r.o., 2006, s. 54-56. ISBN 80-85733-80-3.
 35. PROCHÁZKA, P. Nový rok plný nádeje a očakávania. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2007. - Roč. XVI.(XVII.) (január 2007), s. 1.
 36. PROCHÁZKA, P. Ohliadnutie za 11. pastorálkou na Východe. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2007. - Roč. XVI.(XVII.) (január 2007), s. 5.
 37. PROCHÁZKA, P. ThDr. Vilém Schneeberger. In Ohnisko, január 2007, roč. XVI. s. 7. Bratislava: ECM, 2007.
 38. PROCHÁZKA, P. Pozdravujem každého, kto sa pripravuje osláviť Vianoce. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2006. - Roč. XV. (XVI.), december (2006), s. 7
 39. PROCHÁZKA, P. Jeremy Taylor 1613 – 1667. In: Ohnisko : mesačník Evanjelickej cirkvi metodistickej. - Bratislava : Evanjelická cirkev metodistická, 2006. - Roč. XV. (XVI.), máj (2006), s. 2.
 40. PROCHÁZKA, P. Teologické úvahy. In: Heslá 2005. Bratislava: Vydavateľstvo ECM s.r.o., 2004, s. 36; 38-39; 106-108. ISBN 80-85733-77-3.
 41. Procházka, P. Slovo kazateľa. In: Ohnisko, 2004, č. 1, s. 1.
 42. Procházka, P. Mysticizmus

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
08:30 - 10:15
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Individuálnu konzultáciu si možno so mnou dohodnúť na čísle 0908779459

Kontaktný formulár

=