Kde ma nájdete

Mgr. Robert Sabo, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

 Vyštudoval odbor liečebná pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval experienciálnu časť psychoterapeutického výcviku (550 hod.) v postgraduálnom kurze, organizovanom tou istou fakultou. Ukončil doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika.

 

Pracoval v Detskom integračnom centre (v súčasnosti Centrum špeciálnopedagogického poradenstva) vo Zvolene, ako liečebný pedagóg. Neskôr ako učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie na Metodicko-pedagogickom centre v Banskej Bystrici (organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva zabezpečujúca ďalšie vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov v školstve).

 

Externe spolupracoval s občianskym združením Návrat v oblasti práce s rodinami v kríze a oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti.

Je predsedom občianskeho združenia Otvorená škôlka, ktoré realizuje aktivity pre deti v predškolskom veku a ich rodičov inšpirované metodikou tzv. lesných materských škôl.

 

Momentálne pracuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela ako vysokoškolský učiteľ – odborný asistent.

 

Venuje sa najmä problematike: 

- špeciálnej a liečebnej pedagogiky,

- výchovného poradenstva a prevencie sociálno-patologických javov,

- edukácie formou integrácie a inkluzívnej edukácie.

 

Špecializuje sa na pedagogické diagnostikovanie detí a žiakov so špecifickými prejavmi (napr. deti s poruchami aktivity a pozornosti, deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia) a prípravu individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a kompenzačných programov. Zaoberá sa i implementáciou prvkov metodiky tzv. lesných materských škôl v rámci starostlivosti o deti v predškolskom veku.