Medzinárodná spolupráca

Dlhodobo spolupracujeme s ostatnými univerzitami a vysokými školami v zahraničí.  Hlavným cieľom v oblasti medzinárodných vzťahov je posilňovať internacionalizáciu fakulty s prepojením na vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť a rozvíjať spoluprácu s partnerskými univerzitami vo svete, prioritne v stredoeurópskom priestore.

Podporujeme:

  • zapájanie sa zamestnanectva a študentstva do výmenných vzdelávacích a vedecko-výskumných pobytov a stáží v rámci existujúcich mobilitných schém;
  • medzinárodný rozmer vzdelávania prostredníctvom krátkodobých a dlhodobých vzdelávacích pobytov učiteľstva a študentstva zo zahraničných univerzít na našej fakulte, tvorbu ponuky predmetov v cudzom jazyku a spoločných študijných programov so zahraničnými univerzitami;
  • zapájanie sa pedagogických a vedeckých zamestnancov a zamestnankýň, študentov a študentiek doktorandského štúdia do medzinárodných vedecko-výskumných sietí, vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov, medzinárodných publikačných výstupov a podporovať ich aktívnu účasť na zahraničných konferenciách.

Partnerstvá a spolupráca s Pedagogickou fakultou UMB: 

Platné dohody: